Skip to content

NEPTUN (Ish N E P T U N)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-10-12 13:54:46
JSON

NIPT: K12222001B
Administrator: Alexandros Kosenas
Objekti i Veprimtarisë: Import - eksport dhe/ose prodhimi i produkteve jo-ushqimore te cfaredo lloji, ne vecanti e pajisjeve elektrike, elektronike, elektro-shtepiake, kancelari etj; Shitja me shumice dhe/ose pakice, edhe nepermjet platformave online, e produkteve joushqimore te cfaredo lloji, ne vecanti e pajisjeve elektrike, elektronike, elektro-shtepiake, kancelari etj; Stokimi dhe ruajtja e produkteve jo-ushqimore, ne veçanti e pajisjeve elektrike, elektronike, elektro-shtepiake, kancelari etj; Transport i mallrave dhe udhetareve brenda dhe jashte vendit; Sherbimet e lidhura me operatoret telefonik mobile te tilla si; shitje e-top up per numrat me parapagese, aktivizim i numrave me parapagese, marrja e pagesave te ndryshme per numrat me pas pagese;Gjithashtu, Shoqeria mund te kryeje cdo lloj veprimtarie apo transaksioni tjeter qe lidhet me pasuri te luajtshme e te paluajtshme, me kryerjen e veprimeve tregtare, industriale, bankare dhe/ose financiare te cfaredo lloji dhe natyre, te nevojshme ose te dobishme per arritjen dhe ose plotesimin e objektivit te Shoqerise, qe nuk ndryshojne aktivitetin paresor te Shoqerise dhe nuk bie ne kundershtim me legjislacionin shqiptar ne fuqi. Agjent i shoqerise EasyPay Sh.p.k. (Institucion i Parase Elektronike), per kryerjen e sherbimeve qe perfshijne po nuk kufizohen ne pagesa faturash, shitje te mallrave/sherbimeve te partnereve te EasyPay, rimbushje elektronike etj.Kryerja e sherbimeve qe perfshijne tregtimin e produkteve te duhanit IQOS. Ofrimi i sherbimeve te konsulences per palet e treta (te cilet perfshijne pa kufizime konsulencen e natyres financiare, manaxheriale, komerciale, logjistike, etj.), ne perputhje me legjislacionin e zbatueshem ne territorin e Republikes se Shqiperise dhe jashte saj.
Emërtime të tjera Tregtare: NEPTUN
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 15/09/2001
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000 000,00
Numri i pjesëve: 2
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: “Balfin - Balkan Finance Investment Group”, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, e themeluar me datë 11/09/2007, me NIPT K72223031K, me seli qendrore ne Tirane, Njesia bashkiake nr.2, Rruga Papa Gjon Pali II, Ndertesa Nr.12, Kati 11, Zyra nr.1206, Kodi Postar 1010, dhe me administrator Edlira Muka. Ortak i Vetëm i shoqërisë është Samir Mane. (Sipas të dhënave të QKB deri me datë 12.10.2023)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 10.03.2021, terhequr nga QKB date 12.10.2023, Pronar perfitues te subjektit “NEPTUN”, zoterues te 25% te kapitalit e me teper eshte:

Samir Mane, shtetas shqiptar, i datelindjes 1967, pronar perfitues prej 90% te kapitalit, pasi zotëron 100% të kapitali të shoqërisë “Balfin - Balkan Finance Investment Group”, e cila zotëron 90% të kapitalit të “NEPTUN”. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 15.09.2001.

Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: I. Tirane Kashar Sprinter Mercedes Benz -2007 Nr. Shasie WDB9061551N325839 dhe Targë TR 1362 P
II. Tirane Kashar Atego Mercedes Benz 816 - 2010 Nr. Shasie WDB9700151L460070 dhe Targë AA152MX
III. Tirane Kashar Craffter VW- 2008 Nr. Shasie WV1ZZZ2FZ97006241 dhe Targë TR 1938 T
IV. Tirane Farke Mjeti AA 467 ZI, Peugot Boxer, nr . shasie VF3YD2MFC12M79450
V. Tirane Kashar Sprinter Mercedes Benz- 2003, Nr. Shasie WDB9046131R494965, dhe Targë TR 2528 N
VI. Tirane Farke Mjeti me targe AB 015 BY, Marka Fiat, Modeli Ducato, nr i shasise ZFA25000002R29264, pronesia Leasing A.S.G Shpk
VII. Tirane Farke Mjeti AA 114 YR, Peugot Boxer, nr . shasie VF3YD2MFC12M00696
VIII. Tirane Kashar Caddy VW-2004 Nr.Shasie WV1ZZZ2KZ4X011429 dhe Targë TR 4870 I
IX. Tirane Farke Mjeti AA 708 ZA, Iveco Daily, nr. shasie ZCFC50A2005772675
X. Tirane Kashar Sprinter Mercedes Benz -2012 Nr. Shasie WDB9061551N537109 dhe Targë AA328PM
XI. Tirane Kashar Boxer Peugeot - 2017 me Targë AA759XX;
XII. Tirane Kashar Daily Iveco -2011 Nr.Shasie ZCFC50A3205878925 AA 819 AN
XIII. Tirane Kashar Sprinter Mercedes Benz -2007 Nr. Shasie WDB9066571S181105 dhe Targë TR 6038 N
XIV. Tirane Kashar Ducato Fiat -2008 Nr.Shasie ZFA25000001470117 dhe Targë AA994PI
XV. Tirane Kashar Craffter VW - 2008 Nr. Shasie WV1ZZZ2EZ86039742 dhe Targë TR 7729 P
XVI. Tirane Furgon Fiat Ducato Nr.Shasie ZFA25000002S88205 dhe targe AB 286 DK
XVII. Tirane Kashar Caddy VW -2007 Nr. Shasie WV1ZZZ2KZ8X023602 dhe Targë TR 3815 P
XVIII. Tirane Kashar Craffter VW- 2008 Nr. Shasie WV1ZZZ2FZ97006242 dhe Targë TR 5304 R
XIX. Tirane Kashar Atego Mercedez benz 970- 2011 Nr. Shasie WDB9702571L572738 dhe Targë AA279S
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Me date 15.10.2004, me vendim te asamblese se ortakeve, u miratua raporti i ekspertit kontabel per bashkimin nepermjet perthithjes te shoqerise "NEPTUN" shpk (shoqeria perthithese) me A.S.E. shpk (shoqeria e perthithur). Kapitali i shoqerise A.S.E. do te kaloje per shoqerine perthithese NEPTUN. Si pasoje e bashkimit, kapitali i shoqerise NEPTUN do te rritet ne vleren 1.900.000 (nje milion e nenteqind mije) leke nepermjet emetimit te 18.900 pjeseve te reja. Pas kesaj ortake te shoqerise behen Saimir Mane me 80% dhe Armand Mane me 20% te kuotave te kapitalit.
Ndryshime
Shënime: Administratori, Z. Alexandros Kosenas do të hartoje, formalizoje dhe komunikoje procedurat e brendshme, urdherat dhe udhezimet qe duhet te dalin ne zbatim te ketij Statutit dhe/ose rregulloreve te brendshme te miratuara nga Asambleja e Pergjithshme e Shoqerise. Administratori, Z. Alexandros Kosenas do të veprojë në mënyrë te përbashket, ne formën e "firmës së lidhur", me Z. Melsen Caca - shtetas shqiptar, i lindur me 21.11.1981, në Tirane, madhor e me zotësi të plote juridike per të vepruar, mbajtës i Letërnjoftimit nr. 028794937, me numër personal I11121064J, banues ne adresën: Rruga e Kavajes, Pallati 233, shkalla 3, Ap. 17, Tiranë, vetëm në rastet e percaktuara me poshtë: Si me poshtë. (I) cdo veprim bankar, duke perfshire por pa u kufizuar vetëm ne terheqje fondesh cash; pagesa e transferta bankare nga dhe per llogari të Shoqërisë per cfaredolloj shume dhe vlere; Nëse Z. Alexandros Kosenas dhe Z. Melsen Caca nuk veprojne sic është percaktuar në pikën 2 me sipër, cdo veprim i kryer prej tyre do të konsiderohet i pavlefshem dhe nuk do të sjellë asnje pergjegjesi ligjore per Shoqerine. Ky vendim i nis efektet e tij që prej dates 14.09.2020te miratoje kryejen e investimeve (CAPEX) dhe shpenzimeve (OPEX) te paparashikuara apo ne devijim te buxhetit vjetor te Shoqerise deri ne nje vlere te barabarte me 1.000.000 ALL (nje milion leke), per cdo trasaksion apo ne agregat. Mbi kete vlere e deri 50.000.000 ALL (pesedhjete milion leke) do te merret miratimi i Zevendes Presidentit Balfin sh.p.k. pergjegjes per kete industri; te miratoje kryejen e blerjeve, shitjeve, nenshkrimin e kontratave me pale te treta per mallra, pune, sherbime apo cdo lloj marredhenie tjeter e cila nuk eshte nen pergjegjesine direkte te Asamblese se Pergjithshme deri ne vleren e barabarte me 1.000.000 ALL (nje milion leke), per cdo trasaksion apo ne agregat. Mbi kete vlere per çdo investim, shpenzim apo angazhim te nje natyre tjeter te kryer brenda buxhetit te miratuar do te merret miratimi i Zevendes Presidentit Balfin sh.p.k. pergjegjes per kete industri. Nga ky rregull ben perjashtim blerja e mallrave qe stokohen/tregtohen nga Shoqeria ne kuader te permbushjes se objektit paresor te veprimtarise se saj.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Farke LUNDER Godina e Brunes Space, Qendra Tregtare Teg, perballe hyrjes violë, rruga nacionale Tirane Elbasan, Farke, Lunder, Tirane.

