Skip to content

E R J O N I (ish ''Euro Tirana Group''; ish "ERJONI")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-04-12 08:39:20
JSON

NIPT: K11919002N
Administrator: Astrit Vila
Objekti i Veprimtarisë: Ndertim te objekteve te ndryshme civile, turistike, sherbimesh, projektim, mbikqyrje. Perforcime themeli dhe punime nentokesore. Izolime mbi dhe nentokesore. Ndertim sisteme hidraulike dhe elektrike. Dhenia dhe marrja e objekteve te luajtshme ose te paluajtshme me qira. Ushtrimi i aktivitetit ne bar - restorant - Pub, Hoteleri - Turizem. Tregtimi me shumice dhe pakice, import-eksport i mallrave dhe materialeve te ndryshme.
Emërtime të tjera Tregtare: E R J O N I
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 04/01/1995
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 870 304 423,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: "South Coast Development”, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, e themeluar me datë 19/04/2017, me NIPT L71626018J, me seli qendrore ne Tirane, Rruga Dhimiter Shuteriqi, pallati nr.5, kati dyte dhe me administrator Anda Vuçini. “E R J O N I” zotëron 70% të kuotave. (Sipas të dhënave të QKB deri me datë 12.04.2023)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
Çështje Ligjore: I. Me datë 09.02.2016, në bazë të urdhrit nr.735.Prot. 322-15 Regj, leshuar nga Zyra Permbarimore “E.P.S.A” drejtuar QKR, u urdherua: Vendosja e mases bllokim mbi kuotat e pales debitore "E R J O N I" sh.p.k me NIPT K32004009R me administrator Znj.Lindita Ibro. Masa e bllokimit te vendoset deri ne nje urdher te dyte te kesaj zyre permbarimore.

II. Me datë 18.02.2016, në bazë të urdhërit nr.1045 Prot., Nr.322 Dosje., lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “E.P.S.A” drejtuar QKR-së, u urdherua: pezullimi i veprimeve përmbarimore të Shoqerisë së Përmbarimit Privat “E.P.S.A” sh.p.k ne lidhje me ekzekutimin e titullit ekzekutiv premtim pagesat e datës 12.03.2015 deri në zgjidhjen me vendim gjyqësor të formës së prerë të cështjes object gjykimi.
Ndryshime
Shënime: Me datë 20.07.2000, me vendim të ortakut të vetëm, u emërua në detyrën e drejtorit teknik Ylli Guri.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Njesia Bashkiake nr.9, Kulla e Biznesit, kodi postar 1016

Adresa:
I. Tirane Golem Fshati Turistik Golem, Kavaje, Zone Kadastrale Nr.1791, Numer Pasurie 137/73
II. Tirane Rruga "Jordan Misja", Pasuria Nr. 8/121, Zona Kadastrale 8330
III. Tirane Rruga "Kujtim Laro", Njesia Administrative Nr. 3, Tiranë, Objekt në ndërtim, sipas Lejes së Ndërtimit Nr. Prot Gj-20938/8 datë 05.03.2021, të lëshuar nga Bashkia Tiranë
IV. Tirane Rruga "Jordan Misja", Pasuritë Nr. 8/205, 8/204 dhe 8/204/ND, Zona Kadastrale 8330
V. Tirane Rruga "Panorama", Godina Nr. 2, Ambient Parkimi Kt. -1 dhe Kt. -2, ndodhur në Zona Kadastrale 8330, Njësia Administrative Nr. 9.
VI. Tirane Rruga Qemal Stafa, Njesia Administrative nr.2, godine ne ndertim banimi dhe sherbimi 1,5,6,8,9 dhe 10 kate me 2 kate parkim nentoke sipas lejes se ndertimit nr.prot D-13297/9 te Bashkise Tirane
VII. Tirane Objekt banimi dhe sherbimi 7 dhe 8 kat me 2 kate parkim nentoke, Rr. "Reshit Petrela", Njesia Administrative Nr. 9

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 12.04.2023
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqërisë
Kontratë Shitje Kuotash datë 24.07.2000
Kontratë Shitblerje Kuotash datë 30.10.2001
Vendim i Gjyqtarit, Prishja me Nënvizim i Kontratës datë 30.10.2001
Kontratë Shitblerje Kuotash datë 25.07.2003
Vendim i Ortakut të Vetëm, Zmadhim Kapitali datë 10.07.2005
Vendim i Ortakut të Vetëm, Zmadhim Kapitali datë 30.09.2006
Raport i Verifikimit të Shtesës së Kapitalit, Vendim i Ortakut të Vetëm datë datë 01.09.2007
Vendim i Ortakut të Vetëm, Zmadhim Kapitali datë 29.06.2012
Vendim i Asamblesë së Përgjithshme, Zmadhim Kapitali datë 19.11.2013
Vendim i Ortakut të Vetëm, Zmadhim Kapitali datë 16.12.2014
Vendim i Ortakut të Vetëm, Zmadhim Kapitali datë 11.11.2015
Vendim i Ortakut të Vetëm, Zmadhim Kapitali datë 15.08.2017
Vendim i Asamblesë së Përgjithshme, Zmadhim Kapitali datë 30.06.2018
Vendim i Asamblesë së Përgjithshme, Zmadhim Kapitali datë 01.07.2019
Vendim i Asamblesë së Përgjithshme, Zmadhim Kapitali datë 29.12.2020
Urdhër për Vënien e Sekuestros datë 09.02.2016
Urdhër Pezullimi i Vendosjes Konservative datë 18.02.2016
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2006
Pasqyrat Financiare 2007
Pasqyrat Financiare 2008
Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyrat Financiare 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 87 531 795,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 176 220 794,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 94 007 477,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 210 092 319,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 32 703 091,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -82 031 542,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 782 669 019,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 655 487 108,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 350 622 349,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 77 590 079,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 71 394 425,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 78 365 631,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: -36 230 157,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: -54 276 275,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2006: 2 824 379,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:729 107 904,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:734 715 698,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:624 417 626,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:911 139 491,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:721 143 252,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:555 351 415,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:1 325 363 791,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 1 133 062 241,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 704 985 504,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 383 433 049,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 408 259 893,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 416 557 305,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 93 579 459,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 47 524 646,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 20 350 604,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2006: 204 710 030,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : P. Nikolli