Skip to content

ALBCHROME HOLDING Zotëruese e një konçesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-12-20 14:10:43
JSON

NIPT: L51320005G
Administrator: Blerina Daka
Objekti i Veprimtarisë: Ushtrimin e te drejtave te administrimit dhe shfrytezimit, rehabilitimit, modernizimit, financimit, te minierave, impianteve dhe uzinave/fabrikave; Blerjen, shitjen, shkembimin dhe drejtimin e fabrikave, komplekseve industriale, eksplorimin e makinerive dhe impianteve, transportimin dhe tregtimin e burimeve natyrore dhe burimeve te energjise elektrike dhe te materialeve energjitike dhe te derivative te tyre brenda kufizimeve te parashikuara nga ligji; Importin dhe eksportin e produkteve perfundimtare qe lidhen me prodhimin metalurgjik dhe te minierave; Blerjen, shitjen, shkembimin dhe pjesemarrjen ne shoqeri apo ne deget e tyre, te japin e te marrin me qera dhe huaperdorje te pasurive industriale, urbane e rurale duke perfshire vendosjen e pasurive te paluajtshme ne pronesi te Shoqerise per ndertimin e ndertesave; Qdo lloj aktiviteti tjeter qe lidhet me pasuri te luajtshme e te paluajtshme, veprime bankare dhe financiare te cfaredo lloji dhe natyre, duke perfshire krijimin e filial eve, degeve, agjensive dhe depozitave te mbajtura nga administratoret te nevojshme ose te dobishme per arritjen e objektivit te Shoqerise, si dhe te marre pjese (ne menyre direkte apo indirekte) ne cfaredo shoqeri tjeter te huaj me objekt te ngjashem apo te lidhur me objektin e permendur me siper; Si dhe cdo veprimtari tjeter ekonomike qe' do te konsiderohet e nevojshme dhe e dobishme per realizimin e qellimit te Shoqerise e qe nuk bie ndesh me legjislacionin shqiptar ne fuqi.
Emërtime të tjera Tregtare: ALBCHROME HOLDING
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 15.01.2015
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 2 982 418 805,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë për këtë Subjekt: Balfin - Balkan Finance Investment Group eshte nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 11.09.2007 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K72223031K, me adrese ne Tirane, Njesia bashkiake nr.2, Rruga Papa Gjon Pali II, Ndertesa Nr.12, Kati 11, Zyra nr.1206, Kodi Postar 1010, me administratore Edlira Muka. Ortak i vetem i shoqerise eshte Samir Mane me 100% te kapitalit (Sipas te dhenave te QKB deri me date 20.05.2021)
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. Albchrome, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 14.04.2000 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K11613001M, me adrese ne Tirane, Rruga Dervish Hima, Pallati Ambasador 3, Kati 1, Apartamenti 3, ZK. Nr. 8160, Tiranë, Shqipëri, me administratore Luan Saliaj, Sokol Sinani, Ervin Isaj, Mikel Demçe. ALBCHROME HOLDING zoteron 100% te kuotave te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 20.12.2021)

II. VLLAHEN MINING, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 12.03.2018 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L81515039U, me adrese ne Tirane, Rruga Dervish Hima, Pallati Ambasador 3, Kati 1, Apartamenti 3, me administratore Luan Saliaj, dhe Nikolin Baçuku. ALBCHROME HOLDING zoteron 100% te kuotave te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 20.05.2021)

III. ALBCHROME VLAHËN, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 03.05.2017 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L71708007A, me adrese ne Tirane, Rruga Dervish Hima, Pallati Ambasador 3, Kati 1, Apartamenti 3, Zone Kadastrale Nr 8160, me administratore Engjeljan Radovani. Shoqeria eshte e c’regjistruar. ALBCHROME HOLDING zoteronte 100% te kuotave te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 20.05.2021)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 27.01.2017, u lidh marreveshja e kolateralit financiar dhe/ose barre siguruese mbi kuotat Nr.440 Rep. Nr.200 Kol, lidhur midis shoqerise kredimarrese "Albchrome" sh.p.k, barredhenesve shoqerise "Albchrome Holding" sh.p.k, shoqerise "Balfin" sh.p,k dhe barremarresve Raiffeisen Bank sh.a dhe Societe Generale Albania sh.a.

II. Me date 03.12.2021, u lidh marreveshja per ndalimin e transferimit te kuotes ndermjet shitesit BALFIN –Balkan Finance Investment Group sh.p.k dhe bleresit Yildirim International Mining Investments B.V. Me date 15 tetor 2021, shitesi dhe bleresi kane nenshkruar nje kontrate shitjeje kuote me qellim qe shitesi t’i shese kuoten bleresit. Kjo kontrate mund te hyje ne fuqi vetem pas permbushjes se disa kushteve te parashikuara ne kontrate. Kontrata e shitjes se kuotes parashikon qe shitesi do te bllokoje kuoten ne favor te bleresit, ne menyre qe te pengoje shitesin te transferoje apo te kaloje kuoten te persona te tjeter te ndryshem nga bleresi. Qellimi i kesaj marreveshje per ndalimi i veprimeve mbi kuoten deri ne daten e hyrjes ne fuqi te shitjes.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga "Dervish Hima", Pallati Ambasador 3, Kati 1, Apartamenti 3, ZK. Nr.8160

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 20.12.2021
Statuti i shoqerise
Vendim i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 20.04.2021
Vendim i asamblese se ortakeve per rritjen e kapitalit 07.11.2017
Vendim i asamblese per zmadhimin e kapitalit date 08.11.2021
Vendim i asamblese per miratimin e zmadhimit te kapitalit date 14.07.2021
Vendim i asamblese per miratimin e zmadhimit te kapitalit date 22.07.2021
Vendim i asamblese per miratimin e zmadhimit te kapitalit date 21.06.2021
Marreveshje per ndalimin e transferimit te kuotes date 03.12.2021
Njoftim i Autoritetit te Konkurrences per përftimin e kontrollit të shoqërisë Albchrome Holding SHPK nga shoqëria Yildirim International Mining Investments B.V, date 09.11.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 4 159 116,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 1 448 125,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 577 108 654,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 640 279 053,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 508 159,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -543 818,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:6 000 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:8 059 627,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:583 832 807,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:652 854 969,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:1 165 030,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala