Skip to content

PERPUNIM MERMER GRANIT (Ish Serena Servis)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-07-27 12:26:34
JSON

NIPT: K04223403D
Administrator: Agim Xhindoli
Objekti i Veprimtarisë: Sherbime te ndryshme,import-eksport,transport brenda dhe jashte vendit, perpunim mermer granit dhe cfaredo lloji malli tjeter qe paraqet interes ne realizimin e objektit te veprimtarise tregtare te kesaj shoqerie.Nxjerrje dhe perpunim mermeri, gure gelqeror dhe dekorativ e materiale te tjera ndertimi.Te shtoje objektin e veprimtaris se aktivitetit me emertim : Punime dheu , sistemime terenesh etj. Prodhim dhe tregeti materiale ndertimi. Prodhim inertesh , rere , cakull , gur mermer etj . Punime ndertimi me tulla , suvatime, shtrim me pllaka , izolime taracash , termoizolim godinash kapot hidroizolime etj . Prodhim elementesh te parafabrikuara betoni e betonarme . Ndertime civile dhe industriale , ekonomike , turistike dhe bujqesore deri ne dy kate dhe me shume se dy kate , kompletimi me instalime me karakter social kulturor dhe te kulteve te ndryshme fetare si dhe restaurimeve dhe rikonstruksion godinash civile dhe ekonomike , veshje fasadash etj. Ndertime , projektime dhe riasfaltime rrugesh dhe autostradash , punime te sinjalizimit rrugor , vijezim te rrugeve , ndertime vepra arti ne rruge e Ndertime rruge te kategorise se I dhe V , ndertim 2 ujesjellesash dhe kanalizimesh , mirembajtje dhe zhvillim te dekorit ne mjedise urbane , punime karpenterie . Kryerje punimesh te inxhinjerise civile , te te gjitha llojeve vepra te artit, riparime dhe mirembajtje te veprave ekzistuese , izolime mbi dhe nentokesore nga ujerat siperfaqesore , te sipasfaqeve te gjelbera si pyje , parqe etj . Tregeti autovetura dhe mjete te tjera motorrike . Shit - blerje banesa dhe dhenia me qera e objekteve , pasurive te lujteshme dhe te palujteshme. Transport mallrash te te gjitha llojeve brenda dhe jashte vendit per vete dhe te trete .Konsulence juridike per shitje blerje pasuri te luajteshme dhe te pa luajteshme. Administrimi i guroreve, impjanteve te betonit , impjanteve konglome rateve bituminoze dhe te copezimit , prodhim materiale bituminoze , karton katerma, asfaltobeton etj. Veshje rrugesh me asfaltobeton , sistemim dhe asfaltim sheshe, punime mirembajtje. Asistenc teknike , juridike etj . S herbime te natyrave te ngjashme per te cilat shoqeria do te paiset me licencat perkatese.Shitje dhe blerje autovetura.
Emërtime të tjera Tregtare: PERPUNIM MERMER GRANIT
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 27/04/1994
Rrethi: Fier
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 19 580 000,00
Numri i pjesëve: 19 580
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Fier, Lushnje, Lagjja Gafurr Muço, Zona industiale nr 1.

Adresa:
Tirane, Njesia Bashkiake nr 2, Rr George W Bush, Sheshi i Namazgjase nr 1.
Berat, Çorovode, Shfrytezim me siperfaqe te mineralit gure gelqeror per zonen 154/7, objekti Nikallara, Bashkia Çorovod, Qarku Berat
Tirane, Rruga Muhamet Gjollesha, godina me nr pasurie 1/357-N3 zona kadastrale 8270.
Fier, Lushnje, Lagjja Gafurr Muco, Rruga Vath Korreshi, godina me nr pasurie 13/113, zona kadastrale nr 8572.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 27.07.2021
Kontrate shitje kuote date 28.12.2011
Vendim i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit date 20.07.2012
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenime shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 10 354 695,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 17 610 450,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 19 737 495,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 21 182 009,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 20 975 873,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 18 903 998,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 8 130 052,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 4 007 735,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:181 188 380,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:199 312 939,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:215 325 135,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:286 859 261,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:191 867 114,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:176 947 412,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 191 106 710,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 152 551 382,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala