Skip to content

ZETAKONSULT
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-05-09 08:35:49
JSON

NIPT: L91311047J
Administrator: Lorenc Hoxha
Objekti i Veprimtarisë: Studim, projektim, mbikqyrje, kolaudim, konsulence per ndertim e zbatim te veprave ndertimore publike dhe private, objekte turislike, rezidenciale, ushtarake, kulti, industriale dhe te veprave ndertimore te te gjitha llojeve sipas legjislacionit Shqipiar. Restaurime veprash arti, rikonstuksione ne pergjithesi. Studime urbanistike te te gjitha niveleve, planifikim urban, masterplane, plane vendore, planifikime territoriale, kombetare. Projektim arkitektonik, projektim strukturash mbajtese beton arme, metalike, projektim rrugesh te te gjitha niveleve, ura, tunele, nenkalime, mbikalime, autostrada, trase hekurudhore mbi dhe nentoke, portesh, aeroportesh, heliportesh. Projektim te impianteve te prodhimit dhe te transmetimit te energjise se rinovueshme uje, ere, diell, biogas, biomase, projektim linjash dhe sistemesh te shperndarjes se energjise elektrike. Linja mbitokesore dhe nentokesore per energjine dhe telekomunikacionet, centrale. Projektim ujesjellesa, kanalizime, vepra ujitjeje, vepra bonifikuese e ujore, vepra kullimi, impiante vaditese, diga, dampa, taracime, sistemime, pyllezime etj. Projektim vepra naftesjelles, gasjelles, etj. Projektim te impianteve te perpunimit te ujit te pijshem, 2 projektim te impianteve te trajtimit te ujerave te ndotura, projektim te impianteve te depozitimit te mbeturinave urbave. Projektim fotogrametrik, hartografik, topografik, konsulenca tekniko-ekonomike sipas kategorive dhe nenkategorive te licensave profesionale dhe cdo lloj studimi dhe projektimi, qe nuk permendet me siper. Studime fizibiliteti, vleresim te pasurive te paluajtshme, vleresime mjedisore. Keshillime per bizneset mbi sherbime bankare, keshillime te sigurimit te llojeve te ndryshme, keshillime per financime te ndryshme, modelim i biznesit, keshillime mbi ristrukturimin e organizim financiar, studime tregu, studime plan biznesi, keshillime ne fushen e tatim taksave. Ushtrimi i sherbimit permbarimor. Organizim dhe kryerje te sherbimeve, te ndihmes juridike te shtetasve, organizatave apo kompanive te ndryshme ne te gjithe sferat e administrates shteterore apo private, brenda ose jashte territorit te Republikes se Shqiperise me kerkesen e tyre kundrejt shperblimit te miratuar prej dy paleve dhe normave ligjore apo nenligjore te shtetit Shqiptar. Ne fushen e analizave laboratorike dhe interpretimin e tyre si vijon: Betone te fresket, te ngurtesuar ne laborator dhe objekt si dhe recepturat e prodhimit. Cimento, llaqe, gelqere si dhe te gjithe lidhesve te tjere qe perdoren ne ndertim. Pllaka betoni, bordura betoni, blloqe, tulla etj. Analiza fiziko-mekanike dhe kimike te agregateve te ndryshem. Analiza te plota te asfaltobetoneve, binder dhe nenshtresa te rrugve, aeroporte, porte, trase hekurudhore si dhe formulat e perzierjes se tyre. Analizave te bitumit, gjeoteknike ,dhera, shkembinj. Analiza kimike te gurit natyror,mermerit,ujit teknologjik. Analiza te metaleve te cmuara. Teknologji kimike. Industri e qelqit dhe qeramikes, bojrave, ngjyruesve, aditiveve. Studime Gjeologjike, Hidrogjeologjike si dhe Gjeologo-Inxhinierike, per ndertime civile-ekonomike, rruge, ujesjellesa, gazsjellesa, kanalizime, porte, aeroporte etj. Studim vleresim gjeologo inxhinierik i truallit per objekte te medha H/C, bazamente me ngarkesa te medha dhe projektimi i tyre. Studime te sizmologjise inxhinierike dhe studime gjeofizike ne pergjithesi. Ndertime civile industriale, turistike, bujqesore, ujesjellesa, gazsjellesa, rruge, ura, mure mbajtese e prites, kanalizime, diga, galeri hekurudha, taracime, pyllezime, sistemime, restaurime te gjitha llojeve. Paisja me istalimet perkatese te cdo lloj ndertimi, si dhe te gjitha llojet e tjera te ndertimeve sipas licencave perkatese si dhe te shtesave qe behen mbi to. Ndertim te impianteve te prodhimit dhe te transmetimit te energjise se rinovueshme uje ,ere, diell, biogas, biomase. Ndertim te impianteve te trajtimit te ujerave te ndotura, te depozitimit te mbeturinave urbave. Import -eksport, tregetimin e artikujve te ndryshem te te gjitha llojeve, me shumice dhe pakice si: Tregetim artikuj te ndryshem industrial, shkollore, kancelari, ushqimore, tregtim paisjesh elektro - shtepiake, elektronike, elektrike , kompjuterike, higjeno - sanitare dhe hidraulike, prodhime qeramike, artizanati, paisje zyrash etj. Tregetimin dhe prodhimin e materialeve te ndertimit e lendeve te para, mermer etj. Tregetim dhe prodhimesh te ndryshme druri, duralumini, mobilje, orendi, dyer, dritare etj. Tregetim automjetesh te cdo lloji, marke e tonazhi, si dhe pjese kembimi per to. Tregetim karburantesh te ndryshme me pakice, vajra lubrirlkante, lende djegese te cdo lloji e tipi.
Emërtime të tjera Tregtare: ZETAKONSULT
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 07/01/2019
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga "Myrteza Topi", Ndertesa 18, Hyrja 7, Ap .38, Njesia Bashkiake Nr 9. 1017

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit tregtar 08.09.2021
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 09.05.2023
Akt themelimi i Shoqerise
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 4 698 459,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 2 308 791,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 36 719,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:6 079 810,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:4 105 333,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:1 520 771,00
Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja