Skip to content

ILLYRIAN CONSULTING ENGINEERS Zotëruese e një koncesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-05 07:31:04
JSON

NIPT: K61814023M
Administrator: Olset Haxhiu; Aurora Cërri
Objekti i Veprimtarisë: Ne fushen e ndertimit shoqeria do te realizoj: studimin, planifikimin urbanistik, projektimin, mbikqyrjen, kolaudimin, konsulencen, sipermarrjen zbatuese dhe/ose investimin per realizimin me fonde publike dhe/ose jopublike te veprave publike dhe/ose private si: ndertesave publike dhe private, rrugeve, urave, tuneleve, mbikalimeve e nenkalimeve, autostradave, traseve hekurudhore, dhe te gjitha veprave te tjera madhore, ujesjellesave, linjave mbitokesore dhe nentokesore per energjine dhe telekomunikacionet, ndertimin dhe rehabilitimin e veprave ujitese, centralet, objektet turistike, objektet ushtarake, objektet e kultit, rrjetet inxhinierike, portet, aeroportet, objektet industriale, te gjitha restaurimet ne pergjithesi, rikonstruksione te veprave te artit, montimet e konstruksioneve metalike; Ne fushen e transportit, shoqeria do te realizoj: Studimin, planifikimin urbanistik, projektimin, mbikeqyrjen, kolaudimin, konsulencen, sipermarrjen zbatuese dhe/ose investimin, sipas rastit, per realizimin me fonde publike dhe/ose jopublike te infrastruktures dhe/ose te pjeseve perberese te saj, per transportimin publik dhe/ose privat te njerezve dhe mallrave brenda dhe jashte territorit te vendit si dhe tranzitimin e tyre pergjate territorit te Shqiperise nepermjet transportit rrugor, hekurudhor, ajror, ujor, teleferik, etj. Ne fushen e turizmit shoqeria do te realizoj: Studimin, planifikimin urbanistik, projektimin, mbikeqyrjes, kolaudimit, konsulencen, sipermarrjen zbatuese dhe/ose investimin, sipas rastit, per realizimin me fonde publike dhe/ose jopublike te infrastruktures dhe/ose te pjeseve perberese te saj, per shfrytezirnin njerezor me karakter pushues, argetues, edukues dhe/ose kurues, te burimeve natyrore, kulturore, mjedisore curative, te Shqiperise dhe me gjere, per realizimin e hoteleri, fshateturistike, qendra turistike e te tjera dhe krijimin e faciliteteve dhe aksesoreve te nevojshem, si bar bufe- restorante, qendra estetike, palestra fitnesi, njesi te shitjeve te konfeksioneve dhe prodhimeve ushqimore e industrial e te tjera te kesaj natyre; Krijimin e agjencive turistike e te tjera. Ne fushen ushtarake shoqeria do te realizoj: Studimin, planifikimin urbanistik, projektimin. Konsulencen, ndertimin/sipermarrjen zbatuese, mirembajtjen, riparimin te bazave/reparteve/aseteve ushtarake tokesore/detare/ajrore sipas standarteve kombetare dhe NATO/ICAO/EASA, e standarte te tjera te aplikueshme; perfshire ndertimin e aeroporteve/porteve civile/ushtarake, terminaleve aeroportuale/portuale civile/ushtarake, hangare, qendra te mirembajtjes se mjeteve ajrore/detare/tokesore, qendra stervitore ushtarake, poligone, tunele, bunkiere dhe ose çfaredo lloj vepre tjeter me karakter xhenier special per qellime ushtarake kombetare dhe/ose NATO ne Republiken e Shqiperise dhe kudo ne rajon e bote, ku ka marreveshje ndershteterore dhe me kontraktore; perfshire Studimin, planifikimin urbanistik, projektimin, konsulencen, ndertimin/sipermarrjen zbatuese te komplekseve zyrave, komplekse rezidenciale dhe sherbimesh mbeshtetese dhe logjitike, ndertimet e objekteve sociale shendetesore, kulturore, rekreative, sportive dhe industriale; perfshire germimin e kanaleve, punimeve rrugore, energjetike (perfshire ate solare dhe jo vetem), restaurimin e rrugeve, etj., por duke mos e kufizuar veten vetem ne keto aktivitete sipas legjislacionit ne fuqi. Ne fushen e energjise shoqeria do te realizoj: Studimin, planifikimin urbanistik, projektimin, konsulencen, sipermarrjen zbatuese dhe/ose investimin, sipas rastit per aktivitetin ne te gjitha burimet e mundshme te energjise (hidro, ure qymyr, karburante, etj.) per prodhimin e energjise. Ndertimin dhe operimin e hidrocentraleve, TECeve, stacioneve elektrike, nen-stacioneve elektrike, linjave te transmetimit te energjise, dhe strukturave te tjera ndihmese: Ndertimin, instalimin dhe perdorimin e njesive te prodhimit te energjise elektrike, dhe prodhimin, tamsmetimin dhe shperndarjen e energjise elektrike. Furnizimin dhe tregtine e energjise elektrike te çdo forme, eksportin e energjise elektrike jashte territorit te Republikes se Shqiperise (lidhja nderkombetare), dhe importin e energjise elektrike brenda territorit te Republikes se Shqiperise; Ne fushen laboratorike inxhinierike shoqeria do te realizoj: testimin dhe çertifikimin e materialeve ndertimi, kryerjen e provave laboratorike. Ne fushen e mjedisit shoqeria do te realizoj hartimin e raporteve te vleresimit ndikimit ne mjedis, pergatitjen dhe vleresimin e studimeve strategjike, vleresimin e impaktit mjedisor dhe ndikimit social duke perfshire planet e pergjithshme vendore, hartimin e planeve te menaxhimit mbetjeve, auditimin mjedisor, hartimin e ekspertizave per probleme mjedisore si dhe ekspertizat per mbikeqyrjen e vleresimit te raportit VNM. Ne fushen e trashegimise kulturore dhe arkeologjise shoqeria do te realizoj studime, vleresime dhe vezhgime arkeologjike. Ne fushen e tregtise shoqeria do te realizoj..ndermjetesimit si ne aspektin juridik dhe ne aspektin ekonomik per kryerjen e cdo transaksioni apo sherbimi ndermjetesimi per llogari te paleve te treta.
Emërtime të tjera Tregtare: ILLYRIAN CONSULTING ENGINEERS (ICE)
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 23/02/2006
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 10 050 000,00
Numri i pjesëve: 10 050
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. ARCHITECTURAL GATE, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 24.02.2020 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT M01426005M, me adrese ne Tirane, Rruga "Sami Frasheri" , Pall. Bjorn, Nd. 48, Ap. 24, Kt. 7, Tirane, me administrator Blenard Durmishi. ILLYRIAN CONSULTING ENGINEERS zoteron 50% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 26.10.2020)

II. AF-ITP & ICE, nje shoqeri e thjeshte, e themeluar me date 31.03.2008 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K81604009P, me adrese ne Tirane, Rruga Qemal Stafa, Pallati 132, Ap. 1, me administrator Blenard Durmishi dhe Faruk Kaba. ILLYRIAN CONSULTING ENGINEERS zoteron 70% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 26.10.2020)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull, Femer
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
I.2.A - Shërbime ekspertize
IV.4.A - Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet minerare
Çështje Ligjore: I. Me date 10.11.2014, me ane te shkresës Nr.81909/37 Prot, të Drejtorisë Rajonale Tatimore Tiranë, u vendos te mos lejohen të kryhen tjetërsime mbi titujt e pronësisë deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore për tatimpaguesin me NUIS (NIPT)- K61814023M.

II. Me date 17.11.2015, me ane te shkresës nr. 83185 Prot, të Drejtorisë Rajonale Tatimore Tiranë, Njoftim per lirim nga barra siguruese mbi titujt e pronesise te subjektit ILLYRIAN CONSULTING ENGINEERS sh.p.k, me NIPT K61814023M, te vendosur me shkresen Nr.81909/37 Prot, datë 10.11.2014, subjekti ka paguar detyrimet per kete arsye njoftohet per lirimin nga Barra Siguruese.
Ndryshime
Shënime: Të Tjera: Tregtimin dhe import-eksportin me shumice e pakice, te te gjitha mallrave me ose pa akcize, duke perfshire por pa u kufizuar ne, industriale, ushqimore, mjekesore, bujqesore, blegtorale, elektroshtepiake, te ndertimit (hidrosanitare, elektrike, mobileri), te mjeteve kryesore dhe ndihmese te prodhimit, ushtarake, te makinerive, te te gjitha mineraleve, te lendes drusore, te lendeve te para dhe te perpunuara per procesin e prodhimit; vleresimin dhe tregtimin e pasurive te luajtshme e te paluajtshme, shitblerjen e tokes, tregtimin e mallrave te gatshem e gjysem te gatshme, etj; tregtimin me pakice te naftes, gazit natyror dhe nenprodukteve te tyre; ushtrimi i aktivitetit te bar- buferestorant, dhe njesive te tjera te tregtimit te pijeve alkolike dhe produkteve ushqimore te gatshme dhe gjysem te gatshme
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Njesia Bashkiake nr 5, Rruga Sami Frasheri, 50 m mbi shkollen Petro Nini Luarasi, Pallati Bjorn, Kati 11

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 17.11.2021
Akti themelues dhe statuti
Vendim i asamblese se ortakeve per rritjen e kapitalit 26.10.2020
Vendimi i asamblese se ortakeve per zvogelimin e kapitalit 09.11.2020
Vendimi i Ortakut te vetem 09.09.2021
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 08.05.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 05.04.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Pasqyra finanicare 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 20 312 546,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 14 525 949,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 22 546 888,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 25 735 366,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 15 775 421,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 7 676 180,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 16 343 619,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 1 695 360,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -4 709 305,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 160 894,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 7 786 353,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:143 886 371,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:146 119 118,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:144 994 785,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:137 224 763,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:142 997 993,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:112 702 945,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:99 775 469,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:55 942 557,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 14 596 470,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 38 861 348,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 60 849 879,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja/L.Kanani