Skip to content

ALCRED FOOD PROCESSING Co (ish "ALGREC FOODS PROCESSING CO")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-04-14 08:37:44
JSON

NIPT: J81426006C
Administrator: Ensela Bregu
Objekti i Veprimtarisë: Importi, eksporti, tranzitim, shitja me shumice dhe pakice e produkteve tekstile, veshjeve te te gjitha llojeve, te mallrave te ndryshem ne natyren e lendes se pare.Shitja me shumice dhe pakice e mallrave industriale dhe ushqimore.Perpunim i frutave dhe perimeve te ngrira.Projektim, ndertim i linjave teknologjike.Tregtim i artikujve te ndryshem.Improrti, eksporti, shitja me shumice dhe pakice e pajisjeve elektrike,elektronike, lende te pare per industrine, materiale ndertimi e hidrosanitare,pajisje zyrash, kancelari, pjese kembimi auto e makineri te cdo lloji, pajisje teknologjike etj.Shitja, blerja, dhenia me qira e pasurive te paluajthsme.Transport i mallrave dhe udhetareve brenda dhe jashte vendit.Menaxhimin e qendrave tregtare, bare, restoranteve.Ofrimi i sherbimeve te konsulences ne fushen e biznesit, menaxhimit,taksave etj.Si dhe cdo veprimtari tjeter ekonomike qe do te konsiderohet e nevojshme dhe e dobishme per realizimin e qellimit te shoqerise e qe nuk bie ndesh me legjislancionin shqiptar ne fuqi.
Emërtime të tjera Tregtare: ALCRED FOODS PROCESSING Co
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 07/02/1998
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: “Balfin - Balkan Finance Investment Group”, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, e themeluar me datë 11/09/2007, me NIPT K72223031K, me seli qendrore ne Tirane, Njesia bashkiake nr.2, Rruga Papa Gjon Pali II, Ndertesa Nr.12, Kati 11, Zyra nr.1206, Kodi Postar 1010, dhe me administrator Edlira Muka. Ortak i Vetëm i shoqërisë është Samir Mane. (Sipas të dhënave të QKB deri me datë 14.04.2023)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 24.05.2021, terhequr nga QKB date 14.04.2023, Pronar perfitues te subjektit “ALCRED FOOD PROCESSING Co”, zoterues te 25% te kapitalit e me teper eshte:

Samir Mane, shtetas shqiptar, i datelindjes 1967, pronar perfitues prej 100% te kapitalit, pasi zotëron 100% të kapitali të shoqërisë “Balfin - Balkan Finance Investment Group”, e cila zotëron 100% të kapitalit të “ALCRED FOOD PROCESSING Co”. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 01.11.2011.

Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femer
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me datë 26.04.2002, me anë të Prokurës së Posacme, Z. David Hallisey, emëron si përfaqësues të poracëm Z. Gëzim Bleta, që të gëzojë të drejtën që në emër dhe për llogari të Z. Halliesy të blejë ose pranojë dhurimin e kuotave prej 51% të kapitalit themeltar.

II. Me datë 30.10.2002, me anë të Prokurës së Posacme, Z. David Hallisey, emëron si përfaqësues të poracëm Z. Gëzim Bleta, që të gëzojë të drejtën që në emër dhe për llogari të Z. Halliesy të shesë ose dhurojë kuotat prej 51% të kapitalit.

III. Me datë 03.10.2016, në bazë të Urdhrit Nr.372 Regj. Nr.3021 Prot., protokolluar nga QKB me Nr.7973 Prot., date 04.10.2016, leshuar nga Shoqeria "AEF BAILIFF SERVICE" sh.p.k, u urdherua: "Vendosja e sekuestros konservative ne kuotat qe zoteron debitori " ALCRED FOOD PROCESSING Co" sh.p.k me Nipt-J81426006C, me qellim mostjetersimin dhe/ose disponimin e tyre dhe mos kryerjen e asnje veprimi tjeter i cili mund te ndryshoje te dhenat e regjistrit tregtar.Dokumentacioni do te qendroje i bllokuar deri ne nje urdher te dyte".
Kreditori: "Petrol Alba" sha; Objekti: Shpërblim Page.

IV. Me datë 16.04.2019, në bazë të Urdhrit Nr. 906 Prot., leshuar nga shoqeria permbarimore Studio Pema, u urdhërua: vendosja e mases se sekuestros konservative mbi aksionet e debitorit Alcred Food Processing Shpk, me NUIS (NIPT) J81426006C, me qellim mostjetersimin e tyre per tu shmangur nga detyrimi per ekzekutimin e titujve ekzekutive.
Kreditori: UKT sha; Objekti: Pagim Detyrimi.

V. Me datë 15.07.2019, në bazë të urdhrit Nr.1137 Prot., leshuar nga shoqeria Shoqeria Permbarimore “Studio Pema” sh.p.k, u urdherua: Heqja e mases se sekuestros konservative mbi aksionet e subjektit debitor shoqeria “ALCRED FOOD PROCESSING Co” sh.p.k, pajisur me NUIS ( NIPT ) - J81426006C, me qellim mostjetersimin e tyre per tu shmangur nga detyrimi per ekzekutimin e Titujve Ekzekutiv.
Kreditori: UKT sha; Objekti: Pagim Detyrimi.

VI. Me datë 30.08.2022, u vendos Pezullimi i Aktivitetit. Statusi i shoqërisë ishte "Aktiv" u be "Pezulluar".

VII. Me datë 16.12.2022, me vendim të asamblesë së përgjithshme, u vendos per Aktivizimin e Aktivitetit. Statusi i shoqërisë ishte "Pezulluar" u be "Aktiv".

VIII. Me datë 27.12.2022, me vendim të asamblesë së ortakëve, u vendos Pushimi i përkohshëm i aktivitetit nga data 27.12.2022-pa afat. Statusi i shoqërisë ishte "Aktiv" u be "Pezulluar".

Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Bulevardi Bajram Curri, Qendra e Biznesit Etc, Kati 8, Njesia 131-134, Tirane

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 14.04.2023
Akt themelimi dhe Statut i Shoqërisë
Kontratë Shitblerje datë 22.11.1999
Kontratë Shitblerje Kuotash datë 23.04.2002
Kontratë Dhurimi Kuotash datë 23.04.2002
Kontratë Dhurimi Kuotash datë 08.11.2002
Kontratë Shitblerje Kuotash datë 08.11.2002
Kontratë Shitblerje Kuotash datë 23.12.2003
Kontratë Shitblerje Kuotash datë 11.02.2005
Kontratë Shitblerje Kuotash datë 09.05.2007
Kontratë Shitblerje Kuotash datë 01.11.2011
Prokurë e Posacme datë 26.04.2002
Prokurë e Posacme datë 30.10.2002
Vendim i Asamblesë së Ortakëve, Zmadhim Kapitali datë 18.09.2001
Vendim i Ortakut të Vetëm, Zmadhim Kapitali datë 23.12.2009
Vendim i Asamblesë së Përgjithshme, Zvogëlim Kapitali datë 08.02.2018
Urdhër për Vënien e Sekuestros datë 03.10.2016
Urdhër për Vënien e Sekuestros datë 16.04.2019
Urdhër për Heqjen e Sekuestros datë 15.07.2019
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 14.04.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2008
Pasqyrat Financiare 2009
Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyrat Financiare 2015
Pasqyrat Financiare 2016
Pasqyrat Financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -5 384 019,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 2 663 786,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 33 586 807,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 51 782 628,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 27 239 390,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 48 088 830,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 36 372 072,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 134 620 891,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 271 406 390,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 10 763 006,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 2 362 869,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 2 242 723,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 62 854,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: -14 593 641,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: -22 379 200,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:2 971 036,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:8 818 470,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:106 969 906,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:136 226 352,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:97 177 719,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:114 527 747,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:103 589 853,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 282 164 128,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 769 814 978,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 73 838 856,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 224 907 104,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 29 161 875,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 55 107 209,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 40 585 900,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 15 132 078,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : P. Nikolli