Skip to content

ABC News (Ish Telenorba Shqiptare)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-05-28 10:39:16
JSON

NIPT: K01711004F
Administrator: Amarda Kapaj, Erjona Zaimi
Objekti i Veprimtarisë: Objekti i Veprimtarise se Shoqerise do te jete, por duke mos u kufizuar ne: Aktiviteti radioteleviziv privat. Ai perfshin prodhimin, transmetimin dhe ritransmetimitimin e programeve dhe informacioneve te cdo lloji me ane te zerit, figures, sinjaleve te koduara, shkrimit, te desstinuara per publikut nepermjet valeve elektromagnetike, kabllove, perseritesve, sateliteve apo me cdo mjet tjeter. Aktiviteti i shoqerise do te plotesohet duke respektuar paanshmerisht te drejten per informacion, bindjet politike e besimet fetare, personalitetin, dinjitetin, jeten private te njeriut, si dhe te drejtat dhe lirite themelore te tij. Shoqeria mund te financohet nepermjet reklames dhe cdo lloj sponsorizimi tjeter ne perputhje me legjislacionin ne fuqi. Sipas legjislacionit ne fuqi dhe per arritjen e objektit te shoqerise dhe te qellimeve te saj, shoqeria mund te kryeje ne menyre te drejtperdrejte ose te terthorte" te gjitha veprimet qe lidhen me qellimin e mesiperm, te marre ne konsiderate edhe interesa jo aksionere ne shoqeri, apo persona te tjere juridik te cilet mund te kene edhe qellime te tjera, por qe lidhen me aktivitetin televiziv. Ajo mund te jape garanci dhe/ose mund te" lidhe kontrata garancie apo hipoteke ne favor te bankave apo institucioneve financiare te kreditimit. Shoqeria mund te marre pjese ne tendera dhe te kerkoje financime ne Shqiperi dhe jashte vendit. Shoqeria mund te kryeje sherbimet e siperpermendura si drejtepersedrejti ashtu edhe nepermjet konsulenteve ose te treteve. Shoqeria mund te kryeje dhe cdo aktivitet tjeter te lidhur me sa me siper, si dhe cdo aktivitet qe e konsideron te pershtatshem dhe ne perputhje me interesin e saj. Aktiviteti i Shoqerise do te zhvillohet ne perputhje me aktet normative te Republikes se Shqiperise dhe ne menyre te vecante me ligjin nr.9901, date 14.04.2008 "Per tregtaret dhe Shoqerite Tregtare" (i ndryshuar) dhe ligjin nr.8410, date 30.09.1998 "Per radion dhe televizionin publik dhe privat ne Republiken e Shqiperise" (i ndryshuar).
Emërtime të tjera Tregtare: ABC News
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 19/04/2000
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 70 000 000,00
Numri i pjesëve: 215 000
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: “A.B.C. MANAGEMENT” është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 10/07/2019 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L91911028V, me adresë në Tiranë, Rruga Aleksandër Moisiu, Ish Godina Kinostudio, me administratore Amarda Kapaj dhe Erjona Zaimi. Ortak i vetem i shoqerise eshte shoqeria "MEDIA HOLDING". (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 28.05.2024)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, depozituar në QKB me date 29.06.2021, terhequr me date 28.05.2024, Pronaret perfitues te subjektit “ABC News”, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, është:

Etfthymia Gkouma, shtetase greke, e datelindjes 1969, pronare perfituese per 100% te kapitalit, pasi zoteron 100% te kapitalit te shoqerise meme “A.B.C. MANAGEMENT”, dhe kjo e fundit është shoqëri mëmë për 100% të kapitalit të “ABC News”. Data e percaktimit si pronare perfituese eshte 30.08.2019.

Ekstrakti Historik i Regjistrit të Pronarit Përfitues të Shoqërisë “ABC News” është i papërditësuar.

Referuar Ligjit Nr.112 datë 28.07.2020, “Për Regjistrin e Pronarëve Përfitues”, i ndryshuar , në nenin 5, pika ç, parashikohet se “në rastin e regjistrimit të ndryshimeve të të dhënave të pronarëve përfitues të subjekteve raportuese, regjistrimi bëhet brenda 90 (nëntëdhjetë) ditëve kalendarike nga data e ndodhjes së ndryshimit faktik.”

Në bazë të dispozitës ligjore të sipërcituar, subjekti në fjalë është në shkelje në lidhje me kryerjen e ndryshimeve të nevojshme në Regjistrin e Pronarëve Përfitues.

