Skip to content

S.P.E Energy Zotëruese e një konçesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-05-18 14:31:47
JSON

NIPT: L22420002H
Administrator: Valentino Kaçorri
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtim, projektim, plan vendosje e objekteve të veçanta, projektime dhe ndërtime civile, industriale, hidroenergjetike. Ndërtim digash dhe tunele hidroteknike. Ndërtimi i Impianteve për prodhimin e Energjisë Elektrike. Shitje, shpërndarje, transmetim dhe prodhim energjie elektrike. Çdo aktivitet tjetër ekonomik, tregtar, financiar, që gjykohet e nevojshme dhe e dobishme për realizimin e objektit të shoqërisë, përfshirë shitjen e mjeteve të shoqërisë si makineritë, pajisjet, marrja dhe dhënia me qira, të qenit garant, hipotekimi dhe pjesëmarrja në shoqëri të tjera. Çdo operacion tregtar, operacione që lidhen me pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme, operacione financiare dhe kredi marrje, t'u japë garanci të tretëve si dhe të blejë dhe shesë ose marre me qira ndërmarrje, dege ndërmarrjesh, si dhe të ketë pjesëmarrje në shoqëri të tjera, ente ose konsorciume, të themeluara apo në themelim e sipër, që kane objekt të njëjte ose të ngjashëm, me të vetin apo gjithsesi funksional për arritjen e qëllimeve të shoqërisë. Dhënia e konsulencës juridike, dhe profesionale; përgatitje dhe mirëmbajtja e dokumentacionit juridik, administrativ, teknik etj. në të gjitha fushat për të tretët, si dhe përfaqësimi i tyre në të gjitha shkallet e gjykimit, nëpërmjet Zyrës Juridike të Shoqërisë. Tregtimi me shumicë dhe pakicë i baterive dhe pjesëve të këmbimit për automjete elektrike (autovetura, karrotreca dhe mjete të tjera transporti që punojnë me energji elektrike) si dhe magazinimi i tyre; kryerja e shërbimeve të riparimit të këtyre automjeteve nëpërmjet ndërtimit dhe shfrytëzimit të pikave dhe ofiçinave të riparimit; furnizimi me bateri të karikuara dhe karikimi i baterive për automjeteve elektrike, nëpërmjet ngritjes së pikave të karikimit në të gjithë territorin e Shqipërisë.
Emërtime të tjera Tregtare: S.P.E Energy
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 19/12/2012
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 10 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: S.P.E GJADER, nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 16.09.2013 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L32120012G, me adrese ne Tirane, Njësia Bashkiake nr.11, Rruga e Durrësit, ndodhur në zonën kadastrale nr.8310, numër pasurie 12/104, me administrator Eduart Gjinaj dhe Ndue Jaku. Ortaket e shoqerise jane: RAFAELO 2002 (61% ); S.P.E Energy (21% ); EUES Energy (14% ) dhe VLLAZNIMI (4% ). (Sipas te dhenave te QKB deri me date 18.05.2022)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane, Kashar, Fugon me targe AB971BA

Tirane, Kashar, Fugon me targe AB921BB

Tirane, Man me targe TR 1668 S

Tirane, Iveko me targe TR 1667 S

Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Kashar, Yzberisht, Rruges Teodor Keko, Pallati Harmonia, Apartmenti Nr. 11/7, Kati i shtate

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 18.05.2022
Statuti i Shoqerise
Kontrate e Dhurimit te Kuotave date 08.04.2014
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 09.06.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2011-2012
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2013-2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -4 403 515,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -6 402 523,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -3 969 629,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 17 862 391,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 9 934 450,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -2 573 932,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -1 386 155,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -2 345 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -144 451,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:10 281 667,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:1 560 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:24 013 040,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:15 859 200,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 25 000 000,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2016
2017
2018
2020

Punuar Nga : A.Baja