Skip to content

AEROPORTI "NENE TEREZA" (Ish Albtransport) (perthithur nga shoqeria "Prodhim Mobilje Sha")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-04-22 11:14:51
JSON

NIPT: J61820023S
Administrator: Fatmir Cibaku
Objekti i Veprimtarisë: Dhënia me qera e aseteve që zotëron shoqëria. Zbatimi i të drejtave dhe detyrimeve që rrjedhin nga Ligji Nr. 9312 datë 11.11.2004 i marrëveshjes së Konçesionit për Aeroportin Ndërkombëtar "Nënë Tereza" Rinas. Shoqëria siguron mjetet e veta monetare nëpërmjet aktivitetit të saj ekonomik të qeradhënies së aseteve që zotëron. Të ardhurat gjithsej përbëhen : a) Të ardhurat e qerasë së aktiveve të cilat u janë dhënë në përdorim subjekteve vendase apo të huaja. b) Interesat e mjeteve financiare të depozituara në bankë. Shoqëria brenda neneve të parashikuara nga legjislacioni në fuqi, do të kryejë çdo operacion tregtar dhe financiar që lidhet drejtpërdrejtë ose tërthorazi me objektin e saj.
Emërtime të tjera Tregtare: AEROPORTI "NENE TEREZA"
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 18/01/1999
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 2 769 890 000,00
Numri i pjesëve: 2 769 890
Lloji i pronësisë: Publike
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Elida Goshi, Albana Koçiu, Astrit Hado
Statusi: Ç’regjistruar pa likuidim (me perthithje)
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: A-Likuidimi:
I. Më datë 22.07.2005, me anë të urdhërit nr. 201 të Ministrit të Ekonomisë, u miratua prishja e shoqërisë “Aeroporti Nëntë Tereza” sh.a dhe u caktua si likuidatore e shoqërisë Znj. Mirela Osoja. Shoqëria ndryshoi statusin nga “Aktiv” në “Shoqëri në likujdim e sipër”.

II. Më datë 30.03.2006, me anë të urdhërit nr. 241 të Ministrit të Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës, u shkarkua Znj. Mirela Osoja nga detyra e likuidatores dhe u emërua si likuidatore e shoqërisë Rudina Fortuzi.

III. Më datë 15.11.2006, me anë të urdhërit nr. 814 të Ministrit të Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës, u miratua ndërprerja e procedurave të likuidimit të shoqërisë dhe vazhdimin e veprimtarisë së saj si shoqëri tregtare. Urdhri nr. 201 datë 22.07.2005 i Ministrit të Ekonomisë për prishjen e shoqërisë dhe shpalljen e saj si shoqëri në Likuidim e sipër shfuqizohet. Statusi i shoqërisë ndryshon nga “Shoqëri në likuidim e sipër” në “Aktiv”.

B-Masa e sekuestros:
I.Ne date 04.06.2020: Ne baze te Urdhrit Nr.671/9 Akti, datë 29.05.2020, te lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat Besnik Bajraktari, është urdhëruar; Vendosjen e masës së sekuestros conservative mbi të gjitha aksionet/kuotat e regjistruara në emër të debitorit, shoqëria "Aeroporti Nënë Tereza" sha me NIPT J61820023S. Kjo mase eshte hequr ne date 07.10.2020 ne baze te Urdhrit Nr.3254 date 01.10.2020.

C-Bashkimi me perthithje:
Ne date 07.10.2020: Ne baze te Vendimeve te Asamblese te aksionerit te vetem Nr.113, Nr.114 , Nr.115, Nr.116 & Nr.117 date 05.12.2019, dhe Raportit te bashkimit me perthithje date 06.04.2020 eshte miratuar bashkimi me perthithje e shoqerive "Nd/ja e Kripes", "Albturist Tour-Operator", "Prodhim Kabllo Shkoder", Aeroporti "Nenen Tereza", "Sh.a NPV", "Elber" (shoqerite e perthithura) nga shoqeria "Prodhim Mobilje Sha" (shoqeria perthithese)
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga e Durrësit, nr. 202

Faqja Web:
https://www.tirana-airport.com/

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i regjistrit tregtar date 22.04.2023
Ndryshimi i Administratorit & Anëtarëve
Ndryshimi i Emrit te Subjektit
Ndryshimi i Formes Ligjore
Ndryshimi i Kapitalit Themeltar
Ndryshimi i Statutit (Objekti)
Marreveshja per Bashkimin me Perthithje (viti 2020)
Raporti i Bashkimit me Perthithje (Viti 2020)
Pasqyra Financiare (2017-2019) - Te shoqerive te perthithura
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2007
Pasqyrat financiare 2008
Pasqyrat financiare 2010
Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyra Financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra Financiare 2012
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -8 092 292,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -8 095 729,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -539 146 545,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -46 620 343,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 10 542 667,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 2 495 618,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -17 094 656,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -25 776 983,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 58 646 298,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 13 154 794,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: 36 436 953,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:4 183 447,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:6 886 885,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:12 378 584,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 5 670 074,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 21 818 396,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 14 017 545,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 3 759 832,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 3 409 495,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 2 439 329,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 1 956 975,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017

Punuar Nga : A.Baja / A.Lala