Skip to content

XH & M (ish "M E R K A J")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-09-16 10:11:05
JSON

NIPT: J91825009L
Administrator: Fatmir Merkaj
Objekti i Veprimtarisë: Tregtimin e artikujve ushqimore, industrial, elektroshtepiake, duhan-cigare, fruta-perime, materiale ndertimi, nafte e nenprodukte te saj - me pakice, grumbullim e tregtim te artikujve bujqesore e blegtorale, import-eksport. Transport nderqytetas (interurban) dhe nderkombetar te mallrave e pasagjereve. Kinkaleri. Plehra kimike, pesticide, karburante. Veprimtari ne fushen e ndertimeve civile, industriale, banesa, hotele, objekte kulti, rruge, infrastrukture. Importi dhe eksporti i materialeve te ndertimit, si dhe i mallrave dhe i materialeve te ndryshme, tregtimi i tyre me shumice dhe pakice. Krjimin e nje Agjencie Gjuetie, ne fushen e tregtise, tregtimin e materialeve te gjuetise, me shumice e pakice, import – eksport. Prodhim, perpunim, permiresim, pajisjesh elektrike, elektronike, mekanike, hidraulike. Punime permiresimi ne regjim perpunimi aktiv, perpunim pasiv, si dhe ne perpunim fason per pajisje te ndryshme elektrike, elektronike, mekanike, hidraulike etj. Hotel, bar, restorant. Tregtim artikujsh industriale. Tregtim artikujsh ushqimore. Tregtim pijesh alkoolike. Tregtim duhan cigare. Tregtim prodhimesh kozmetike e estetike. Tregtim karburantesh te ndryshme, vajrash lubrifikante, te cdo tipi e lloji, me pakice. Tregtim automjetesh te cdo lloji, marke e tonazhi, si dhe pjesesh kembimi per to. Prodhim dhe tregtim të produkteve bujqësore. Prodhim, tregtim, mbjellje fidanësh të pemëve dhe bimëve frutore, dekorative etj.Sherbime ekspertize dhe/ose profesionale te mbrojtjes civile. Sherbime ekspertize per: Studime dhe pergatitje te projekteve mbi masat e mbrojtjes nga zjarri te ndertesave te cdo lloji. Hartimin e akteve te ekspertizes teknike per zjarret e rena ne te gjithe territorin e Republikes se Shqiperise, ofrimin e sherbimit te ndermjetesimit ne sektorin e punesimit kombetar dhe nderkombetar"
Emërtime të tjera Tregtare: XH & M
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 21/11/1995
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 240 000 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: I.2.A - Shërbime ekspertize
Çështje Ligjore: PROJEKTI “DELTA BAY”

I. Sipas Vendimit NR. 23 / 2 , date 20/11/2017, Komiteti i Investimeve Strategjike vendosi plotësim te mëtejshëm me dokumentacion shtesë mbi kërkesën për përfshirjen e projektit investues “Delta Bay”, me subjekt investues aplikues “XH&M shpk”, NUIS/NIPT: J91825009L në procedurën “Investim/Investitor Strategjik Procedurë e Asistuar”.

a) Subjekti propozues duhet të paraqesë garanci financiare shtesë për realizimin e projektit të synuar pasi dokumentacioni i dorëzuar nuk përmbush kriterin e garancisë financiare.

b) Të pritet Vendimi i KKT mbi kërkesën për aplikim Nr. 916 Prot, datë 11.04.2017 të subjektit për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: “Delta Bay ResortKompleks turistik, vila dhe hoteleri 2 kat në plazhin e Dhraleos, fshati Palasë, Bashkia Himarë”

Sekuestro Konservative

Sipas Urdhrit Nr.3437 Prot., Nr.1636Regj., date 13.10.2014, "Per Venien e Sekuestros Konservative”, leshuar nga Shoqeria “Bailiff Services Albania” sh.p.k., drejtuar QKR-se, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative ne kuotat, dhe mos kryerjen e asnje veprimi tjeter i cili mund te ndryshoje te dhenat e regjistrit tregtar, Shoqeria “Merkaj”sh.p.k., me NIPT J91825009L.

Sipas urdhrit Nr.546 Prot., 47 Regj., datë 26.11.2014 lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “Lekë Dodaj”, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat apo aksionet e debitorit shoqëria “XH & M” sh.p.k, me NUIS (NIPT) - J91825009L.

Sipas Urdhrit nr. 30 Prot., nr. 47 Regj., datë 12.01.2015, "Për Heqjen e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat “Lekë Dodaj” drejtuar QKR-së, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative nga kuotat apo aksionet e shoqërisë “XH&M” shpk, ish shoqëria “MERKAJ” shpk me NIPT J91825009L të vendosur me Urdhrin nr. 546 Prot., nr. 47 Regj., datë 26.11.2014 të Përmbaruesit Gjyqësor Lekë Dodaj.

Sipas Urdhrit Nr.1696 Prot., Nr.1636 Regj., date 29.05.2015, "Per Heqjen e Sekuestros Konservative”, leshuar nga Shoqeria Permbarimore “Bailiff Services Albania” sh.p.k., u urdherua heqja e mases se sekuestros konservative ne kuotat/aksionet e debitoreve te vendosur me shkrese Nr.3437 Prot., date 13.10.2014 te shoqerise permbarimore "Bailiff Services Albania" sh.p.k., shoqëria “XH&M” shpk, ish shoqëria “MERKAJ” sh.p.k. me NIPT J91825009L.

Sipas Urdhrit Nr.1636 Regj, Nr.3063 Prot, datë 11.09.2015, "Për Vënien e Sekuestros Konservative", lëshuar nga shoqëria Përmbarimore "Bailiff Services Albania", u vendos masa e sekuestros konservative në kuotat/aksionet e palës debitore,, shoqëria "Merkaj", pajisur me NUIS (NIPT) J91825009L, si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave duke ndaluar tjetërsimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnjë veprimi tjetër i cili mund të ndryshojë të dhënat në regjistrin tregtar. Dokumentacioni do të qëndrojë i bllokuar deri në një urdhër të dytë nga shoqëria Përmbarimore "Bailiff Services Albania" shpk.

Sipas urdhrit Nr.3181 Prot., Nr. 1636 Regj., date 21.09.2015 leshuar nga shoqeria Shoqeria Permbarimore “Bailiff Services Albania” sh.p.k, u urdherua heqja e mases se sekuestros konservative ne kuotat/aksionet e pales debitore shoqeria “Merkaj” sh.p.k (“XH & M” sh.p.k ), me NUIS ( NIPT) - J91825009L, te vendosur me shkresen Nr.3063 Prot., date 11.09.2015.

Sipas urdhrit Nr. 2669 Prot. date 11.05.2016, leshuar nga Shoqeria Permbarimore Gjyqesore Private 'E.G BAILIFF`S SERVICES", protokolluar nga QKB me Nr. 1390 Prot. date 17.05.2016, u vendos masa e sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga debitori, shoqeria "XH & M" Sh.p.k, me NUIS (NIPT) J91825009L.

Sipas urdhrit Nr. 343/3 Prot. date 03.08.2016, leshuar nga Shoqeria Permbarimore Gjyqesore Private 'E.G BAILIFF`S SERVICES", protokolluar nga QKB me Nr. 5964 Prot. date 10.08.2016, u urdherua heqja e mases se sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga debitori, shoqeria "XH & M" Sh.p.k, me NUIS (NIPT) J91825009L, me perfaqesues ligjor z.Fatmir Merkaj.

Sipas Urdhërit Nr.1927/3 Prot, datë 04.08.2017, protokolluar nga QKB me Nr.12317 Prot, datë 17.08.2017, lëshuar nga Shoqëria Përbarimore Justitia, u urdherua vendosja menjehere e masës së sekuestros konservative ne aktivitetet e pales debitore, shoqeria " XH & M " sh.p.k pajisur me NUIS ( NIPT) - J91825009L.

Sipas Urdhërit Nr.1960/3 Prot, datë 14.08.2017, lëshuar nga Shoqëria Përbarimore Justitia, u urdherua heqja menjehere e masës së sekuestros konservative ne aktivitetet e pales debitore, shoqeria " XH & M " sh.p.k pajisur me NUIS ( NIPT) - J91825009L.

