Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Agim Xhindoli
Rezultate gjithsej: 5

Mbi 1000000 Fitim 2015

PERPUNIM MERMER GRANIT (Ish Serena Servis)

K04223403D
(Sherbime te ndryshme,import-eksport,transport brenda dhe jashte vendit, perpunim mermer granit dhe cfaredo lloji malli tjeter qe paraqet interes ne realizimin e objektit te veprimtarise tregtare te kesaj shoqer)

Fier 18903998 ALL

MX

M14524401E
(Import-Eksport, tregti me shumice dhe pakice te gjithe materialeve industrial, minerale,farmaceutike dhe bujqesore.Perpunim I mbetjeve urbane dhe industriale.)

Lushnje ALL

5GX ENERGY

M24527403N
(Prodhim i energjise elektrike nga impiante gjeneruese fotovoltaike, eolike, hidrike, etj, si dhe tregtim i energjise elektrike. Implementimi dhe menaxhimi i projekteve gjeneruese (fotovoltaike, eolike, hidri)

Lushnje ALL

PARK SOL ENERGY

M24603401S
(Shoqeria fiton personalitetin juridik pasi të jetë regjistruar në Qendren Kombetare te Biznesit, në përputhje me kushtet dhe procedurat e parashikuara me ligj. Kohëzgjatja e shoqërisë është me afat)

Lushnje ALL

BRATAJ STONE 22

M26814207E
(Aktivitet ne fushen e shfrytezimit, prodhimit, perpunimit dhe tregetimit te lendeve minerare.Shfrytezim kavash minerale. Prodhim, përpunim dhe tregtim te lendeve minerare. Import eksport i lendeve minerar)

Vlore ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni