Skip to content
Rehabilitimi, operimi dhe transferimi (Rot) i rrjetit të transportit hekurudhor në linjat Fier-Ballsh dhe Fier-Vlorë

ALBRAIL
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-03-19 15:22:30

NIPT: L61314003H
Administrator: Dritan Spahiu
Objekti i Veprimtarisë: Objekti i veprimtarisë së shoqërisë do të jetë sipas objektit të kontratës konçensionare: Për Rehabilitimin, operimin dhe transferimin (Rot) e rrjetit të transportit hekurudhor në linjat Fier-Ballsh dhe Fier-Vlorë si dhe çdo veprimtari tjetër në funksion të realizimit të projektit konçensionar.
Emërtime të tjera Tregtare: Abrail
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 13/01/2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 135 300 000,00
Numri i pjesëve: 3
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. ARC shpk, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 20.05.2008 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, e regjistruar në regjistrin tregtar më NIPT K81728025F, me seli në Tiranë, Rruga "Themistokli Gërmenji", Pallati përballë RTSH, Kati 1, me administrator Zenel Hysenbegasi, me ortak te vetem Besnik Leskaj (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 19.03.2022)

II. Matrix Konstruksion shpk, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 14.10.1995 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, e regjistruar në regjistrin tregtar më NIPT J91306009Q, me seli në Tiranë, Njësia Bashkiake nr.7, Rruga Nikolla Jorga, Godina Nr.18/2, me administrator Ida Mezini dhe ortak te vetem Arian Leskaj (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 19.03.2022)

III. ALB - STAR shpk, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 15.02.1995 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, e regjistruar në regjistrin tregtar më NIPT J62903512W, me seli në Tirane, Sheshi Italia, Arena Center, Seksioni D, Kati 5, me administrator Edmond Spahiu dhe ortak te vetem shoqerine FINMAN (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 19.03.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 09.12.2021, terhequr nga QKB ne daten 19.03.2022, Pronar perfitues i shoqerise eshte:

Idajet Ismailaj, shtetas shqiptar, i datelindjes 1963, pronar perfitues per 56.25% te pronesise pasi zoteron 56.25% te kapitalit te FINMAN-shoqeria meme e ALB – STAR, pronar i 66.3% te kapitalit te ABRAIL. Data e percaktimit si pronar perfitues: 04.02.2016.

Sadik Ismailaj, shtetas shqiptar, i datelindjes 1942, pronar perfitues per 32.25% te pronesise pasi zoteron 32.25% te kapitalit te FINMAN-shoqeria meme e ALB – STAR, pronar i 66.3% te kapitalit te ABRAIL.. Data e percaktimit si pronar perfitues: 04.02.2016.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tiranë, Lokomotivë dizel-elektrik, prodhimi CKD, viti prodhimit 1984, viti remontimit 2018, Tipi i lokomotives 770.526-2; Numri europian i mjetit: 92 54 2770 526-2; Nr. Serial 13 554.
Tiranë, Lokomotivë dizel-elektrik, prodhimi CKD, viti prodhimit 2004, viti remontimit 2018, Tipi i lokomotivës 711.081-0 (T334.0081), Nr. Serial 6 656.
Fier, Lokomotive dizel-elektrik, prodhimi CKD, viti prodhimit 1988, viti remontimit 2019, Tipi i lokomotives 770.254-0; Numri europian i mjetit: 770 254-0, Nr. Serial 15371
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
Veprimtari në transportin hekurudhor -
Çështje Ligjore: Me date 28.12.2018, u nenshkrua marreveshja nr.3572 Rep, nr.1224 Kol., per vendosjen e:
Barrë siguruese mbi 16.85% të kuotave të kapitalit themeltar që shoqëria MATRIX KONSTRUKSION shpk zotëron në shoqërinë e ALBRAIL shpk me nr NIPT L61314003H
Barrë siguruese mbi 66.3% të kuotave të kapitalit themeltar që shoqëria ALB-STAR zotëron në shoqërinë e ALBRAIL shpk me nr NIPT L61314003H.
Barrë siguruese mbi 16.85% të kuotave të kapitalit themeltar që shoqëria ARC shpk zotëron në shoqërinë e ALBRAIL shpk me nr NIPT L61314003H. Në përfundim barrë siguruese mbi 100% të kuotave të kapitalit themeltar të shoqërisë ALBRAIL shpk.
Ndryshime
Data e Marrjes Pjesë: 20.07.2015
Data e Pranimit: 07.09.2015
Data e Nënshkrimit: 04.02.2016
Kohëzgjatja(vjet): 25
Lloji i Kontratës: Kontratë për Punë Publike
Fusha e Veprimtarisë: Transport
Vlera e Investimit(Lekë): 2.431.918.164 lekë
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t’i paguajë Autoritetit Kontraktues një tarifë konçesionare të barabartë me 2.2% (dy pikë dy përqind) të të ardhurave bruto të mbledhura në fund të peridhës së konçesionit ose në rast të një përfundimi të parakohshëm të kontratës.
Shënime: Më datë 20.07.2015 u mbajt proçedura konkurruese e konçesionit, në të cilën kanë qenë pjesëmarrës këta operatorë ekonomikë me ofertat përkatëse: Bashkimi i përkohshëm i shoqërive “ALB-STAR” sh.p.k & “Matrix Konstruksion” sh.p.k.

Më datë 07.09.2015, Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës lajmëron se operatori ekonomik bashkimi i përkohshëm i shoqërive “ALB-STAR” sh.p.k & “Matrix Konstruksion” sh.p.k është fituesi i proçedurës konkurruese për rehabilitimin, operimin dhe transferimin e rrjetit hekurudhor në linjat Fier-Ballsh dhe Fier-Vlorë.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Sheshi Italia, Arena Center, Shkalla C, Kati 5, Tirane

Adresa:
Fier, Ballsh, Zona kadastrale 1090, Nr. pasurie 1/2, Godina e stacionit të Hekurudhës
Fier, Zona kadastrale 8533, Nr. pasurie 6/107, Godina e stacionit të Hekurudhës
Fier, Qendër - Fier, Drizë, Zona Kadastrale 1557, Nr. Pasurie 178/42, Stacioni i ngarkimit të naftës bruto, Drizë
Fier, Zona Kadastrale 8534, nr. pasurie 6/1, shesh për magazinim materiali
Vlorë, Zona kadastrale 8604, Nr. pasurie 5/6, Godina e stacionit të Hekurudhës
Fier, Ofiçine hekurudhore, stacioni hekurudhor i mallrave Fier, zona kadastrale 8534

Akte/Marrëveshje Konçesionare: Kontrate Koncesionare 04.02.2016
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 19.03.2022
Vendim I asamblese per zmadhim kapitali (2017)
Shtojcat e kontrates koncesionare
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 19.03.2022
Dokumenta Financiare: Akti Themelimit te shoqerise ALBRAIL
Transferim kuotash kapitali
Bilanci 2016
Pasqyrat financiare (2017)
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Njoftime Prokurime Publike: Formulari njoftimit të fituesit
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 92 354 236,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 131 441 745,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -21 930 873,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -30 207 219,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -11 371 040,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:353 059 123,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:364 297 814,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:9 489 398,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:232 000,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2017
2018
2019
2020

Konçesionare të tjera


AGE ERZEN
Tiranë
E.T.H-H
Korçë
SBM ENERGJI
Dibër
KISI-BIO-ENERGJI
Tiranë
Punuar Nga : A.Lala