Skip to content

TAÇI OIL INTERNATIONAL TRADING & SUPPLY COMPANY
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-11-12 13:35:39
JSON

NIPT: K31902009J
Administrator: Klodian Sinani
Objekti i Veprimtarisë: Import,Eksport,shitje e karburanteve dhe lubrifikanteve .EksportImport i materialeve te ndryshme te ndertimit.Import-Eksport i hekurit dhe perberesve te tij.
Emërtime të tjera Tregtare: TAÇI OIL INTERNATIONAL GROUP
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 19.06.2003
Rrethi: Kruje
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 19 247 278,00
Numri i pjesëve: 19 247
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Henri Babe; Artan Lilo; Lavdi Sherri
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: VIII.1.A - Tregëtimi me shumicë i naftës, gazit, nënprodukteve përfshirë ato bio si dhe lëndët djegëse
Çështje Ligjore: I.Sipas Urdherit te lëshuar date 04.11.2013, eshte vendosur : masa e sekuestros mbi kuotat qe zoteron ne çdo subjekt tregtar debitori Rezart Taçi si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave duke ndaluar tjetersimin ose disponimin e tyre si dhe ushtrimin e te drejtave qe rrjedhin nga keto kuota.

II. Sipas Urdherit te lëshuar date 04.11.2013, eshte vendosur : masa se sekuestros konservative mbi kuotat e debitorit, shoqeria TAÇI OIL INTERNATIONAL TRADING & SUPPLY COMPANY sh.a pajisur me NUIS(NIPT)- K31902009J me perfaqesues ligjor Z. Alban Lipe si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave duke ndaluar tjetersimin ose disponimin e tyre si dhe ushtrimin e te drejtave qe rrjedhin nga keto kuota.

III. Sipas Vendimit te Asamblese se Pergjithshme date 18.11.2014, eshte ndryshuar statusi i shoqërisë nga aktiv ne te pezulluar.

IV.Sipas Urdherit te lëshuar date 23.09.2014, eshte vendosur : lejimi i regjistrimit nga "Taci Oil International Trading & Supply Company" sh.a, me NUIS (NIPT) - K31902009J ne lidhje me pezullimin e perkohshem te aktivitetit.

V. Sipas Urdherit te lëshuar date 22.04.2015, eshte vendosur : masa se sekuestros konservative mbi aktivet e regjistruara te pales debitore, shoqeria "Taçi Oil International Trading & Subpply Company" sh.a me NUIS (NIPT) K31902009J, per ekzekutimin e vendimit Nr. 2, date 14.01.2015, leshuar nga Gjykata e Apelit Tirane. Keto aktive te qendrojne te bllokuara deri ne nje urdher te dyte.

VI. Sipas Urdherit te lëshuar date 21.02.2017, eshte vendosur : Bllokimi i kuotave/aksioneve dhe te drejtave qe rrjedhin nga zoterimi i kuotave per debitorin Shoqeria “Taci Oil Internacional & Supply Trading Company”shpk perfaqesuar nga z. Klodian Sinani ne cilesine e administratorit me Nipt K31902009J.

VII. Sipas Urdherit te lëshuar date 16.04.2018, eshte vendosur : masa së sekuestros konservative në llogaritë e palës debitore , shoqëria " Taëi Oil International Trading & Supply Company" sha me NIPT K31902009J. Këto aktive të qëndrojnë të bllokuara deri në një urdhër të dytë.

VIII. Sipas Urdherit te lëshuar date 26.04.2018, eshte vendosur : heqja e masës së sekuestros konservative në llogaritë e palës debitore , shoqëria " Taci Oil International Trading & Supply Company" sha me NIPT K31902009J, duke revokuar urdherin Nr. 3481 Prot datë 16.04.2018.

IX. Sipas Urdherit te lëshuar date 20.08.2019, eshte vendosur : masa sigurimit te detyrimit tatimor mbi pasurite e tatimpaguesit “TAÇI OIL INTERNATIONAL TRADING & SUPPLY COMPANY” me NUIS(NIPT)- K31902009J, pasi tatimpaguesi nuk ka paguar detyrimin ne afatin e caktuar.NUIS(NIPT)- K31902009J, pasi tatimpaguesi nuk ka paguar detyrimin ne afatin e caktuar.

X. Sipas Urdherit te lëshuar date 07.01.2020, eshte vendosur : heqja e masës së sekuestros konservative mbi aktivet që zotëron pala debitore shoqëria “Taçi Oil International & Supply Company”, SHA, me NUIS(NIPT) – K31902009J.

XI. Sipas Urdherit te lëshuar date 03.12.2020, eshte vendosur : barra siguruese mbi titujt e Pronesise ne menyre qe te mos kryhen veprime tjetersimi ndaj ketyre titujve per tatimpaguesin “TAÇI OIL INTERNATIONAL TRADING & SUPPLY COMPANY” shpk, pajisur me NUIS (NIPT)- K31902009J.
Ndryshime
Shënime: I.Me date 13.04.2004, eshte larguar nga posti i drejtorit te shoqërisë Rezart Taçi dhe eshte emëruar drejtor i shoqërisë Petref Merkaj.

II. Me date 24.06.2005, eshte larguar nga posti i drejtorit te shoqërisë Petref Merkaj dhe eshte emëruar drejtor i shoqërisë Rezart Taçi.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durres, Nikel, RINAS, Zyrat ne piken e karburantit Taci-Oil, pranë Aeroportit "Nene Tereza"

Adresa:
Durres, Lagjja nr. 15, Porto Romano,

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 12.11.2021
Statuti i Shoqerise dhe Kontrata e Shit-blerjes
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare viti 2008
Pasqyrat Financiare viti 2010
Pasqyrat Financiare viti 2011
Pasqyrat Financiare viti 2012
Pasqyrat Financiare viti 2013
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -256 404 636,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -30 161 383,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -375 562 683,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -68 260 687,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: -494 044 537,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 9 018 147 540,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 32 670 479 421,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 4 585 993 598,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 4 284 945 910,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 10 022 416 175,00
Punuar Nga : L.Kanani