Pronar përfitues për “ABC News”, sipas të dhënave të QKB, rezulton Esat Bojku, shtetas kosovar, i datëlindjes 1977, pronar përfitues për 100% të kapitalit, pasi zotëron 100% të kapitalit të shoqërisë “Media Holding” shpk, e cila zotëron 100% të kapitalit të “A.B.C. Management” shpk, dhe kjo e fundit shoqëri mëmë për 100% të kapitalit të “ABC News”.
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Femra
Anëtarë Bordi: Joana Qeleshi; Emirjon Senja; Behar Male; Sonila Agaj
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me datë 28.03.2023, u lidh marrëveshja siguruese Nr. 283 Rep dhe 177 Kol., midis shoqërisë “ MEDIA HOLDING” SHPK (barrëdhënës), Shoqërisë “A.B.C Management” shpk (Barrëshënës) dhe banka Credins sha (barrëmarrës) për shlyerjen e kredisë.

II. Me datë 28.08.2023, me anë të Urdhërit Nr.986 Dosje, Nr. 2186/2 Prot, lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Privat, Agim Sulçe, u urdhërua: Vendosja e mases se sekuestros konservative mbi kuotat/aksionet e debitorit ABC News me Nuis (Nipt)- K01711004F.

III. Me datë 14.09.2023, me anë të Urdhrit Nr.2196/1 Prot, Nr. 986 Dosje, lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor “Agim Sulçe” dhe protokolluar nga QKB me Nr .18282 Prot date 15.09.2023, u urdhërua: Heqja e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e zotëruara nga debitori shoqëria ”ABC News” me NIPT K01711004F, urdheruar vendosja me shkresën 2186/2 Prot, date 28.08.2023.

IV. Me datë 04.03.2024, me anë të shkresës Nr. 6580 Prot., për “Kërkesë për Vendosje të Masës së Sigurimit të Detyrimit Tatimor”, lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Rajoni Qendror, u kërkua: Vendosje të masës së sigurimit të detyrimit tatimor të tatimpaguesit shoqëria “ ABC News “ SH.P.K., pajisur me NUIS (Nipt)- K01711004F . Vendosja e kësaj masë synon të moslejohet tjetërsimi i titujve të pronësisë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij tatimpaguesit deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore.
Ndryshime
Shënime: Kompetencat e Administratorit: Amarda Kapa - Administratoret e shoqerise do te veprojne, nenshkruajne e perfaqesojne shoqerine bashkarisht. Emerohet si administratore e pergjithshme e shoqerise ne raport me te tretet dhe si Drejtoreshe e Pergjithshme e shoqerise ne raport me stafin e shoqerise.

Kompetencat e Administratorit: Erjona Zaimi- Administratoret e shoqerise do te veprojne, nenshkruajne e perfaqesojne shoqerine bashkarisht. Emerohet si administratore e shoqerise, me kompetencate fokusuara posacerisht ne kontrollin dhe rnbarevajtjen financiare te shoqerise, kontrollin e dokumentacionit financiar, dhenien e miratlmit per nenshkrimin e marreveshjeve dhe transaksioneve qe kane aplikime financiare per shoqerine etj, te kesaj natyre.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Aleksandër Moisiu, Ish Kinostudio

Adresa:
Tirane, Rruga Aleksander Moisiu, Kinostudio

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ektrakt historik i regjistrit tregtar 10.09.2019
Akti i themelimit dhe statuti
Dokumenta te ndryshem
Kontrate shit-blerje kuotash 19.02.2007
Kontrate per transferimin e aksioneve 17.11.2003
Kontrate shit-blerje aksionesh 31.03.2007
Kontrate shit-blerje aksionesh 31.02.2002
Kontrate shitje kuotash 13.08.2000
Vendimi per zvogelimin e kapitalit 05.06.2019
Amendament i marreveshjes se shit-blerjes se kuotave 29.08.2019
Kontrate per shitblerje aksionesh 05.05.2016
Kontrate per shitblerje aksionesh 21.11.2016
Kontrate per shitblerje aksionesh 21.05.2019
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 17.03.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 17.03.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 16.08.2023
Marrëveshje Siguruese datë 28.03.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 16.08.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 25.10.2023
Urdhër për Vënien e Sekuestros datë 28.08.2023
Urdhër për Heqjen e Sekuestros datë 14.09.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 28.05.2024
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 28.05.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: -130 083 638,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 102 381 739,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -31 517 089,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -140 528 399,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 1 371 847,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 39 584 256,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 24 298 141,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -13 911 354,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -6 321 857,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 10 002 371,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 30 177 564,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 22 023 381,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 12 984 813,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:346 698 061,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:405 458 353,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:155 891 176,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:129 465 611,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:123 977 102,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:179 481 727,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:177 605 681,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:123 200 398,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 131 714 718,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 147 730 720,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 161 482 366,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 115 628 339,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 7 383 867,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja / P. Nikolli