Skip to content

Fax Media News (ish "CALVIN VIZION"; ish "Planet Televizion")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-08-16 10:32:54
JSON

NIPT: K11405004N
Administrator: Donika Hysenbelli; Kevin Hysenbelli
Objekti i Veprimtarisë: Veprimtari radiotelevizive.
Emërtime të tjera Tregtare: Fax Media News
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 12/01/2000
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 41 320 000,00
Numri i pjesëve: 41 320
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: "KEDO GROUP", shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, me NIPT L62011011A e themeluar me 10/08/2016 ne Tirane, Rruga "Elbasanit", Vila 5/78, Prane Fakultetit Ekonomik, Njesia Bashkiake Nr.2, me administratore Donika Hysenbelli. Ortak te shoqerise jane Enkeleda Hysenbelli, Donika Hysenbelli dhe Kevin Hysenbelli me 33.33% te kapitalit secili. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 04.08.2022

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 22.06.2021 terhequr nga QKB date 30.06.2023, Pronaret perfitues te subjektit “Fax Media News”, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, jane:

Donika Hysenbelli, shtetase shqiptare, i datelindjes 1996, pronar perfitues per 30% te kapitalit, pasi zotëron 33.33% të kapitalit të shoqërisë “KEDO GROUP”, dhe kjo e fundit zotëron 90% të kapitalit të shoqërisë “Fax Media News”. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 02.02.2021.

Enkeleda Hysenbelli, shtetase shqiptare, i datelindjes 1971, pronar perfitues per 30% te kapitalit, pasi zotëron 33.33% të kapitalit të shoqërisë “KEDO GROUP”, dhe kjo e fundit zotëron 90% të kapitalit të shoqërisë “Fax Media News”. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 02.02.2021.

Kevin Hysenbelli, shtetas shqiptar, i datelindjes 1994, pronar perfitues per 30% te kapitalit, pasi zotëron 33.33% të kapitalit të shoqërisë “KEDO GROUP”, dhe kjo e fundit zotëron 90% të kapitalit të shoqërisë “Fax Media News”. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 02.02.2021.

Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Femër; Mashkull
Anëtarë Bordi: Marsida Jakupi; Fiziana Bora; Artur Çani; Petrit Beci; Kevin Hysenbelli
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 01.02.2005, me vendim te asamblese se aksionereve dhe deklarates, duhet korrigjim ne akt themelimin dhe statutin e shoqerise dhe ne ndryshimet e mevonshme te atesise se aksionerit Tomson Capoi nga Adem ne Axhem. Ndryshimin ne te gjithe dokumentacionin e shoqerise , te mbiemrit te aksionerit Tomson Capoi nga "Capoi" ne "Xhelili"

II. Me datë 03.07.2015, me ane te Kërkesës për Vendosje Barre Sigurie mbi titujt e pronësisë Nr. 46370/8 Prot., lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë u kerkua të mos lejohet tjetërsimi I titujve të pronësisë përfshi edhe shitblerje aksionesh të subjektit " Planet Televizion " ,pajisur me NUIS (NIPT)- K11405004N, deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore nga ana e tatimpaguesit debitorë.

III. Me date 17.08.2015, me ane te Urdhrit, Nr.917 Prot, "Për Vendosjen e sekuestros conservative", lëshuar nga shoqëria përmbarimore "TRIS", u vendos Qendra Kombëtare e Regjistrimit Tiranë të kryejë veprimet për bllokimin e kuotave/aksioneve dhe të drejtave që rrjedhin nga zotërimi i kuotave për debitorin shoqëria "Planet Televizion" me NIPT K11405004N, deri në një urdhër të dytë nga përmbaruesi gjyqësor.

IV. Me date 29.04.2016, me ane te Urdhrit Nr.534 Prot., date 29.04.2016 protokolluar nga QKB me Nr.623 Prot., leshuar nga Shoqeria e Permbarimit Privat "TRIS" sh.p.k, u urdherua bllokimi i kuotave/ aksioneve dhe te drejtave qe rrjedhin nga zoterimi i kuotave per debitorin shoqeria "Planet Televizion" Sh.a perfaqesuar nga zj.Valbona Shaqiraj ne cilesine e administratorit me Nipt-K11405004N te lartpermendur deri ne nje urdher te dyte nga permbaruesi gjyqesor.

V. Me date 15.08.2016, me ane te Urdhrit Nr.801 Prot., protokolluarnga QKB me Nr.6195 Prot., date 16.08.2016, leshuar nga Shoqeria e Permbarimit Privat "TRIS" sh.p.k, u urdherua heqja e bllokimit te kuotave/ aksioneve dhe te drejtave qe rrjedhin nga zoterimi i kuotave per debitorin shoqeria "Planet Televizion" Sh.a perfaqesuar nga zj.Valbona Shaqiraj ne cilesine e administratorit me Nipt-K11405004N.

VI. Me datë 12.04.2023, me anë të Kërkesës Nr. 14167Prot., “Kërkesë për vendosjen e masës së sigurimit tatimor”, ardhur nga Drejtoria e mbledhjes se detyrimeve tatimore te papaguara Rajoni Qendror, u kerkua: Vendosja e masës së sigurimit tatimor mbi pasuritë e tatimpaguesit “Fax Media News” SHA pajisur me NUIS (NIPT) K11405004N, duke moslejuar tjetërsimin mbi pasurinë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij subjekti.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njesia Bashkiake Nr. 1, Rruga Kostaq Cipo, Ndertesa Nr .8, Kodi Postar 1004

Faqja Web:
Faxweb.al

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik I Regjistrit Tregtar date 04.08.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Vendim i Asamblese se Aksionereve, Zmadhim Kapitali date 09.10.2000
Vendim i Asamblese se Aksionereve, Ndryshim Atesie/Mbiemri te Tomson Capoi date 01.02.2005
Kontrate Shitje Aksionesh date 06.04.2006
Kontrate Shitje Aksionesh date 21.09.2007
Urdher per Venie Sekuestro date 29.04.2016
Urdher per Heqjen e Sekuestros date 15.08.2016
Kontrate Dhurimi Aksionesh date 02.08.2016
Kontrate Shitje Aksionesh date 28.03.2018
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 30.06.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 30.06.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 16.08.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyrat Financiare 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: -12 006 477,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 13 716 951,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -3 204 220,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -2 171 677,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -13 368 122,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -7 219 245,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -6 008 568,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -909 420,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 224 596,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:53 924 547,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:124 955 157,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:57 820 210,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:55 938 709,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:34 453 557,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:4 952 296,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:494 478,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:1 450 550,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 13 293 036,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Baja / P. Nikolli