Skip to content

C.C.S. (Ish CTS COMPUTER TRADE COMPANY)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-03-13 14:21:47
JSON

NIPT: J61901033C
Administrator: Genci Likoskendaj
Objekti i Veprimtarisë: Eksport Import dhe tregtim apo dhenie me qera i sistemeve per perpunimin e te dhenave te te gjitha llojeve, hardware, software dhe te gjithe periferikeve te tyre. Krijim, zbatim, integrim te sistemeve te Informacionit dhe Programeve, ndertim i sistemeve te komunikimit ne rrjete, import export tregti te pajisjeve dhe programeve ne fushen e teknologjise se Informacionit, si dhe te sigurise fizike apo kontrollit te aksesit, perfshire ato me perdorim te dyfishte. Montim aparaturash te sipermendura, parametrizimi, konfigurim. Sherbime transmetimi te dhenash, informacione dhe sherbime te ndryshme te lidhur me Internetin. Zhvillim software, instalim, adoptim. Kurse kualifikimi. Mirembajtje te aparaturave te sipermendura, suport teknik, konsulence gjithfarellojesh. Operacione te ndryshme komisionere. Sherbime konsulence (analize e procesit te biznesit, specifikime te kerkesave te IT-se, projektim, arkitekture e sistemeve te IT).Sherbime trajnimi, sherbime IT (planifikim i sistemit te informacionit, projektim, zhvillim, zbatim, mbeshtetje, mirembajtje). Zhvillim te software-ve, marketing dhe shperndarje software-sh. Aktivitete konsulence inxhinierive teknike (sherbime hartash, sherbime matjesh, sherbime projektesh inxhinierike, sherbime gjeodezike, etj. Objekti i veprimtarise se Shoqerise eshte te nderrmare cdo akt ose aktivitet tregtar te ligjshem ne dhe per zhvillimin e te cilave nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar mund te themelohet dhe regjistrohet sipas legjislacionit shqiptar i ndryshuar here pas here, ne fushen import eksport te mallrave te ndryshem duke perfshire por pa u kufizuar ne shitjen, blerjen dhe disponimin e ne cdo forme te njohur nga legjislacioni ne fuqi te mallrave, sherbimeve dhe pasurive te luajtshme e paluajtshme dhe çdo aktiviteti tjeter i cili ne menyre te drejtperdrejte ose te terthorte ka te beje me aktivitetin e mesiperm. Asistence ne ofrimin e sherbimeve te telekomunikacionit per pajtimtaret e shoqerive te telekomunikacionit, asistence ne shitjen e sherbimeve AVTU, mbledhjen e pagesave te pajtimtareve te shoqerive te telekomunikacionit apo dhe kryerjen e veprimeve te tjera shtese ne funksion te sherbimeve te telekomunikacionit qe do te ofroje.
Emërtime të tjera Tregtare: C.C.S.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 15.12.1993
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 101 000 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1) Tirane, Peugeot TR 2481 P
2) Tirane, Automjet Ford Transit Custom Van 270 me targë AA 743 LA
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 18.07.2017, me ane te Urdherit Nr.684 Prot, lëshuar nga shoqeria permbarimore E.G BAILIFFS' SERVICES , protokolluar nga QKB me Nr.11061 Prot., datë 19.07.2017, u urdherua bllokimi i aksioneve te zoteruara nga pala debitore C.C.S. me NIPT-J61901033C.

II. Me date 19.07.2017, me ane te Urdhrit Nr. 578/2 Prot, leshuar nga zyra permbarimore E.G Bailiff Service, per heqjen e mases se sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga pala debitore, shoqeria "C.C.S (Computer & Copier System) Shpk me NUIS (NIPT) J61901033C, per ekzekutimin e Titullit Ekzekutiv, Vendim Gjyqesor Nr. 1395, date 25.05.2017 i Gjykates se Apelit Tirane.

III. Me date 19.07.2017, me ane te Urdhërit Nr.578/2 Prot, protokolluar nga QKB me Nr. 11720 Prot., date 31.07.2017 "Për Heqen e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore"E.G BAILIFF SERVICE", drejtuar QKB, u urdherua heqja e masës sekuestro konservative mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga pala debitore Shoqeria "C.C.S (Computer & Copier System) shpk identifikuar me NIPT J61901033C me administrator Z. Genci Likoskendaj per ekzekutimin e Titullit Ekzekutiv, Vendim Gjyqesor Nr. 1395 date 25.05.2017 I Gjykates se Apelit Tirane.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë Njësia Bashkiake nr.5, Rruga “Sulejman Delvina”, nr.8, kodi postar nr.1019.

Adresa:
Tirane, Kashar YZBERISH Rruga e Qelqit,Magazinë Nr.1 në Pallatin " MARS 2002"

Faqja Web:
https://ccs.al/sq/home-2/

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 13.03.2021
Statuti dhe akti i themelimit
Kontrate shitje e kuotave te kapitalit me kusht 09.02.2012
Vendimi i asamblese per zmadhimin e kapitalit 20.06.2009
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 28.06.2010
Vendimi i ortakut te vetem per rritjen e kapitalit 20.04.2009
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 28.10.2019
Vendimi i asamblese se ortakeve per zvogelimin e kapitalit 10.12.2015
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 42 114 021,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 87 009 316,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 105 212 278,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 90 142 424,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 72 392 297,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 9 644 371,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 14 861 500,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 11 349 380,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:455 384 382,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:583 591 926,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:595 733 824,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:565 467 848,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:605 937 788,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 282 642 624,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 363 239 186,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 374 284 022,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala