Skip to content

APIS CONSTRUCTION ( ish "GLOBAL SERVICE CONSULTING")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-05-09 06:24:13
JSON

NIPT: L41513008A
Administrator: Besnik Binjakaj
Objekti i Veprimtarisë: Shërbime ndërmjetësimi dhe analiza në transaksione ekonomike dhe ligjore. Konsulencë në aktivitete të lidhura në mënyrë direkte apo indirekte me aktivitetin e pasurive të paluajtshme, ndërtimit, projektime, studim tregu etj. Aktivitet ne fushen e ndertimit dhe projektimit. Punime germimi ne toke, ndërtime civile dhe industriale, rikonstuksion dhe mirembajtje godinash civile e infrastrukture, veshje fasada, rruge, autostrada, mbikalime, hekurrudha, tramvai, metro, pista aeroportuale, Punime nentokesore, ura vepra arti, diga dhe tunele hidroteknike, ujesjellesa, gazsjellesa, vajsjellesa, vepra kullimi e vaditje. Ndertime detare dhe punime thellimi ne uje, Punime dhe mbrojtje lumore sisteme hidraulike dhe bonifikime, ndertim i impiateve per prodhimin e energjise elektrike, ndertime per N/Stacionet, kabinat e transformatoreve linja e TN e te mesem dhe shperndarje e energjise. Punime te inxhinjerise se mjedisit, Punime per prishjen e ndertimeve, impiante hidrosanitare, kuzhina, lavanteri, mirembajtja e tyre, Impiante ngritese dhe trasportues (ashensore, shkalle levizese, transportues), punime rifiniture te muratures dhe te lidhura me to, rifiniture me infrastrukture druri, infrast, metalik dhe xhami dhe rifiniture te natyres teknike ndertuese, Impiate te sinjalistikes ndricuese, Sinjalistika rrugore jo ndricuese, Barriera dhe mbrojtje rrugore, Ndertime parafabrikat beton arme, struktura metalike dhe druri, Punime strukturore speciale, Shtresa dhe mbistruktura infrastrukture, Punime mbi shina dhe traversa, Impiante Teknologjik, termike dhe te kondicionimit, Impiante dhe linja telefonie dhe telekomunikacioni, Impiante te brendshme, elektrik, telefoni, radiotelefoni TV etj, Pastrimi ujerave detare, liqenore dhe lumore, Ndertim i impiateve te ujit te pijshem dhe pastrimit te tij, Ndertim i impiateve te grumbullimit dhe trajtimit te mbetjeve urbane, Punime topogjeodezike, Sistemet kundra zhurmes per infrastrukture, Shpime gjeologo-inxhinier, puse e shpime per uje. Grumbullimi dhe transportimi i mbetjeve inerte, urbane, dherave, e te tjera te kesaj natyre. Tregtim me shumice dhe pakice, import- eksport, tregtim te materialeve te ndryshme, tregtim produktesh te gatshme dhe gjysem te gatshme, me shumice dhe pakice, tregtim artikuj sportive dhe argetimi, materiale kancelarie, transport dhe tregtim te produkteve bujqesore e blegtoriale, fruta-perime si edhe mallra te tjere ushqimore. Autoservis, tregtim te makinerive te ndryshme e pjese kembimi per to. Sherbime pastrimi dhe mirembajtjeje te ambienteve te brendshme dhe te jashtme, industriale dhe civile, publike dhe private, reklamave e totemeve te ambienteve spitalore, qendrave shendetesore, qendrave tregtare, hoteleve, zyrave, universiteteve, marketeve, bankave, bar-restoranteve, porteve, aeroporteve, terminaleve etj. Transport, grumbullim dhe evadim te mbetjeve urbane, pastrim i hapesirave te qyteteve, fshatrave etj, dhe trajtimi e riciklimi i mbetjeve. Grumbullim, transportim dhe evadim te mbetjeve spitalore e mbetjeve te rrezikshme spitalore. Zbatime dhe mirembajtje te impianteve djegese te mbetjeve. Trajtim dhe djegie te mbetjeve urbane e spitalore. Riperdorim te materialeve, makinerive, kompostim dhe prodhim te derivateve te djegshme nga mbetjet. Pastrime me mjete teknike speciale te ujerave, transporti i materialeve te pastruara. Sherbime shtypshkrime, fotokopje, perpunime e shumefishime ne formate dhe letra te te gjitha llojeve dhe madhesive me kod sigurie dhe pa kod, aparate, pajisje dhe medikamente elektro mjekesore. Shoqeria do te ushtroje cdo aktivitet ndihmes ne perputhje me legjislacionin Shqiptar i cili i sherben aktivitetit te saj kryesor.
Emërtime të tjera Tregtare: APIS CONSTRUCTION
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 06/03/2014
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 08.09.2015, me vendim te ortakut te vetem, u vendos: Pezullim i Aktivitetit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Pezulluar"

II. Me date 06.04.2022, me vendim te ortakut te vetem, u vendos: Aktivizim i Aktivitetit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Pezulluar" ne "Aktiv"
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Njesia bashkiake Nr.2, Rruga George W.Bush, Pallati nr.1, Kati 3, Ap nr.26, (Prane ures se Tabakve).

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 09.05.2023
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Kontrate Dhurimi Kuotash date 10.05.2022
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Punuar Nga : A.Baja