Sipas Urdherit Nr. 26/7 0001-18 Prot., date 19.01.2018, protokolluar nga QKB me Nr.676 Prot., date 19.01.2018, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Private “BESA” sh.p.k., u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative ne kuotat/aksionet e debitorit shoqeria “XH & M” sh.p.k., me Nuis (Nipt)- J91825009L me si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre aksioneve/kuotave duke ndaluar tjetersimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnje veprimi tjeter i cili mund te ndryshoje te dhenat e regjistrit tregtar. Dokumentacioni do te qendroje i bllokuar deri ne nje urdher te dyte. Objekti i sekuestros eshte likujdim fature ndaj kreditorit Varvara shpk.

Sipas Urdherit Nr. 26/11 0001-18 Prot., date 24.01.2018, protokolluar nga QKB me Nr.926 Prot., date 25.01.2018, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Private “BESA” sh.p.k., u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat/aksionet e debitorit shoqeria “XH & M” sh.p.k., me Nuis (Nipt)- J91825009L si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre aksioneve/kuotave.

Sipas Urdherit Nr.4765 Prot., date 19.11.2018, protokolluar nga QKB me Nr.13321 Prot., date 21.11.2018, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Private “ASTREA” sh.p.k., u urdherua vendosja e sekuestros konservative mbi aktivet e debitorit shoqeria “XH & M” sh.p.k., me Nuis (Nipt)- J91825009L deri ne nje urdherese te dyte.

Sipas Urdhrit Nr.449/5 Dosje datë 27.03.2019, lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat Euglent Osmanaj, protokolluar nga QKB me Nr. 4669 Prot., datë 27.03.2019, u urdherua vendosja e masës së sekuestros aktiveve të personit juridik shoqëria “XH&M” sh.p.k me nipt J91825009L, me përfaqësues ligjor Z. Fatmir Merkaj.

Sipas Urdherit Nr.651 Prot., date 14.06.2019, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Private “BAILIFF OFFICERS” sh.p.k., u urdherua vendosja e sekuestros konservative mbi aktivet e debitorit shoqeria “XH & M” sh.p.k., me Nuis (Nipt)- J91825009L deri ne nje urdherese te dyte. Objekti i sekuestros eshte pagim shume ndaj kreditorit, shoqerise Namiku 08 shpk.

Sipas Urdhrit Nr. 716 Prot, Nr. 538 Regj. datë 01.07.2019, protokolluar ne QKB me Nr. 8971 datë 01.07.2019 të shoqërisë Përmbarimore “Bailiff Officers”, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative në kuotat/aksionet e palës debitore shoqëria “XH&M”shpk me Nipt J91825009L të vendosur me shkresën Nr. 651 Prot datë 14.06.2019 të shoqërisë përmbarimore “Bailiff Officers” shpk pasi pala debitore ka arritur marrëveshje për likuidimin e detyrimit.

Sipas urdherit Nr.1240 Prot., Nr.538 Regj., date 12.09.2019, leshuar nga shoqeria "Bailiff Officers" sh.p.k, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi te gjitha kuotat/aksionet e zoteruara nga debitori shoqeria “XH & M” sh.p.k, me NUIS (NIPT) - J91825009L, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave duke ndaluar tjetersimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnje veprimi tjeter i cili mund te ndryshoje te dhenat e Regjistrit Tregtar. Dokumentacioni do te qendroje i bllokuar deri në një urdhër të dytë.

Sipas Urdhërit Nr. 1354 Prot., Nr.538 Regj., datë 27.09.2019, protokolluar nga QKB me Nr. 12371 Prot., datë 27.09.2019, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “ BAILIFF OFFICERS” sh.p.k., u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative në kuotat/aksionet e palës debitore shoqëria “XH & M” sh.p.k., me NUIS (Nipt)– J91825009L, të vendosur me shkresën Nr.1240 Prot., datë 12.09.2019.

Sipas Urdhrit Nr.449/9 Dosje datë 01.10.2019, Përmbaruesi Gjyqësor Privat Euglent Osmanaj, protokolluar nga QKB me Nr. 12571 Prot., datë 02.10.2019, u urdherua heqja e masës së sekuestros mbi aktivet e personit juridik Shoqëria “ XH&M” SHPK me nipt J91825009L. me përfaqësues ligjor Z. Fatmir Merkaj.

Sipas urdhrit Nr.4014 Prot., 2232 Regj., date 02.12.2019 , lëshuar Zyra Permbarimore “Ardael’ SHPK, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative ne kapitalin e debitorit XH & M SHPK, pajisur me NUIS(NIPT)- J91825009L me administrator Fatmir Merkaj . Masa e bllokimit te vendoset deri ne nje urdher te dyte te kesaj Zyre Permbarimore. Dokumentacioni do te qendroje i bllokuar deri ne nje urdher te dyte.

Sipas Urdhrit Nr.4377 Prot, Nr. 2232 Regj datë 18.12.2019, protokolluar ne QKB me Nr. 15747 Prot datë 23.12.2019 të shoqërisë përmbarimore “ Ardael ” shpk, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative në kapitalin dhe kuotat në emër të debitorit Shoqëria “Xh&M”SHPK me Nipt J91825009L përfaësuar nga administratori Fatmir Merkaj.

Sipas urdhrit Nr. 2152 Prot, Nr. 2365 Regj, date 27.08.2020 protokolluar nga QKB me Nr.7739Prot date 01.09.2020 lëshuar nga Zyra Përmbarimore private “Ardael” shpk , u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative në emër të debitorit Shoqëria Xh & M” me Nipt J91825009L me administrator z. Fatmir Merkaj.

Sipas Urdhrit Nr. 852/4 Prot., Nr.1876 Regj., datë 03.11.2020, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “ENFORCEMENT GROUP” SHPK, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative në kuotat e debitorit “XH & M ”shpk me NUIS (NIPT) – J91825009L. Kuotat e mesiperme do te qendrojne te sekuestruara deri ne nje urdher te dyte nga ana e zyres permbarimore. Objekti i sekuestros eshte pagim shume ndaj kreditorit Eurotech Cement shpk.

Sipas Urdhrit Nr. 852/7 Prot., Nr.1876 Regj., datë 10.11.2020, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “ENFORCEMENT GROUP” SHPK, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative në kuotat e debitorit “XH & M ”shpk me NUIS (NIPT) – J91825009L, të vendosur me shkresën Nr.852/5, date 03.11.2020.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Njesia bashkiake nr 5, rruga Zef Jubani, pallati i ri 9-katesh nr 12, hyrja 2, ap 3, zona kadastrale 8270, nr pasurie 5/655+2-3

Adresa:
Tirane, Rruga Muhamet Gjollesha,pallati 7,shkalla 2,apartamenti 1.
Vlore Himare, GJILEKË, DHRALE, BASHKIA HIMARE.
Durres Kruje Kantier ndertimi clhe mirembajtje aksi rrugor " Thumane - Vore - Kashar, per seksionin e projektit qe prek bashkine Kruje, ne zonat kadastrale 3599, 2182, 1475, 1185, 1299,1934, 1042, 2385, 2795, 3183.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 16.09.2023
Akti i themelimit
Raporti i audituesit per zmadhim kapitali date 20.06.2008
Vendimi i asamblese se ortakeve per miratimin e zmadhimit te kapitalit date 23.06.2010
Kontrate shitblerje date 21.12.2011
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit date 30.06.2016
Urdher per vendosjen e sekuestros konservative date 04.08.2017
Urdher per vendosjen e sekuestros konservative date 19.01.2018
Vendim i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit date 30.06.2018
Kontrate shitblerje e pjeseve te kapitalit date 24.08.2018
Urdher per vendosjen e sekuestros konservative date 14.06.2019
Urdher per heqjen e sekuestros konservative date 01.07.2019
Urdher per vendosjen e sekuestros konservative date 27.08.2020
Urdher per venien e sekuestros konservative date 03.11.2020
VENDIM NR. 23/2, DATË 20/11/2017 PËR PLOTËSIM TË MËTEJSHËM DOKUMENTACIONI LIDHUR ME KËRKESËN PËR PËRFITIM TË STATUSIT “INVESTIM/INVESTITOR STRATEGJIK PROCEDURË E ASISTUAR” PËR PROJEKTIN E INVESTIMIT “DELTA BAY”
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 1 805 183,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 3 964 854,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 1 655 128,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 8 072 364,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 9 102 101,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 49 212 285,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 57 751 797,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 16 519 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 30 081 230,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 89 390 989,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 793 959,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 4 253 472,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:73 734 660,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:52 522 899,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:27 599 704,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:126 172 853,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:109 987 692,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:885 156 819,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:549 040 372,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:236 407 994,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 61 895 850,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 122 735 920,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 22 197 407,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 75 371 275,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A. Lala