Skip to content

KOMBI INVEST (Ish KOMBI 2 KONSTRUKSION)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-06-07 08:21:20
JSON

NIPT: K43407402P
Administrator: Kreshnik Gjata
Objekti i Veprimtarisë: Ne fushen e ndertimit ne objekte industriale, bujqesore, turistike, civile, ne prodhimin e materialeve te ndertimit dhe tregtimin e tyre, tregtim mallrash te ndryshem ushqimor, etj. Grumbullim, transportimi i mbetjeve urbane si dhe pastrimi publik i tyre. Parking, magazine dhe kantjer per llogari te shoqerise KOMBI 2 KONSTRUKSION. Import eksport, tregtim automjetesh, tregtim me shumice dhe pakice te te gjitha pjeseve te kembimit per automjete, vajra e lubrifikante, baterive gomave te automjeteve dhe te mjeteve bujqesore te te gjitha llojeve. Import eksport i materialeve elektrike dhe elektronike si motor, gjenerator, transformator, panele, kabllo te dimensioneve te ndryshme, pastrim dhe gjelberim qyteti- pastrim i rrugeve, trotuareve te qytetit. Ofrim i rrjeteve te komunikimeve elektronike, ofrimi i sherbimeve kabllore gjetje dhe shtim i klienteve per pale te treta duke promovuar dhe kryer marketing dhe sherbime te tjera te ngjashme ne te gjitha format tregtare te ligjshme. Implementimi dhe menaxhimi i projekteve gjeneruese te energjise elektrike eolike, fotovoltaike, hidrike dhe gjeotermale e marja nga Qeveria Shqiptare apo Institucionet e shtetit shqiptar i te gjitha lejeve dhe licensave te cilat mundesojne zhvillimin e ketij aktiviteti ne menyre te qete dhe ne perputhje me kuadrin ligjor ne Republiken e Shqiperise. Sherbim lavanderie, larje, pastrim, tharje, hekurosje, rrobash e te ndryshme sipas kerkesave te porositesit te sherbimit dhe transporti deri te porositesi. Sherbim hoteleri, dezinfektim, deratizim, kultivim, prodhim, ruajtje ambalazhim, paketim, tregtim, import eksport te produkteve bujqesore. Veprimtari ne fushen e agrobiznesit qe perfshin kryesisht ndertim serash diellore dhe me teknologji te larte.
Emërtime të tjera Tregtare: KOMBI INVEST (Ish KOMBI 2 KONSTRUKSION)
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 10/12/2002
Rrethi: Fier
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1. Fier, Mjeti KAMA me targe AA 738 AJ.

2. Fier, Mjeti VOLKsVaGEN me targe AA 188 UE.

3. Fier, Mjeti NISSAN me targe AA 208 XL.

4. Fier, Mjeti KAMA me targe AA 362 SC.

5. Fier ,Mjeti RENAULT me targe AA 790 HZ.

Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Çështje Ligjore: I. Me date 18.10.2010, me vendim te asamblese se ortakeve, u pezullua perkohesisht aktiviteti i shoqerise. Statusi kaloi nga “Aktiv” ne “Pezulluar”.

II. Me date 21.04.2016, me vendim te asamblese se ortakeve, u aktivizua veprimtaria e shoqerise. Statusi ndryshoi nga “Pezulluar” ne “Aktiv”.
Ndryshime
Shënime: Me date 14.09.2021, me ane te Vendimit nr. 69 te Agjencise se Prokurimit Publik, u perjashtua per 18 muaj operatori ekonomik Kombi Invest shpk nga e drejta per te fituar kontrata publike, per keqinformimit per qellime kualifikimi, ne proceduren e prokurimit me objekt: “Sherbimi i lavanderise dhe hotelerise ne Spitalin Rajonal Fier”, te zhvilluar nga Spitali Rajonal Fier.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Bishanak, Fier

Adresa:
Fier, Lagjja Bishanak, Rruga Nezir Frakulla, ambjenti nr pasurie 238 zona kadastrale 3984.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 07.06.2022
Akti i themelimit
Kontrate dhurimi kuotash 18.07.2016
Kontrate dhurimi kuotash 11.11.2020
Vendimi i asamblese se ortakeve per pezullimin e aktivitetit 18.10.2010
Vendim nr. 69 date 14.09.2021 i Agjencise se Prokurimit Publik per perjashtimin e operatorit ekonomik Kombi Invest shpk nga e drejta per te fituar kontrata publike
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet Shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 6 581 559,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 1 597 230,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 8 925 551,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 3 009 794,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 902 161,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -5 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:99 989 037,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:69 164 643,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:101 854 522,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:79 005 861,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:22 940 585,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja