Skip to content

SIGERS Zotëruese e disa koncesioneve Më shumë Më shumë Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-12 14:06:58
JSON

NIPT: J91802011A
Administrator: Muharrem Plloçi
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtime, rikonstruksione.
Emërtime të tjera Tregtare: SIGERS
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 02/12/1994
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 15 226 576,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. ALBANIAN POWER, nje shoqeri koncesionare me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 17/07/2008 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K81918013H, me adrese ne Tirane, Rruga "Dëshmorët e 4 Shkurtit",Sky Tower,kati 10, me administrator Željko Kokolj, Sait Vokshi. Ortaket e shoqerise jane: SIGERS (45%) dhe HYDROWIND ALBANIA (55%) (Sipas te dhenave te QKB deri ne daten 06.04.2022)

II. SA'GA - MAT, nje shoqeri koncesionare me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 10/02/2011 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L11814001B, me adrese ne Tirane, Rruga Albanopoli, Pallati 4 Gryket, Kati 0, Ambjenti nr.24, Njesia Bashkiake nr.9, me administrator Robert Lala. Ortaket e shoqerise jane: SIGERS (20%) dhe KATER GRYKET (80%) (Sipas te dhenave te QKB deri ne daten 06.04.2022)

III. HEC GOMSIQE, nje shoqeri koncesionare me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 09/10/2009 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K92213011R, me adrese ne Tirane, Rruga e Dibres, Qendra e Biznesit Observator, Prane Selvise, Kati XII, me administrator Rreoland Jegeni. Ortaket e shoqerise jane: SIGERS (20%) dhe ROEN Company (51%) dhe ARCHIMED INTERNATIONAL (10%). Shoqeria eshte e pezulluar (Sipas te dhenave te QKB deri ne daten 06.04.2022)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane, Benz, Kamion, TR 5136 E
Tirane, Mercedes Benz, Kamion, TR 5757 B
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 23.05.2014, me ane te urdhrit Nr.2039 Prot, lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat “Ermir Godaj”, u urdherua te vendoset masa e sekuestros konservative mbi kapitalin e shoqërisë “SIGERS” sh.p.k, me NUIS (NIPT) J91802011A dhe të mos lejohet të bëhet asnjë veprim nga pala debitore për tjetërsimin e kapitalit të shoqërisë.

II. Me date 28.05.2015, me ane te Urdhrit Nr.2010-Prot, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimor Gjyqësor Privat “ ERMIR GODAJ " , u urdherua heqja e masës së sekuestros te vendosur mbi kapitalin qe zoteron debitori, shoqeria “ SIGERS ” shpk, identifikuar me NUIS(NIPT) J91802011A, urdhëruar me shkresën Nr.2039 Prot, datë, 23.05.2014.

III. Me date 15.07.2015, me ane te Urdhrit Nr.72/11 i Aktit, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore "Besnik Bajraktari" Sh.p.k, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e regjistruara ne emer te debitorit shoqeria "Sigers" sh.p.k., me NIPT-J91802011A.

IV. Me date 21.08.2015, me ane te urdherit Nr. 72/34 i Aktit, protokulluar nga QKR me Nr. 7569 Prot, date: 25.08.2015, leshuar nga studio permbarimore “ Besnik Bajrajtari”, u urdherua heqja e sekuestros konservative e vendosur me urdherin nr. 72/11, date: 15.07.2015 mbi te gjitha aksionet e regjistruara ne emer shoqerise “ SIGERS” shpk, me NUIS J91802011A.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rr. Alfred Uci, Ndertesa nr.5, hyrja nr.1, Tirane

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 06.04.2022
Kontrate themelimi dhe statuti
Kontrate shitje e kuotave te kapitalit date 15.07.2013
Kontrate shitblerje kuotash date 05.02.2005
Kontrate dhurimi kuotash date 27.09.2010
Vendimi i asamblese se ortakeve per transferimin e kuotave date 21.10.2010
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 12.04.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 27 828 291,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 43 261 110,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 25 964 760,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 40 286 159,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 8 871 632,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 10 125 609,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 3 880 011,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 23 562 111,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -16 251 487,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 1 551 650,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 2 207 986,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:87 446 236,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:147 793 520,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:72 429 220,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:111 092 451,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:36 592 047,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:52 243 884,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:108 572 342,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:129 724 411,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 33 071 227,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 26 156 110,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 22 636 222,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani