Skip to content

KASTRATI RESIDENCES
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2019-05-11 11:28:01
JSON

NIPT: L91315035G
Administrator: Musa Kastrati
Objekti i Veprimtarisë: Veprimtari tregtare të import eksportit, të turizmit, Ivestimi me qëllim zhvillimin, ndërtimin, projektimin, konsulencë, sipërmarrje zbatuese dhe/ose investimin, sipas rastit. Import - eksport i të gjitha llojeve të materialeve dhe makinerive të ndërtimit, administruese, menaxhuese të një hoteli turistik të një niveli të lartë si dhe të hoteleve të tjera në të ardhmen sipas marrëveshjeve e interesit për çdo rast të veçantë, veprimtari tregtare lidhur me pronësi të paluajtshme në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi, veprimtari të ndryshme tregtare të shitjes, qiradhënies e bankare, në përputhje me legjislacionin në fuqi, si dhe veprimtari agjenti, ndërmjetësimi e spedicioneri, veprimtari akomodimi turistik, agjensi udhëtimesh turistike, aktivitet transporti. Transport me mjetet e veta për të tretë brenda dhe jashtë vendit etj. Shoqëria mund të kryejë çdo transaksion në lidhje me pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme, si dhe çdo aktivitet tregtar, financiar, dhënie-marrje me qera, të vendosë pengje dhe barra hipotekore; aktivitete këto të konsideruara si të dobishme apo të nevojshme për të arritur qëllimet e shoqërisë dhe që nuk tejkalojnë në masë aktivitetet kryesore, të cituara më sipër; të blejë në mënyrë direkte apo inirekte, kuota të shoqërive të tjera që kanë një objekt të përafërt me atë të shoqërisë, në Shqipëri ose jashtë vendit; të kryejë çdo aktivitet tjetër që mund të konsiderohet i dobishëm ose i domosdoshëm për të arritur qëllimin e aktivitetit të saj.
Emërtime të tjera Tregtare: KASTRATI RESIDENCES
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 03.12.2018
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 488 883 430,00
Numri i pjesëve: 2
Shoqëri Mëmë për këtë Subjekt: I. KASTRATI SHA, një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 30.04.2002 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT K21711502V, me seli në Durrës, Lagja 14, Rruga “Tiranës”, ura e “Dajlanit”, me administrator Gani Kastrati dhe me status aktiv (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 08.04.2019)

II. FULMER HOLDING, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 27.08.2018 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT L82028005T, me adresë në Tiranë, Njësia bashkake nr. 2, Rruga e Elbasanit, Pallati nr. 1, poshtë fakultetit Gjeologji-Miniera, me administrator Musa Kastrati dhe me status aktiv (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 08.04.2019)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Më datë 28.01.2019, u nënshkrua marrëveshja e transferimit të biznesit Nr. 302 Rep., Nr. 126 Kol., sipas së cilës shitësi, shoqëria “MAK ALBANIA” sh.p.k (Sipas marrëveshjes së transferimit të biznesit Nr. 302 Rep., Nr. 126 Kol., datë 28.01.2019, të dorëzuar në QKB, MAK ALBANIA shpk është një shoqëri më përgjegjësi të kufizuar, e krijuar dhe ekzistuese sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, e regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit Shqiptar me NIPT J61821059A, me seli në adresën: Njësia bashkiake nr. 5, Sheshi Italia, Ambienti me Nr. pasurie 7/57, Zona Kadastrale 8160 Tiranë, Shqipëri, me kapital themeltar 11.238.757.236 lekë, me përfaqësues të autorizuar me vendim të asamblesë së ortakut të vetëm Nr. 328, datë 16.01.2019, Z. Elsi Keco, shtetas shqiptar) transferon një pjesë të biznesit të tij në favor të blerësit, shoqërisë “KASTRATI RESIDENCES” sh.p.k.

Sipas kësaj marrëveshje shoqëria “KASTRATI RESIDENCES” shpk, në cilësinë e blerësit, përvetëson të gjitha pronat e paluajtshme dhe të gjithë stokun që kanë lidhje me biznesin “Mak Albania” shpk. Si rezultat i blerjes, të gjitha marrëveshjet dhe të gjithë punonjësit që punojnë për “Mak Albania” në mbyllje do të transferohen tek blerësi. Transferimi do të kryhet për shumën zero lekë.

Biznesi që shitësi do t’i transferojë blerësit në mbyllje do të përbëhet nga:

a) Pasuritë, që përfshijnë: Pasuritë e paluajtshme nën pronësinë e shitësit, duke përfshirë tokat që janë të lidhura me këtë biznes.
b) Marrëveshjet e renditura në (Shtojcën 2)
c) Inventarin e AQT
d) Punonjësit që punojnë me orar të plotë dhe/ose me kohë të pjesshme për biznesit që transferohen.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake nr. 5, Sheshi Italia, Ambjenti me nr. pasurie 7/60, Zona Kadastrale 8160

Adresa:
Tiranë, Sheshi Italia, Njësia Bashkiake nr. 5, Parkingu i Qendrës Tregtare
Tiranë, Sheshi Italia, Njësia Bashkiake nr. 5, Parkingu i Klientëve

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit tregtar (08.04.2019)
Statuti I shoqerise
Marreveshje transferimi biznesi 28 Janar 2019
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Lala