Skip to content
Ndërtimi, operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentraleve Bele 2 dhe Topojan 1

ALB-ENERGY
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-23 07:41:43

NIPT: L51503039D
Administrator: Pëllumb Beta
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtimin, operimin, administrimin, mirëmbajtjen, shfrytëzimin dhe transferimin e hidrocentraleve, si dhe marrjen përsipër te detyrimeve dhe te drejtave qe rrjedhin nga kontrata koncesionare. Prodhimin dhe tregtimin e energjisë elektrike. Çdo lloj veprimtarie tjetër kryesore apo dytësore qe lidhet me objektin.
Emërtime të tjera Tregtare: ALB-ENERGY
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 14/02/2015
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 47 160,00
Numri i pjesëve: 2
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. KADRIA, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 09.01.2002 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K42013001W, me adresë në Tiranë, Berxull, Rruga e Malokëve, Nr Pasurie 211/17, Vol 8, Faqe 180, me administrator Selim Kadria. Ortaket e shoqerise jane: Selim Kadria (70%), Artan Sako (15%) dhe Besnik Halilaj (15%).(Sipas të dhënave të QKB deri më datë 05.05.2022)

II. ALB-BUILDING, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 19.09.1994 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J69102508C, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake nr. 9, Rruga Asim Vokshi, ndërtesa nr. 14, hyrja 4, apartamenti 6, kodi postar 1016, me administratore dhe ortake Odhise Bresha (50%), Pëllumb Beta (50%).(Sipas të dhënave të QKB deri më datë 05.05.2022)

III. BRADAJ 2, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 25.06.2012 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L28028301L, me adrese ne Lezhe, Milot, Lagjja Nr.1,Pallati Nr.1, Ap.10, Kati 5, me administrator dhe ortak te vetem Rudina Haxhiu. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 05.05.2022)Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 09.06.2021, terhequr nga QKB ne daten 05.05.2022, Pronare perfitues te shoqerise me me shume se 25% te kapitalit jane:

Pëllumb Beta, shtetas shqiptar, i datelindjes 1959, pronar perfitues per 30.58% te pronesise pasi eshte zoterues i ALB-BUILDING. Data e percaktimit si pronar perfitues: 03.03.2015.

Odhise Bresha, shtetas shqiptar, i datelindjes 1965, pronar perfitues per 30.58% te pronesise pasi eshte zoterues i ALB-BUILDING. Data e percaktimit si pronar perfitues: 03.03.2015.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1) Tirane, TR4416P Autoveture Land Rover
2) Tirane, AA293HJ Kamionçinë
3) Tirane, AA363MS Autoveture Toyota
4) Tirane, AB481MJ Autoveture Toyota Hilux
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Më datë 20.05.2016, u nënshkrua marrëveshja e kolateralit financiar Nr. 2336 Rep, Nr. 1312 Kol, e lidhur midis Kredidhënësit "Raiffeisen Bank", dhënësve të kolateralit: "ALB-BUILDING" sh.p.k, "KADRIA" shpk dhe Kredimarrësit, shoqërisë "ALB-ENERGY" sh.p.k, me objekt kolaterali financiar: 100% të kuotave të pjesëmarrjes në shoqërinë "ALB-ENERGY" sh.p.k.
Duke qenë se ndërmjet palëve është lidhur një kontratë kredie bankare me Nr. 2324 Rep., Nr. 1300 Kol., datë 20.05.2016, kontratë kredie bankare me nr. 2331 Rep., dhe Nr. 1307 Kol., datë 20.05.2016, kontratë kredie bankare me nr. 2337 Rep dhe nr. 1313 Kol., datë 20.05.2016, sipas të cilave banka i jep kredimarrësit një kredi në shumën totale prej 14.962.608 (katërmbëdhjetë milionë e nëntëqind e gjashtëdhjetë e dy mijë e gjashtëqind e tetë) euro, palët lidhin këtë marrëveshje kolaterali financiar për garantimin e detyrimeve që rrjedhin nga kontratat e kredisë dhe çdo shtesë apo amendim i tyre.

II. Më datë 26.07.2016, u nënshkrua marrëveshja e pengut mbi kuotat Nr. 1118 Rep. Nr. 423 Kol., ndërmjet “Banka Societe Generale Albania” sh.a dhe kredimarrësit, shoqërisë “ALB-ENERGY” shpk.
Palët kanë lidhur një kontratë për kredi bankare afatgjatë Nr. 1115 Rep., dhe Nr. 420 Kol., datë 06.07.2016, sipas së cilës Banka i ka dhënë kredi shoqërisë shumën prej 4.630.000 (katër milion e gjashtëqind e tridhjetë mijë) euro. Për të siguruar përmbushjen e detyrimeve që rrjedhin nga kontrata e kredisë bankare, kredimarrësi i ofron bankës peng mbi 100% të kuotave të kapitalit të shoqërisë “ALB-ENERGY” Shpk.

III. Më datë 22.09.2016, me anë të deklaratës noteriale të Raiffeisen Bank Nr. 4178 Rep, Banka shprehet dakord të heqë dorë nga pengu mbi kuotat sipas Kontratës së Pengut mbi kuotat e pjesëmarrjes në shoqërinë "ALB-ENERGY" shpk, pasi detyrimet janë mbyllur.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 14.11.2014 - Disa shtesa dhe ndryshime në kontratën e konçesionit për ndërtimin, operimin dhe mirëmbajtjen e hidrocentraleve Orgjost i ri, Bele 1, 2, Topojan 1, 2 të datës 17.11.2008
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji dhe gaz
Vlera e Riinvestimit: Vlera e riinvestimit është 75% e vlerës së investimit për makineri dhe pajisje. Kjo vlerë do të investohet në vitin e 15-të dhe do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues 5% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike apo të çdo lloj përfitimi që mund të ketë.
Shënime: I. Më datë 17.11.2008, u nënshkrua kontrata e konçesionit ndërmjet Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës dhe bashkimit të përkohshëm të shoqërive “EURON” shpk, “KADRIA” shpk dhe “Teuta Konstruksion” shpk. Objekti i kësaj kontrate është financimi. projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirembajtja e Hidrocentraleve : Orgjost i Ri, Bele 1, Bele 2, Topojan 1, Topojan 2 dhe transferimi i tyre nga Konçensionari tek Autoriteti Kontraktues.

Hidrocentralet “Orgjost i Ri”, “Bele 1”, “Bele 2”, “Topojan 1” dhe “Topojan 2” do të ndërtohen në Pellgun e lumit “Luma” (nga kufiri shtetëror me Kosovën deri në derdhjen e tij në liqenin e Fierzës). Do të shfrytëzohen: lumi “Luma” së bashku me dy degët e tij, përroi i Orgjostit dhe i Topojanit (pa përfshirë përroin e Borjes), Komuna Zapod, Rrethi Kukës.

II. Më datë 14.11.2014, nënshkruhet kontrata shtesë për konçesionin për një ndryshim, si pjesë përbërëse e kontratës së datës 17.11.2008. Miratohet kërkesa e shoqërisë konçesionare Euron Energy Group shpk për ndarjen e konçesoniarit në tre operatorë (shoqëri pritëse). Sipas kontratës shtesë të konçesionit do të bëhen këto ndryshime:

a) Konçesionar për hidrocentralet “Bele 2” dhe “Topojan 1” do të jetë shoqëria “ALB-ENERGY” shpk.
b) Konçesionar për hidrocentralin “Orgjost i Ri” do të jetë shoqëria “ENERGAL” shpk.
c) Konçesionar për hidrocentralin “Bele 1” dhe “Topojani 2” do të jetë shoqëria “EURON ENERGY” shpk.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Energjisë dhe Industrisë
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia bashkiake nr. 9, Rruga Asim Vokshi, Nd. 14, H. 4, Ap. 6, 1016

Adresa:
Kukës, Njësia Administrative Zapot (Godina e Hidrocentralit Bele 2)

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 05.05.2022
Marreveshje kolaterali 20.05.2016
Marreveshje pengu 26.07.2016
Statuti i shoqerise koncesionare
Kontrate shtese koncesioni, date 14.11.2014
Shkresa e MIE per miratimin e shitjes se kuotave dhe kontrata e shitjes se pjeseve te kuotave 18.11.2019
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 05.05.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 22.08.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 23.04.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 306 207 152,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 295 750 076,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 258 779 597,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 305 130 165,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 460 508 085,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 244 363 074,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 242 998 053,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 136 926 785,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:471 094 385,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:441 259 529,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:415 046 188,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:440 848 942,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:599 284 318,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:402 528 518,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:478 169 216,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:319 577 693,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani