Skip to content

VIANTE Konstruksion (Ish GJELI 2003)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-03-09 15:59:50
JSON

NIPT: K47103804L 
Administrator: Gjergji Bezati
Objekti i Veprimtarisë: Aktivitet ne fushen e ndertimit dhe projektimit. Punime germimi ne toke, Ndërtime civile dhe industriale, Rikonstuksion dhe mirembajtje godinash civile e ifrastrukture, veshje fasada, Rruge, autostrada, mbikalime, hekurrudha, tramvai, metro, pista aeroportuale, Punime nentokesore, ura vepra arti, Diga dhe tunele hidroteknike, Ujesjellesa, gazsjellesa, vajsjellesa, vepra kullimi e vaditje, Ndertime detare dhe punime thellimi ne uje, Punime dhe mrojtje lumore sisteme hidraulike dhe bonifikime, Ndertim i impiateve per prodhimin e energjise elektrike, Ndertime per N/Stacionet, kabinat e transformatoreve linja e TN e te mesemdhe shperndarje e energjise, Punime te inxhinjerise se mjedisit, Punime per prishjen e ndertimeve, Impiante hidrosanitare, kuzhina, lavanteri, mirembajtja e tyre, Impiante ngritese dhe trasprtues (ashensore,shkalle levizese,transportues), Punime rifiniture te muratures dhe te lidhura me to, rifiniture me infrastrukture druri, infrast, metalik dhe xhami dhe rifiniture te natyres teknike ndertuese, Impiate te sinjalistikes ndricuese, Sinjalistika rrugore jo ndricuese, Barriera dhe mbrojtje rrugore, Ndertime parafabrikat beton arme, struktura metalike dhe druri, Punime strukturore speciale, Shtresa dhe mbistruktura infrastrukture, Punime mbi shina dhe traversa, Impiante Teknologjik, termike dhe te kondicionimit, Impiante dhe linja telefonie dhe telekomunikacioni, Impiante te brendshme, elektrik, telefoni, radiotelefoni TV etj, Pastrimi ujerave detare,liqenore dhe lumore, Ndertim i impiateve te ujit te pijshem dhe pastramit te tij, Ndertim i impiateve te grumbullimit dhe trajtimit te mbetjeve urbane, Punime topogjeodezike, Sistemet kundra zhurmes per infrastrukture, Shpime gjeologo-inxhinier, puse e shpime per uje. Grumbullimi dhe transportimi i mbetjeve inerte, urbane, dherave, e te tjera te kesaj natyre. Tregtim me shumice dhe pakice, import- eksport, tregtim te materialeve te ndryshme, tregtim produktesh te gatshme dhe gjysem te gatshme, me shumice dhe pakice, tregtim artikuj sportive dhe argetimi, materiale kancelarie, transport dhe tregtim te produkteve bujqesore e blegtoriale, fruta-perime si edhe mallra te tjere ushqimore. Autoservis, tregtim te makinerive te ndryshme e pjese kembimi per to. Sherbime pastrimi dhe mirembajtjeje te ambienteve te brendshme dhe te jashtme, industriale dhe civile, publike dhe private, reklamave e totemeve te ambienteve spitalore, qendrave shendetesore, qendrave tregtare, hoteleve, zyrave, universiteteve, marketeve, bankave, bar-restoranteve, porteve, aeroporteve, terminaleve etj. Transport, grumbullim dhe evadim te mbetjeve urbane, pastrim i hapesirave te qyteteve, fshatrave etj. dhe trajtimi e riciklimi i mbetjeve. Grumbullim, transportim dhe evadim te mbetjeve spitalore e mbetjeve te rrezikshme spitalore. Zbatime dhe mirembajtje te impianteve djegese te mbetjeve. Trajtim dhe djegie te mbetjeve urbane e spitalore. Riperdorim te materialeve, makinerive, kompostim dhe prodhim te derivateve te djegshme nga mbetjet. Pastrime me mjete teknike speciale te ujerave, transporti i materialeve te pastruara. Sherbime shtypshkrime, fotokopje, perpunime e shumefishime ne formate dhe letra te te gjitha llojeve dhe madhesive me kod sigurie dhe pa kod, aparate, pajisje dhe medikamente elektro mjekesore. Shoqeria do te ushtroje cdo aktivitet ndihmes ne perputhje me legjislacionin shqiptar i cili i sherben aktivitetit te saj kryesor.
Emërtime të tjera Tregtare: VIANTE Konstruksion
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 28.01.2005
Rrethi: Elbasan
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 470 000,00
Numri i pjesëve: 1 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
I.2.A - Shërbime ekspertize
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Elbasan, Gramsh, GRAMSH SPORTI

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 09.03.2021
Akt i themelimit
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 10.07.2010
Vendimi i ortakut te vetem per zvogelimin e kapitalit 18.01.2013
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 20.08.2018
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 15.11.2012
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2021
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 19 006 989,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 7 702 508,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 11 789 843,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 10 069 595,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 12 066 568,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 5 388 485,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 8 044 842,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 5 316 431,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:185 293 980,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:140 230 207,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:310 491 923,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:148 956 936,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:150 917 219,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 56 558 911,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 68 259 533,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 46 275 888,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala