Skip to content

KADRIA Zotëruese e disa koncesioneve Më shumë Më shumë Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-05-05 11:03:13
JSON

NIPT: K42013001W
Administrator: Selim Kadria
Objekti i Veprimtarisë: Import-eksport, tregtim me shumicë e pakicë të artikujve të ndryshëm. Hapje e aktiviteteve në fushën e turizmit. Hapje e serviseve. Transport i mallrave dhe i udhëtarëve. Në fushën e ndërtimit. Punime karpentierë. Punime montimi të impianteve të ndryshëm, etj. Ndërtime civile dhe industriale, ndërtim rrugë dhe kanalizime etj. Shitje-blerje mjetesh te te gjitha llojeve.Punime sistemim e mirembajtje lulishte.
Emërtime të tjera Tregtare: KADRIA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 09/01/2002
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 36 740 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: ALB-ENERGY, nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 14/02/2015 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L51503039D, me adrese ne Tirane, Njesia bashkiake nr. 9, Rruga Asim Vokshi, Nd. 14, H. 4, Ap. 6, 1016, me administrator Pëllumb Beta. KADRIA shpk zoteron 23.66% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 05.05.2022)

ENERGAL, nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 13/02/2015 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L57703201R, me adrese ne Kukes, Rruga Kukes-Orgjost, km. 10, HC Orgjost, me administrator Avni Domi. KADRIA shpk zoteron 11.32% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 05.05.2022)

EURON Energy Group, nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 14/01/2009 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K97519201C, me adrese ne Kukes, Lagja nr. 6, Pallati nr. 8, Apartamenti nr. 7/1, me administrator Gezim Çela. Shoqeria eshte e c’regjistruar pa Likuidim. KADRIA shpk zoteronte 13% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 05.05.2022)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Çështje Ligjore: I. Me date 11.04.2019, me ane te Urdhrit Nr. 593 Prot., Nr. 1826/1 Dosje, lëshuar nga shoqëria Përmbarimore “TDR GROUP” sh.p.k., protokolluar nga QKB, me Nr. 5448 Prot., datë 11.04.2019, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga: Shoqëria “KADRIA” sh.p.k., me NUIS(NIPT) K42013001WII. Me date 17.04.2019, me ane te Urdhrit Nr. 629 Prot, Nr. 1826/1 Dosje, lëshuar nga Shoqeria Përmbarimore “TDR Group” shpk, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative ne aksionet, kuotat e debitorit “KADRIA ” SHPK, me NIPT K42013001W, bllokuar me shkresen Nr. 593 Prot., datë 11.04.2019 te shoqërise Përmbarimore “TDR GROUP” sh.p.k.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Berxull, Rruga e Malokeve, Nr Pasurie 211/17, Vol 8, Faqe 180

Adresa:
Tirane, Kashar, Rruga Teodor Keko, Unaza e re
Tirane, Vore, MARIKAJ Pasuri me nr. pasuria 154/50, vol 19, faqe 95, zone kadastrale nr. 2596.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 05.05.2022
Akti i themelimit
Kontrate shitje kuotash date 05.07.2017
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit date 05.03.2011
Vendimi i asamblese se ortakeve per fillimin e procedurave te zmadhimit te kapitalit date 02.11.2009
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 77 365 030,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 93 508 735,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 30 516 245,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 23 382 907,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 7 171 728,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 6 666 790,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 24 172 668,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 10 922 854,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 3 786 548,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 8 205 957,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:108 698 763,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:129 956 170,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:66 505 715,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:68 858 629,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:78 749 136,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:134 975 957,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 267 750 647,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 156 946 408,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 49 913 142,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala