Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Renis Tershana
Rezultate gjithsej: 8

Mbi 1000000 Fitim 2015

R & T

J61901094G
(Tregtim i artikujve të ndryshëm industrial, ushqimor, import eksport etj. Shoqëria zhvillon aktivitetin e saj edhe në fushën e programimit te software dhe platformave software. Shoqëria ofron shërbime, r)

Tiranë 39583367 ALL

Credins Leasing

K11717006G
(Të japë kredi. Të ofrojë shërbimin e pagesave dhe të arkëtimeve. Të ndërmjetësojë për transaksionet monetare (duke përfshirë dhe valutat). Të ofrojë garanci . Të shërbejë si agjente ose kësh)

Tiranë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

BANKA CREDINS

K31608801O
(Veprimtarite bankare dhe financiare. a)te gjitha format e kredidhenies, duke perfshire edhe kredine konsumatore e kredine hipotekore; b) faktoringun dhe financimin e transaksioneve tregtare; c) qirane financ)

Tiranë 140607000 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

SICRED

K42201801Q
(Sigurimi i jetes ne perputhje me ligjin nr.52/2014, date 22/05/2014 "Per veprimtarine e Sigurimit dhe te Risigurimit", si dhe aktet e tjera ligjore dhe nenligjore, ne fushen e sigurimeve te jetes (konform klasa)

Tiranë 27696326 ALL

PHOTON SH.P.K

K72413002A
(Sherbime drejtuar dyqaneve te shitjes me pakice te kartave rimbushese te telefonise levizese, nepermjet instalimit dhe asistences se rrjeteve te terminaleve prane dyqaneve te shitjes me pakice dhe projektimi)

Tirane ALL

Sea Land Alternative Investment Fund - Shoqëri Komandite SIK (ish "Sea Land Investment Fund - Shoqëri Komandite SIK")

M02409022L
(Investimi i diversifikuar i pasurisë në pasuri të paluajtshme dhe të luajtshme të çdo lloji. Ofrimi i fitimeve për Ortakët nga investimi në një portofol të diversifikuar aktivesh.)

Tirane ALL

ALERION

M11504006G
(Operacione dhe aktivitete të transportit nderkombetar ajror te pasagjereve, bagazheve, te postes dhe te mallrave me avione ne perdorim, pronesi ose nepermjet nje marreveshjeje qiraje; qiradhenie te avioneve ne)

Tirane ALL

SmartCity Corporation

M31506029K
(Asistencë teknike për qeveritë dhe bashkitë në ndërtimin e qyteteve inteligjente duke përfshirë të gjitha fushat e kompetencës, duke krijuar modele të përshtatura në sektorët e mëposhtëm të )

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni