Skip to content

PE - VLA - KU
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-08-10 08:03:08
JSON

NIPT: K61716013M
Administrator: Vladimir Pjetërgjokaj
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtime civile, projeksjon etj. Prodhim dhe tregtim të materialeve inerte, të produkteve të ndryshme prej betoni, si dhe materialeve të ndryshëm për ndërtim. Punime, prodhim dhe tregtim të materialeve prej duralumini dhe plastike. Rikonstruksion dhe mirëmbajtje godinash civile industrale, veshje fasadash etj. Ndërtim rruge, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro etj. Ndërtime ujësjellësa, gazsjellësa, vepra kullimi e vaditje, punime dhe mbrojtje lumore sistemim hidraulike dhe bonifikime. Prodhim dhe tregtim i materialeve inerte, produkteve të ndryshme prej betoni, si dhe materialeve të ndryshëm për ndërtim. Punime, prodhim dhe tregëtim të materialeve prej duralumini dhe plastike. Punime elektrike dhe tregtim të materialeve elektrike, paisjeve elektrike, matësave elektrike etj. Përveç aktiviteteve të përshkruara më sipër, objekt i aktivitetit të shoqërisë do të jetë çdo veprimtari që do të konsiderohet e nevojshme dhe e përshtatshme për shoqërinë, e cila nuk ndalohet nga ligji. Ndërtime për Nën/stacione, Ndërtim Rjeti TL TM TU, Rikonstruksion e rrjetit TM TU TL, kabinat e transformatorëve dhe shpërndarjen e energjisë. Trensport Mbetje Inertesh per vete dhe te trete.
Emërtime të tjera Tregtare: PE - VLA - KU
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 04/11/2005
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 15 600 000,00
Numri i pjesëve: 2
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. BANKA CREDINS, shoqëri me aksionere e se drejtës shqiptare, themeluar me date 31/01/2003 me NUIS K31608801O me seli qendrore ne Tirane, Njësia Bashkiake Nr. 5, Rruga Vaso Pasha, Nr. 8 dhe me administrator Monika Milo dhe Maltin Korkuti. Shoqeria PE - VLA - KU zoteron 2.92% te aksioneve. Sipas te dhenave te QKB deri me date 05.04.2023

II. PE -VLA-KU SH.P.K. Dega në Kosovë, degë të shoqërive të huaja, e themeluar me date 07/10/2008 sipas ligjeve te Republikes se Kosoves, me numer identifikimi biznesi NIPT 810794463 , me adrese Prishtinë, Jakov Xoxa L-A,K-7 Nr.54, me administrator Vladimir Pjetërgjokaj, Arben Sadrija, Kujtim Arifaj. Ortak i vetem i shoqerise eshte shoqeria PE - VLA - KU (K61716013M). Sipas Agjensise se Regjistrimit te Bizneseve ne Kosove, date 05.04.2023
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Çështje Ligjore: I. Më datë 18.12.2017, me anë të urdhërit Nr. 1303 Prot "Për Vendosjen e sekuestros konservative", lëshuar nga përmbarues gjyqësor Altin Vako, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet që zotëron debitori subjekti “PE - VLA – KU” shpk, me NIPT K61716013M.

II. Me date 23.10.2020, me ane te Urdhrit të Përmbaruesit Gjyqësor Privat Altin Vako, me Nr.1465 Prot Nr.989 Dosje, u urdherua lirimi nga sekuestro konservative i te gjitha aksioneve te zoteruara nga debitori shoqeria “PE - VLA - KU”,SHPK me NIPT K61716013M te bllokuara me shkresën Nr.1303 Prot, datë 18.12.2017.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 9, Rruga Muzaket, Pallatet Vokshi, Hyrja 1, Kati . 7

Adresa:
1.Tirane, “Rikualifikimi urban i zonës “Kodra e Diellit” - Faza I”

2.Durres, Rikonstruksioni i rrugeve Vala e Detit dhe Azem Hajdari, LOT III dhe LOT IV

3.Durres, Ndertimi i Rrjetit Rrugor dhe Infrastruktures Urbane te Zones Durres 4 Spitalle, Njesia Administrative Spitalle

4.Kukes, Krume, ''Zbatimi i Projekt-Preventivit për Efiqensën e Energjisë i Ndërtesave Ekzistuese 4-KT, në Bashkëpronësi, Pallati Nr.3 (Fizarmonikë), Lagjja 1, në Qendër të Qytetit Krumë''

5. Durres, Kruje, Rindertimi i njesive te banimit ne ndertesa (pallat) per zonen e re per zhvillim Kruje, Paketa A, Objektet A+J, B, C, D+G, E, F+H, I

6. Tirane, “Plotësimi, Rakordimi dhe vazhdimi i punimeve Rehabilitim i segmentit rrugor mbikalimi pallati me shigjeta rrethrrotullimi Shqiponja Loti 3”

7.Tirane, Vore, SHARGE, Godine sherblmi 2 -kate, prodhim duralumin, parkim etj ne pasurine me nr. 321/2. Zk. 3319

8.Tirane, Ndertim i Unazes se Jashtme Tirane, Loti 4

9.Lezhe, Riparimin dhe Përmirësimin e Strukturave të Shkollës 9-Vjeçare ''Gjergj Kastrioti'', Bashkia Lezhë

10. Shkoder, Gjegjan, Ujesjellesi i fshati Gjegjan - Bashkia Puke

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 10.08.2023
Akti i themelimit
Kontrate shitblerje kuotash kapitali 23.06.2015
Vendimi per zmadhimin e kapitalit 10.06.2009
Vendimi per zmadhimin e kapitalit 10.06.2009
Vendimi per zmadhimin e kapitalit 01.07.2010
Vendimi per zmadhimin e kapitalit 01.07.2011
Vendimi i asamblese se ortakeve per zvogelimin e kapitalit 20.11.2014
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 05.04.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2009
Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenime shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenime shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 18 272 941,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 17 224 931,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -18 297 024,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 24 254 398,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 352 734 875,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 438 472 302,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 48 648 753,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 63 863 207,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 159 495 640,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 92 652 161,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 22 560 687,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 53 282 840,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 729 861,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 53 126 957,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 23 536 862,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:835 847 936,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:1 119 772 811,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:161 766 080,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:293 144 918,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:1 028 832 228,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:1 240 606 221,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:414 052 723,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:662 679 411,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 995 960 848,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 887 594 675,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 1 231 754 025,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 794 770 727,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 82 084 031,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 182 591 136,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 211 067 179,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja/L.Kanani