Skip to content

KASTRATI RESIDENCES
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-03-26 11:34:10
JSON

NIPT: L91315035G
Administrator: Musa Kastrati
Objekti i Veprimtarisë: Veprimtari tregtare të import eksportit, të turizmit, Ivestimi me qëllim zhvillimin, ndërtimin, projektimin, konsulencë, sipërmarrje zbatuese dhe/ose investimin, sipas rastit. Import - eksport i të gjitha llojeve të materialeve dhe makinerive të ndërtimit, administruese, menaxhuese të një hoteli turistik të një niveli të lartë si dhe të hoteleve të tjera në të ardhmen sipas marrëveshjeve e interesit për çdo rast të veçantë, veprimtari tregtare lidhur me pronësi të paluajtshme në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi, veprimtari të ndryshme tregtare të shitjes, qiradhënies e bankare, në përputhje me legjislacionin në fuqi, si dhe veprimtari agjenti, ndërmjetësimi e spedicioneri, veprimtari akomodimi turistik, agjensi udhëtimesh turistike, aktivitet transporti. Transport me mjetet e veta për të tretë brenda dhe jashtë vendit etj. Shoqëria mund të kryejë çdo transaksion në lidhje me pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme, si dhe çdo aktivitet tregtar, financiar, dhënie-marrje me qera, të vendosë pengje dhe barra hipotekore; aktivitete këto të konsideruara si të dobishme apo të nevojshme për të arritur qëllimet e shoqërisë dhe që nuk tejkalojnë në masë aktivitetet kryesore, të cituara më sipër; të blejë në mënyrë direkte apo inirekte, kuota të shoqërive të tjera që kanë një objekt të përafërt me atë të shoqërisë, në Shqipëri ose jashtë vendit; të kryejë çdo aktivitet tjetër që mund të konsiderohet i dobishëm ose i domosdoshëm për të arritur qëllimin e aktivitetit të saj.
Emërtime të tjera Tregtare: KASTRATI RESIDENCES
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 03/12/2018
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 610 005 586,00
Numri i pjesëve: 2
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. “KASTRATI GROUP”, nje shoqeri aksionare, e themeluar me date 30/04/2002 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K21711502V, me adrese aktuale ne Durres Lagja 14, Rruga "Tiranes", Ura e "Dajlanit”, dhe me administrator Gani Kastrati. Ortakët e shoqërisë janë Shefqet Kastrati 65%, Shefit Kastrati 20%, Selam Kastrati 5%, Haredin Kastrati 5% dhe Bilbil Kastrati 5%. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 26.03.2024)

II. “FULMER HOLDING”, nje shoqeri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar me date 27/08/2018 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L82028005T, me adrese aktuale ne Tirane Njesia bashkiake nr.2, Rruga Elbasanit, Pallati nr.1, poshte fakultetit Gjeologji-Miniera, dhe me dhe ortak të vetëm Musa Kastrati, zotërues për 100% të kapitalit. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 26.03.2024)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, depozituar në QKB date 19.06.2021, terhequr datë 26.03.2024, Pronaret perfitues te subjektit “KASTRATI RESIDENCES”, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, është:

Shefqet Kastrati, shtetas shqiptar, i datelindjes 1961, pronar perfitues per 80% te pronesise, pasi zotëron 100% të kapitalit të “Kastrati Group” – shoqëri mëmë për 80% të kapitalit të “KASTRATI RESIDENCES”. Data e percaktimit si pronar perfitues është 15.01.2019.

Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Më datë 28.01.2019, u nënshkrua marrëveshja e transferimit të biznesit Nr. 302 Rep., Nr. 126 Kol., sipas së cilës shitësi, shoqëria “MAK ALBANIA” sh.p.k (Sipas marrëveshjes së transferimit të biznesit Nr. 302 Rep., Nr. 126 Kol., datë 28.01.2019, të dorëzuar në QKB, MAK ALBANIA shpk është një shoqëri më përgjegjësi të kufizuar, e krijuar dhe ekzistuese sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, e regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit Shqiptar me NIPT J61821059A, me seli në adresën: Njësia bashkiake nr. 5, Sheshi Italia, Ambienti me Nr. pasurie 7/57, Zona Kadastrale 8160 Tiranë, Shqipëri, me kapital themeltar 11.238.757.236 lekë, me përfaqësues të autorizuar me vendim të asamblesë së ortakut të vetëm Nr. 328, datë 16.01.2019, Z. Elsi Keco, shtetas shqiptar) transferon një pjesë të biznesit të tij në favor të blerësit, shoqërisë “KASTRATI RESIDENCES” sh.p.k.

Sipas kësaj marrëveshje shoqëria “KASTRATI RESIDENCES” shpk, në cilësinë e blerësit, përvetëson të gjitha pronat e paluajtshme dhe të gjithë stokun që kanë lidhje me biznesin “Mak Albania” shpk. Si rezultat i blerjes, të gjitha marrëveshjet dhe të gjithë punonjësit që punojnë për “Mak Albania” në mbyllje do të transferohen tek blerësi. Transferimi do të kryhet për shumën zero lekë.

Biznesi që shitësi do t’i transferojë blerësit në mbyllje do të përbëhet nga:

a) Pasuritë, që përfshijnë: Pasuritë e paluajtshme nën pronësinë e shitësit, duke përfshirë tokat që janë të lidhura me këtë biznes.
b) Marrëveshjet e renditura në (Shtojcën 2)
c) Inventarin e AQT
d) Punonjësit që punojnë me orar të plotë dhe/ose me kohë të pjesshme për biznesit që transferohen.

Transferimi i biznesit do te kryhet per shumen zero leke. Ky cmim eshte rezultante e vleres se aseteve qe do te transferohen per shumen 1.448.883.330 (nje miliard e katerqind e dyzet e tete milion e teteqind e tridhjete e tre mije e treqind e tridhjete) leke minus detyrimet qe do te transferohen per shumen 1.448.883.330 (nje miliard e katerqind e dyzet e tete milion e teteqind e tetedhjete e tre mije e treqind e tridhjete) leke dhe vleren e kapitalit qe do te transferohet tek shoqeria Kastrati Residences, ne vleren 1.488.883.330 (nje miliard e katerqind e tetedhjete e tete milion e teteqind e tetedhjete e tre mije e treqind e tridhjete) leke.

II. Me date 17.10.2019, u lidh marreveshja e transferimit te biznesit ndermjet “MAK ALBANIA “ shpk, si shites dhe “ KASTRATI Residences” shpk, si blerës, me objekt transferimin e biznesit nga shitesi tek bleresi sipas të dhënave të kësaj Marrëveshje. Biznesi qe shitesi do t’i transferoje bleresit do te perbehet nga: Pasurite e paluajtshme nen pronesine e shitesit, duke perfshire tokat qe jane te lidhura me kete biznes, lista e punonjesve dhe marreveshjet ne fuqi. Transferimi i biznesit do te kryhet per shumen zero leke. Ky cmim eshte rezultante e vleres se aseteve qe do te transferohen per shumen 46.108.156 (dyzet e gjashte milion e njeqind e tete mije e njeqind e pesedhjete e gjashte) leke minus vleren e kapitalit qe do te transferohet tek Kastrati Residences ne vleren 46.108.156 (dyzet e gjashte milion e njeqind e tete mije e njeqind e pesedhjete e gjashte) leke.

III. Me date 06.12.2021, u lidh marreveshja e transferimit te biznesit ndermjet “MAK ALBANIA “ shpk, si shites dhe “ KASTRATI Residences” shpk, si blerës, me objekt transferimin e biznesit nga shitesi tek bleresi sipas të dhënave të kësaj Marrëveshje. Biznesi qe shitesi do t’i transferoje bleresit do te perbehet nga: Llogarite qe perfshijne vleren e shpenzimeve per investime te ardhshme nen pronesine e shitesit, qe jane te lidhura me kete biznes, punonjesit dhe kontratat e punes. Transferimi i biznesit do te kryhet per shumen zero leke. Ky cmim eshte rezultante e vleres se aktiveve qe do te transferohen per shumen 122.533.683 (njeqind e njezet e dy milion e peseqind e tridhjete e tre mije e gjashteqind e tetedhjete e tre) leke minus vleren e detyrimeve ne shumen 47.519.679 (dyzet e shtate milion e peseqind e nentembedhjete mije e gjashteqind e shtatedhjete e nente) leke minus edhe vleren e kapitalit qe do te transferohet tek shoqeria “Kastrati Residences” shpk, ne vleren 75.014.000 (shtatedhjete e pese milion e katermbedhjete mije) leke.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njesia Bashkiake nr. 2, Sheshi Italia, Ambjenti me nr. pasurie 7/60, Zona Kadastrale 8160

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit tregtar 12.02.2022
Statuti dhe akti i themelimit
Marreveshje transferimi biznesi 28 Janar 2019
Marreveshje transferimi i biznesit date 06.12.2021
Marreveshje transferimi i biznesit date 28.01.2019
Marreveshje transferimi i biznesit date 17.10.2019
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 26.03.2024
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 26.03.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: -58 994 450,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -93 465 672,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -99 925 987,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 19 325 664,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:66 541 557,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:49 312 686,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:70 415 422,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:244 872 836,00
Punuar Nga : A.Lala / P. Nikolli