Skip to content

3 DS & AF Entertainment
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-08-16 11:47:57
JSON

NIPT: L71821001T
Administrator: Gazmir Spahija
Objekti i Veprimtarisë: Aktivitet në fushën e medias dhe televizionit. Transmetime ekskluzive audiovizive, prodhim programesh audiovizive dhe shitblerje të drejtash transmetimi, prodhim, transmetim dhe shitblerje spotesh publicitare, shitblerje aparaturash për prodhim dhe transmetim të programeve audiovizive.
Emërtime të tjera Tregtare: Syri TV
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 19/06/2017
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 3 500 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: “QENDRA PER INFORMIM TE HAPUR” eshte nje organizate jofitimprurese, e regjistruar ne organet tatimore me NUIS L71603456N, me seli ne Tirane, Rr. Shyqyri Brari, Shk 4, Kati 1, Ap 2 (prane Kopshtit Botanik), perfaqesuar nga themeluesi dhe Drejtori Ekzekutiv Z. Çlirim Peka, shtetas shqiptar, lindur ne 1975 ne KUkes, banues ne Tirane ( Sipas kontrates se shitjes me kusht, date 03.05.2019, )

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 12.04.2021, terhequr nga QKB date 17.09.2022, Pronar perfitues te shoqerise me 25% te kapitalit e me teper eshte:

Çlirim Peka, shtetas shqiptare, i datelindjes 1975, pronar perfitues per 100% te pronesise pasi eshte themelues i organizates QENDRA PER INFORMIM TE HAPUR, me NIPT L71603456N, qe zoteron 100% te kapitalit te 3 DS & AF Entertainment sh.p.k. Data e percaktimit si pronar perfitues: 07.02.2017.
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. “TIRANA TV”, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e se drejtës shqiptare, e themeluar me datë 20/07/2000, me NIPT K21602004F, me seli qendrore ne Tirane Institusi i Fizikës Bërthamore dhe me administrator Donald Shena. “3 DS & AF Entertainment” zotëron 100% të kapitalit. (Sipas të dhënave të QKB deri me datë 01.07.2023)

II. “Emi Media Group”, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e se drejtës shqiptare, e themeluar me datë 04/03/2010, me NIPT L01510002C, me seli qendrore ne Tiranë, Njesia Bashkiake Nr. 9, Rruga Asim Vokshi, Pallati i Ri Seksioni 1, Kati 2. “3 DS & AF Entertainment” zotëron 100% të kapitalit. (Sipas të dhënave të QKB deri me datë 01.07.2023)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me datë 06.07.2021, me anë të Kërkesës Nr. 6899 Prot, “Kërkesë për vendosjen e masës së sigurimit te detyrimit tatimor”, ardhur nga Drejtoria e mbledhjes se detyrimeve tatimore te papaguara Rajoni Qendror, u kerkua: Vendosja e masës së sigurimit tatimor mbi pasuritë e tatimpaguesit 3 DS & AF Entertainment me NUIS (NIPT) L71821001T, duke moslejuar tjetërsimin mbi pasurinë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij subjekti.

II. Me datë 05.12.2022, me anë të shkresës Nr. 35618 Prot., per Vendosje te Mases se Sigurimit te Detyrimit Tatimor, lëshuar nga Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve, Rajoni Qendror, u kërkua: Vendosje te mases se sigurimit te detyrimit tatimor, mbi tatimpaguesin shoqëria “ 3 DS & AF Entertainment “ SH.P.K., pajisur me NUIS (Nipt)- L71821001T, me perfaqësues ligjor Gazmir Spahija. Vendosja e kësaj masë synon të moslejohet tjetërsimi i titujve të pronësisë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij tatimpaguesit deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane; Kashar MEZEZ Rruga ''Veli Dedi'', Ndërtesa Nr.9, Kati 1, Tiranë

Faqja Web:
https://www.syri.net/

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar 12.11.2022
Ekstrakt historik i regjistrit te pronarit perfitues date 17.09.2022
Akti i themelimit
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit date 24.02.2020
Kontrate shitje me kusht date 03.05.2019
Deshmia e Trashegimise Ligjore date 08.02.2019
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 01.07.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 16.08.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyrat financiare 2021
Pasqyrat Financiare 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: -7 700 596,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 226 367,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -16 979 308,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 1 266 509,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -2 481 475,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:145 982 192,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:128 802 949,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:38 881 535,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:1 469 280,00
Punuar Nga : A.B / A. Lala / P. Nikolli