Skip to content

Ujësjellës - Kanalizime Kurbin (Ish-Ujësjellësi Kurbin)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-09-25 08:15:15
JSON

NIPT: K07628310A
Administrator: Alfred Prodani
Objekti i Veprimtarisë: Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatorëve dhe shitja e tij. Mirëmbajtja e sistemit /sistemeve të furnizimit me ujë të pijshëm. Prodhimi dhe / ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesës së konsumatorëve. Shërbimi i grumbullimit, largimit dhe trajtimit të ujërave të ndotura. Mirëmbajtja e sistemeve të ujërave të ndotura, si dhe të impianteve të pastrimit të tyre. Shoqëria duhet të realizojë çdo lloj operacioni financiar apo tregtar që lidhet direkt apo indirekt me objektin e saj, brenda kufijve të parashikuara nga legjislacioni në fuqi. Shoqëria ushtron veprimtarinë e saj në përputhje me lejet, autorizimet, licencat sipas legjislacionit në fuqi.
Emërtime të tjera Tregtare: Ujësjellës - Kanalizime Kurbin
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 25.01.2002
Rrethi: Lezhë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 595 000 000,00
Numri i pjesëve: 595 000
Lloji i pronësisë: Publike
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Alfred Prodani (Kryetar); Rudolf Toma; Anton Brozi
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Në datë 17.12.2012: Në bazë të Shkresës Nr.2979/1 Prot dt.25.05.2011 të Drejtorisë Rajonale Tatimore Lezhë përcaktohet se: 1-Ujesjelles Kanalizime Kurbin sh.a. me Nipt J77506306D me administrator Fran Selala në Sistemin Informatik të Drejtorisë, Nipti-J77506306D i korrespodon subjektit "Ujesjelles Kanalizime Kurbi Sh.a” me adminitrator Fran Selala. Ky subjekt është i regjistruar vetëm Nipt, pa përgjegjësi tatimore e detyrime dhe me datë fillimi të aktivitetit 28.01.1997. Ndërkohë në QKB, shoqëria rezulton me status Aktiv dhe nuk ka asnjë veprim pas datës 17.12.2012. 2-Shoqëria Ujesjellesi Laç Sh.a me Nipt K07628310A me administrator Zef Zymaj është i regjistruar në sistemin informatik me të njëjtat të dhëna të kërkuara, me të njëjtin përfaqësues. Subjekti Ujesjellesi Laç Sh.a (aktualisht Ujesjelles Kurbin) ka si datë fillimi datën 16.01.1999. Në QKB, ky subjekt rezulton me statusin aktiv. Si përfundim, të dyja shoqëritë rezultojnë të jenë e njëjta shoqëri, prandaj në QKB çdo ndryshim është regjistruar në shoqërinë me Nipt K07628310A.

Në datë 25.07.2017: Në bazë të Urdhrit Nr.14 Regj, Nr.102 Prot, datë 19.07.2017, të lëshuar nga shoqëria Përmbarimore "Real Bailiff Service", protokolluar nga QKB me Nr.11298 Prot, datë 21.07.2017, është urdhëruar: "Qendra Kombëtare e Biznesit, të vendosë sekuestron konservative mbi aktivet e palës debitore, "Ujësjellës Kurbin", sh.a me NIPT K07628310A, me qëllim mostjetërsimin e tyre si dhe moskryerjen e çdo veprimi që do të sillte ndryshime në regjistrin tregtar”. Pala Kreditore: Juvena Gjika Pf Nipt-L31310002A. Objekti: Faturë tatimore shitje. Kjo masë e sekuestros konservative është hequr në datë 18.10.2018, në bazë të Urdhrit Nr.14 Regj.,Nr.1800 Prot., datë 15.10.2018, protokolluar nga QKB me Nr.11695 Prot., datë 15.10.2018, të lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore "Real Bailiff Service".
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Laç; Lagja Nr.1,; Rruga Kryesore; Ish-Komunalja; Ndërtesë 2 katëshe; kati 1.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ndryshimi i Administratorit & Anëtarëve
Ndryshimi i Aksionarit
Ndryshimi i Kapitalit Themeltar
Ndryshimi i Statutit (Objekti)
Ekstrakti Historik i Shoqërisë- Datë 25.09.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2010
Pasqyra Financiare 2012
Pasqyra Financiare 2013
Pasqyra Financiare 2014
Pasqyra Financiare 2015
Pasqyra Financiare 2016
Pasqyra Financiare 2017
Pasqyra Financiare 2018
Pasqyra Financiare 2019
Pasqyra Financiare 2020
Informacione Financiare
Shpenzime Buxhetore te Shoqerise 2012-2013
Shpenzime Buxhetore te Shoqerise 2014
Shpenzime Buxhetore te Shoqerise 2015-2019
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -40 778 702,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -70 951 066,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -70 175 617,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -38 150 504,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -58 261 043,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -70 733 236,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -24 885 373,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -67 096 604,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -1 301 473,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 19 952 667,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 3 585 743,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: -11 563 096,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:38 809 129,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:42 396 568,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:44 588 799,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:41 473 825,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:64 970 127,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:57 631 709,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 53 406 202,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 63 821 122,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 76 733 159,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 88 620 203,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 29 016 278,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 24 879 178,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.B