Skip to content

ALBA - BETON
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2020-06-23 10:56:31
JSON

NIPT: J62207004A
Administrator: Erjon Harizi
Objekti i Veprimtarisë: Shoqëria me Përgjegjësi të Kufizuar "ALBA BETON" Sh.P.K, do të zhvillojë aktivitet me objektin e veprimtarisë si më poshtë: Shoqëria ka si qëllim dhe objekt prioritar kryerjen e veprimtarive të promovimit dhe realizimit të investimeve të ndryshme si dhe të punimeve ndërtimore sipas kategorive të specifikuara si vijon: Punime dheu, sistemime, tarracime terrenesh etj. Prodhim material inerte, rërë, cakëll, gurë, mermere etj. Prodhim elementesh të parafabrikuara, betoni e b/armeje. Ndërtime civile, industriale, turistike, bujqësore etj. deri në dy kate dhe kompletimi me instalimet e nevojshme. Rikonstruksione godinash civile dhe ekonomike, veshje fasadash etj. Mirëmbajtja, zhvillimi i dekorit në mjedise urbane. Shoqëria do të ushtrojë veprimtaritë e shitblerjes, promovim realizim i investimeve dhe punimeve ndërtimore të të gjitha kategorive, shitblerje marrje dhënie me qera të pasurive të paluajtshme, import export transport tregti mallra të ndryshme, asistencë konsulencë ligjore, përfaqësim ndërmjetesime të ndryshme, leasing etj. Shoqëria do të ushtrojë veprimtaritë e shitblerjes të marrjes ose dhënies me qira të pasurive të luajtshme, të atyre të paluajtshme si ndërtesa apo pjesë të tyre të çdo lloji, troje dhe të tjera të ngjashme duke themeluar për këtë qëllim dhe nëse e gjykon me interes zyrat dhe agjensitë përkatëse. Gjithashtu, shoqëria mund të ushtrojë veprimtari për financimin e ndertimeve të objekteve të natyrave të ndryshme. Shoqëria ka të drejtë të kryejë çdo lloj operacioni dhe transaksioni në lidhje me importimin, eksportimin, tranzitimin, transportimin dhe tregtimin e mallrave të ndryshme si material ndërtimi, hidrosanitare e të tjera të lidhura me industrinë e ndërtimit, atyre ushqimore, elektroshtëpiake, të mobiljeve, pijeve të ndryshme, veshjeve e konfeksioneve si edhe mallra të tjera me shumicë e pakicë në natyrën e lëndës së parë, produkteve gjysëm të gatshme apo të gatshme, makinerive e pajisjeve, teknologjive etj. Shoqëria mund të ushtrojë veprimtari për dhënien e asistencës dhe konsulencës teknike, ligjore dhe të menaxhimit të veprimtarive të çdo lloji dhe në veçanti në fushat të cilat kanë lidhje me objektin e veprimtarisë së shoqërisë. Shoqëria mund të ushtrojë edhe veprimtarinë e përfaqësimit, të ndërmjetësimit apo të agjensisë për persona fizike apo juridike, publike, shtetërore apo private, vendas apo të huaj. Shoqëria mund të ushtrojë veprimtari të tjera tregtare dhe gjithashtu, mund të japë ose të perfitojë leasing, të gjitha këto mbi pasuri të luajtshme apo të paluajtshme, makineri, pajisje të çfarëdo lloji dhe gjithashtu mund të kryejë çdo lloj veprimit tjetër me pasuri të luajtshme apo të paluajtshme, veprime financiare duke përfshirë këtu dhe factoring, tregtare të gjitha keto të quajtura të nevojshme dhe të dobishme për realizimin e qëllimeve të objektit të veprimtarisë së shoqërisë. Shoqëria ka të gjitha të drejtat për të marrë pjesë në fitimet dhe/ose në shoqëri të tjera të së drejtës shqiptare ose të shteteve të tjera dhe të themelojë shoqeri të tjera me persona fizike ose juridike, publike ose private, vendas ose të huaj. Blerje-shitje pasuri të paluajtshme e të luatjshme, pasuri këto në pronësi të shoqërise "Alba Beton", ose të personave fizike apo juridike të tjerë. Kryerja e analizave për materialet e ndërtimit (beton, inerte etj) të vetë shoqërisë ose të paleve të treta.
Emërtime të tjera Tregtare: ALBA - BETON
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 27.10.2003
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 134 104 000,00
Numri i pjesëve: 4
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1) Tiranë, Astra TR 6113 D APV (pompe betoni)
2) Tiranë, TR 1067N ASTRAAUTOBETONIERE
3) Tiranë, Kamëz, Bot Cemento, gjysëm rimorkio TR 1867 P Tiranë, AA 734 SJ-ATV (autobetoniere)
4) Tiranë, Petrelë, Automjet Autobetoniere me targe AA 129 VN
5) Tiranë, ABR 028-rimorkio
6) Tiranë, Kamioncine Benz TR 1645 N
7) Tiranë, Kamion Astra ( Betoniere), TR4806N
8) Tiranë, Kamëz, Kamion TR 6371 P APV ASTRA
9) Tiranë, Kamëz, Kamion Astra ( Betoniere), TR 4806 N
10) Tiranë, TR 1065N ASTRAAUTOBETONIERE
11) Tiranë, AA 060 SVATV (autobetoniere)
12) Tiranë, AA 570-APV (pompe betoni)
13) Tiranë, Kamion Astra TR 0748 S
14) Tiranë, Kamëz, Iveco Koke TR 8687 G
15) Tiranë, Astra Betoniere TR1498 G
16) Tiranë, AA 263 RY-ATV (autobetoniere)
17) Tiranë, Astra TR 9204 G APV (pompe betoni)
18) Tiranë, AA 425 SY-APV (pompe betoni)
19) Tiranë, Petrelë, Automjetin Gjysme Rimorkio me Targe AGR210
20) Tiranë, Astra AA851DT APV (pompe betoni)
21) Tiranë, AA 627 TM koke tërheqëse
22) Tiranë, TR 1063N ASTRA AUTOBETONIERE
23) Tiranë, Iveco Koke TR 8687 G
24) Tiranë, Kamëz, Astra Betoniere TR 6732 G
25) Tiranë, Kamëz, Iveco Pompe TR 5875 L
26) Tiranë, Petrelë, Automjetin Koketerheqese me Targe AA028VG
27) Tiranë, Iveco TR 5875 L APV (pompë betoni)
28) Tiranë, Kamëz, Fiat Kamionçine TR 6733 G
29) Tiranë, Astra Betoniere TR 6732 G
30) Tiranë, Kamëz, KAMEZ Astra Betoniere TR1498 G
31) Tiranë, ASTRA TR 6371 P APV (pompe betoni)
32) Tiranë, Kamëz, Kamionçinë Benz TR 1645 N
33) Tiranë, AA 201 BU-kamion (bot uji)
34) Tiranë, Bot Cemento, gjysëm rimorkio TR1867P
35) Tiranë, AFR 770-gjysëm rimorkio
36) Tiranë, AFR 140-gjysëm rimorkio
37) Tiranë, Kamëz, Kamion Astra TR 0748 S
38) Tiranë, TR 6489N ASTRAAUTOBETONIERE
39) Tiranë, Kamëz, Astra Betoniere TR 9204 G
40) Tiranë, Petrelë, Automjet Kokëtërheqëse me targë TR 4762 K
41) Tiranë, TR 1068N ASTRA-AUTOBETONIERE
42) Tiranë, AER020-gjysem rimorkio
43) Tiranë, TR 4807N ASTRA-AUTOBETONIERE
44) Tiranë, TR 6491N ASTRAAUTOBETONIERE
45) Tiranë, Fiat Kamionçine TR 6733 G
46) Tiranë, Kamëz, Astra Betoniere TR 6113 D
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Petrelë, STERMAS, Njësia Administrative Petrelë, Fshati Stërmas

Adresa:
1) Vlorë, Finiq, VRION, Fshati Vrion, Rruga Nacionale Sarande - Gjirokaster, Godina një katëshe (Fabrika Betonit) Sarande
2) Durrës, Ishëm KURATEN Fshati Kuraten - Rrotull, Ishëm, Objekti në Zonën Kadastrale 2332, Nr.Pasurisë 319/25, Vol.7, Fq.191

Faqja Web:
www.albabeton.al

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 23.06.2020
Akti i themelimit
Kontrate shitje te kuotave te kapitalit 06.05.2004
Kontrate shitje te kuotave te kapitalit 27.03.2004
Kontrate shitje pjesesh kapitali 16.09.2003
Kontrate per shitblerjen e pjeseve te kapitalit 10.03.2016
Kontrate shitje te kuotave te kapitalit 22.10.2008
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 25.09.2019
Vendimi per zmadhimin e kapitalit 24.11.2010
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 21.10.2014
Vendimi i asamblese se ortakeve per rritjen e kapitalit 01.11.2013
Vendimi i asamblese se ortakeve per rritjen e kapitalit 24.12.2012
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese te PF 2018
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 92 487 558,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 163 443 677,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 37 067 707,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 50 007 734,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 16 251 119,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 25 669 246,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 51 263 905,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 124 278 650,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 43 920 505,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:760 043 510,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:910 116 745,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:463 274 500,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:641 682 705,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 442 512 475,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 442 613 220,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 561 240 640,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 927 722 786,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 670 566 888,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018

Punuar Nga : A.Lala