Skip to content

A.B.C. MANAGEMENT
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-05-28 10:31:26
JSON

NIPT: L91911028V
Administrator: Amarda Kapaj, Erjona Zaimi
Objekti i Veprimtarisë: Investim në fushën e menaxhimit të strukturave të ndryshme në fushën e medias audiovizive, kryesisht televizioneve, portale, transmetime analoge etj, duke marrë përsipër menaxhimin në total të burimeve njërëzore dhe marrëdhënieve me klientët (menaxhimi i programeve të ndryshme televizive, publikime online, emisionet e ndryshme etj.) apo marrëdhëniet me të tretët. Gjithashtu, shoqëria mund të kryejë çdo aktivitet tjetër plotësues dhe ndihmës që ka si qëllim ofrimin e çdo aktiviteti tjetër, në rast se rezultojnë të dobishme dhe/ose të nevojshme për përmbushjen e objektit kryesor, si dhe çdo aktivitet tjetër që konsiderohet fìtimprurës dhe në interes të shoqërisë.
Emërtime të tjera Tregtare: A.B.C. MANAGEMENT
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 10/07/2019
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: "MEDIA HOLDING", shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, themeluar me date 05/10/2022 me NUIS M22207035F me seli qendrore ne Tirane, Rruga Aleksander Moisiu, nr. 97, ish-Kinostudio dhe me administratore Amarda Kapaj & Erjona Zaimi. Ortak i vetem i shoqerise eshte Esat Bojku. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 28.05.2024)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, depozituar në QKB date 16.01.2023, terhequr datë 28.05.2024, Pronaret perfitues te subjektit “A.B.C. MANAGEMENT”, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, është:

Esat Bojku, shtetas kosovar, i datelindjes 1977, pronar perfitues per 100% të pronësisë, pasi zotëron 100% të kapitalit të “MEDIA HOLDING” – shoqëri mëmë për 100% të kapitalit të “A.B.C. MANAGEMENT”. Data e percaktimit si pronar perfitues është 19.10.2022.

Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: “ABC News”, shoqëri aksionare, e themeluar më datë 19.04.2000 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K01711004F, me adresë aktuale në Tiranë, Rruga Aleksandër Moisiu, Ish Kinostudio, me administratore Amarda Kapaj & Erjona Zaimi. “A.B.C. MANAGEMENT” zotëron 100% të kapitalit të kësaj shoqërie. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 28.05.2024)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Femra
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Me datë 28.03.2023, u nënshkrua Marreveshja Siguruese, Nr. 283 Rep., Nr.177 Kol.., lidhur midis MEDIA HOLDING (Barredhenes) dhe Banka Credins SHA (Barremarres/Kredidhenes) me objekt vendosje barre mbi 100% te kuotave dhe te drejtave ne lidhje me to qe zoteron MEDIA HOLDING ne shoqerine A.B.C. MANAGEMENT si dhe mbi kuotat e reja qe mund te zoteroje ne te ardhmen ne kete shoqeri tregtare, për shlyerjen e kredisë.
Ndryshime
Shënime: Kompetencat e Administratorit Amarda Kapaj: Administratoret e shoqerise do te veprojne, nenshkruajne e perfaqesojne shoqerine bashkarisht. Emerohet si administratore e pergjithshme e shoqerise ne raport me te tretet dhe si Drejtoreshe e Pergjithshme e shoqerise ne raport me stafin e shoqerise.

Kompetencat e Administratorit Erjona Zaimi: Administratoret e shoqerise do te veprojne, nenshkruajne e perfaqesojne shoqerine bashkarisht. Emerohet si administratore e shoqerise, me kompetencate fokusuara posacerisht ne kontrollin dhe rnbarevajtjen financiare te shoqerise, kontrollin e dokumentacionit financiar, dhenien e miratlmit per nenshkrimin e marreveshjeve dhe transaksioneve qe kane aplikime financiare per shoqerine etj, te kesaj natyre.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Aleksander Moisiu, Ish Godina Kinostudio

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 02.08.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Prokure e Posacme date 07.04.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 17.03.2023
Vendim i Ortakut te Vetem, Kontrate Shitje Kuotash date 11.10.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 17.03.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 28.05.2024
Kontratë për Shitjen e Kuotës nga "Media A.B.C. Holding" BV tek "Media Holding" shpk, datë 19.10.2022
Kontratë për Shitjen e Kuotës nga Efthymia Gkouma tek "Media A.B.C. Holding" BV, datë 15.05.2022
Marreveshje Siguruese Nr. 283 Rep., Nr.177 Kol. datë 28.03.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 28.05.2024
Ekstrakt i Regjistrit Tregtar për shoqërinë Media A.B.C. Holding B.V, Dhoma e Tregtisë Holandë datë 28.05.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -970 412,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -380 841,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -263 524,00
Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja / P. Nikolli