Skip to content

ALBANIAN ENERGY SUPPLIER
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-04-14 08:56:48
JSON

NIPT: L42304017T
Administrator: Megi Hadushi
Objekti i Veprimtarisë: Import, eksport, tregtim dhe furnizim me shumicë dhe pakicë të energjisë elektrike. Ndërtimi, zhvillimi dhe menaxhimi i impianteve, sistemeve, të prodhimit, shpërndarjes, transmetimit të energjise elektrike. Shitja, blerja, dhenia me qira e pasurive të paluajteshme. Ofrimi i shërbimeve të konsulencës, projektimit inxhinierik dhe asistencës teknike. Çdo veprimtari tjetër që do të konsiderohet e nevojshme dhe e dobishme për realizimin e qëllimit të Shoqërisë dhe që nuk bie ndesh me legjislacionin shqiptar në fuqi.
Emërtime të tjera Tregtare: ALBANIAN ENERGY SUPPLIER
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 28/10/2014
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 6 000 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: BALFIN, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 11.09.2007 dhe që funksionon sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K72223031K, me adresë në Tiranë, Njësia bashkiake nr.2, Rruga Papa Gjon Pali II, Ndertesa Nr.12, Kati 11, Zyra nr.1206, Kodi Postar 1010, me administrator Edlira Muka dhe ortak te vetem Samir Mane. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 09.04.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 09.03.2021, terhequr nga QKB ne daten 09.04.2022, Pronar perfitues i shoqerise eshte:

Samir Mane, shtetas shqiptar, i datelindjes 1967, pronar perfitues per 100% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te Balfin - Balkan Finance Investment Group. Data e percaktimit si pronar perfitues: 28.10.2014.
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: IONIAN REFINING COMPANY, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 17/02/2016 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi NIPT L61418018I, me adresë në Tirane, Njesia Bashkiake Nr. 1, Rruga Luigj Gurakuqi, Pallati Nr. 89, Shkalla A, Kati 9, Ap. Nr. 33, me administrator Lulzim Merdani. Shoqeria eshte e c’regjistruar. ALBANIAN ENERGY SUPPLIER zoteronte 20.84% te kapitalit (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 09.04.2022)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Me date 28.12.2021, u lidh Marreveshja e Barres Siguruese Nr. 5302 Rep., Nr. 3917 Kol, lidhur midis Barredhenesit “ Balfin - Balkan Finance Investment Group” shpk dhe Barremarresit: BANKA E TIRANES SH.A, me objekt vendosje barre mbi 100% te aksioneve te zoteruara prej barredhenesit ne kapitalin e shoqerise “ALBANIAN ENERGY SUPPLIER” Sh.p.k me Nipt L42304017T, te cilat barresohen ne favor te Bankes per te siguruar pagimin, permbushjen dhe shlyerjen e kredise bankare qe kredimarresi shoqeria “ Albchrome “ shpk me Nipt K11613001M ka marre prane Barremarresit. Barra siguruese siguron permbushjen e detyrimeve te kontrates per dhenie kredie bankara ne nje llogari rrjedhese (overdraft) ne shumen 6.000.000 (gjashte milion) USD.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Brigada e 8, Pallati 19, Kati 3, Ap.3

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 09.04.2022
Statuti i shoqerise
Vendimi i asamblese per rritjen e kapitalit 19.12.2016
VENDIM Nr.45, datë 18.3.2020 MBI RINOVIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “ALBANIAN ENERGY SUPPLIER” SH.P.K., NR. 276, SERIA T15, NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË
Marreveshje siguruese date 28.12.2021
Vendimi i asamblese se ortakeve per zvogelimin e kapitalit date 07.02.2022
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 09.04.2022
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenime shpjeguese te PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyrat financiare 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 53 374 718,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 69 075 596,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 81 144 904,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -4 025 866,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 446 993,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -1 029 231,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -50 800,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:1 456 312 714,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:2 202 774 286,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:2 279 796 082,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:253 981 996,00
Punuar Nga : A.Lala