Adresa:
I. Tirane Tirane Rr.Luigj Gurakuqi, mbrapa Prokurorise se Pergjithshme, Tirane (magazine)
II. Tirane Farke SELITE Rruga Shkelqim Fusha, Pallati Matrix Konstruksion, Kati 0 dhe +1
III. Korçe Pasuria me Nr.4/77 -N9, Zona Kadastrale 8564, Volumi 30, Faqe 22
IV. Tirane Kavaje Lagjja Nr.5, Perballe Postes se Vjeter, Shetitorja e Qytetit
V. Shkoder Shkoder Bulevardi Bujar Bishanaku, Qendra Gjylbegaj
VI. Tirane Kamez Autostrada Tirane - Durres Km. 5, Rruga Gryka e Kaçanikut, Godina e Parkut Logjistik, prapa fabrikes se Coca - Cola.
VII. Tirane Farke LUNDER NEPTUN - TEG, Rruga Nacionale Tirane - Elbasan, Qendra Tregtare TEG
VIII. Tirane Tirane Rruga Frang Bardhi, Kati Perdhe i Godines B me 6 kate
IX. Durres Durres Magazine ne Rrugen Skenderbej
X. Elbasan Magazinë: Rr. Qemal Stafa, P.37/3, Sh.1, K.1, Numri i Pasurisë 11/408 - N14
XI. Tirane AUTOSTR. TIR - DURRES QEND QTU
XII. Tirane Njesia Bashkiake Nr.3, Rruga Qemal Stafa, Pallati 9-katesh, Kati i Pare, Nr.Pas 4/III-N4, ZK 8140
XIII. Elbasan Rruga Qemal Stafa,pallati pranë Degës Ushtarake.
XIV. Tirane Rruga Jordan Misja, Zona Kadastrale 8330
XV. Tirane Sheshi Avni Rustemi, Tirane (magazine)
XVI. Korce Rruga Midhi Kostani, Prona nr. 4/159, ZK 8564 dhe Pasuria nr.4/193, ZK 8564
XVII. Vlore Sheshi Pavaresia, kryqezimi i bulevardit Ismail Qemali, dhe rruga Fejzo Gjomema, Qendra Tregtare Riviera, kati 1, Skele
XVIII. Fier Rruga Aulona, Qendra Tregetare Univers
XIX. Tirane Kamez Bulevardi Blu, Rruga Selaniku, prane Bashkise Kamez
XX. Fier Lushnje Lagjja Xhevdet Nepravishta, Dyqan prane Procredit Bank, ne krah te Poliklinikes Qendrore
XXI. Tirane Rr.Zoja Curre, Nr.30.
XXII. Lezhe Rruga Papa Gjon Pali i II, Lezhë
XXIII. Tirane "LUIGJ GURAKUQI" 15
XXIV. Berat Lagjja 22 Tetori, Rruga Naim Frasheri, Pallati nr.80, zona Kadastrale 8502
XXV. Durres Rruga Skenderbej,Nr.14,Tek Qendra e Biznesit BLU STAR

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 10.12.2023
Akti i themelimit dhe statuti
Vendimi i ortakut te vetem per shitjen e kuotave date 05.09.2007
Kontrate shitje kuotash date 19.01.2009
Vendimi i ortakut te vetem per rritjen e kapitalit date 19.12.2008
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 12.10.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Shenimet shpjeguese te PF 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013 Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 659 446 014,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 476 840 283,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 251 268 401,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 298 663 540,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 327 837 955,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 393 028 946,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 270 700 466,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 125 007 468,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 64 898 586,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 46 037 819,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 33 037 812,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:8 347 186 409,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:7 749 696 613,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:7 371 891 138,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:7 134 522 639,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:7 173 463 791,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:7 506 646 706,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:6 746 272 660,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:5 813 588 840,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 6 941 115 076,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 5 273 427 391,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 4 280 281 493,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala