Skip to content

ALBANIAN SATELLITE COMMUNICATIONS
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-10-15 09:03:24
JSON

NIPT: K62115018I
Administrator: Juliana Guri
Objekti i Veprimtarisë: Aktivitet i shërbimit në fushën e telekomunikacionit dhe komunikimeve elektronike, transmetimit satelitor, transmetimit të të dhënave, figurë, video, kërkime, konsultime, projekte, organizim, shpërndarja e produkteve të teknologjisë së lartë, shitja dhe zbatimi i studimeve të ndryshme, shërbimi publik i telefonisë tokësore fikse transmetimi i të dhënave etj; kryerja e veprimeve financiare dhe tregtare që lidhen në mënyrë të drejtpërdrejt apo tërthorazi me aktivitetin e saj, duke përfshirë këtu edhe zgjerimin e aktivitetit, krijimin e shoqërive të reja, si dhe pjesëmarrjen në kapitalin e shoqërive të reja brenda dhe jashtë vendit. Të marrë përsipër transaksione në lidhje me pasuri të luajtshme dhe ose të paluajtshme, si dhe cdo aktivitet tregtar, financiar, qiradhënës ose hipotekor i cili mund të konsiderohet i dobishëm ose i nevojshëm nga administratori, në mënyrë që të përmbushet objekti i aktivitetit të shoqërisë, me kusht që këto aktivitete të mos tejkalojnë përcaktimet e sipërcituara; dhënia e linjave me qera; të kryejë aktivitete reklamuese; të zotërojë drejtperdrejt ose tërthorazi, interesa në shoqëri të tjera të cilat kanë 2 qëllime të ngjashme me ato të shoqërisë, brenda dhe jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë. Kryerja e aktiviteteve financiare jo-bankare, në përputhje me legjislacionin në fuqi në Republikën e Shqipërisë dhe rregulloret përkatëse të miratuara nga autoritetet rregullatore kompetente, të cilat përfshijnë por nuk kufizohen vetëm tek arkëtimi dhe transferimi i parave. Kryerja e aktivitetit import – eksport në përputhje me legjislacionin në fuqi në Republikën e Shqipërisë dhe rregulloret përkatëse të miratuara nga autoritetet rregullatore kompetente, shitjen dhe distribucionin e pajisjeve të telekomunikacionit si dhe të cdo lloj produkti tjetër. Kryerjen e aktivitetit të transmetimeve dhe ritransmetimeve audio dhe audiovizive nëpërmjet sistemeve të telekomunikacionit për transmetimet dhe ritransmetimet audio dhe audiovizive të cdo lloji dhe në cdo lloj rrjeti si dhe shitjen e produkteve apo shërbimeve audio dhe video në përputhje me legjislacionin në fuqi në Republikën e Shqipërisë dhe rregulloret përkatëse të miratuara nga autoritet rregullatore kompetente.
Emërtime të tjera Tregtare: ALBANIAN SATELLITE COMMUNICATIONS
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 28/06/2006
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi, Israel
Kapitali Themeltar(Lekë): 280 000 000,00
Numri i pjesëve: 280 000
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: 2K GROUP, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 07.10.2013 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L33410202S, me adrese ne Tirane, rruga Fabrika e Qelqit, zona kadastrale 8230, nr.pasurie 2/63, me administrator Altin Çobo. ALBANIAN SATELLITE COMMUNICATIONS zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 15.10.2021)

ELBASAN TV, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 25/03/2009 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K92801201D, me adrese ne Elbasan, Lagjia Partizani, Zyrat prane Drejtorise Arsimore, me administrator Altin Çobo, me status te pezulluar. ALBANIAN SATELLITE COMMUNICATIONS zoteron 65% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 15.10.2021)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane, TR 2841 R
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 12.12.2011, me ane te urdhrit Nr.2508 Prot, leshuar nga shoqeria përmbaruese private “Bailiff Services Albania” sh.p.k, u vendos masa e sekuestros konservative ne kuotat e shoqerise "Albanian Satellite Communication" sh.p.k me NUIS (NIPT) - K62115018I dhe moskryerjen e asnje veprimi tjeter lidhur me kuotat e shoqerise, i cili mund te ndryshoje te dhenat e regjistrit tregtar.

II. Me date 26.12.2011, me ane te Urdhrit Nr.2591 Prot Nr.424 Regj, nga shoqeria përmbaruese private “Bailiff Services Albania” sh.p.k, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative në kuotat e shoqerise "Albanian Satellite Communication" sh.p.k me NUIS (NIPT) - K62115018I, vendosur me anë të urdhrit Nr.2508 Prot. date 12.12.2011.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njesia bashkiake nr 6, rruga Fabrika e Qelqit, zona kadastrale 8230, nr pasurie 2/63, godina qendrore

Adresa:
Lezhe, Zona Kadastrale Nr.8631, Vol.8, Faqe 95, Pasuria me Nr. 4/33-N15, Lagjja Skanderbeg, Bashkia Lezhë
Tirane, Rruga "Thoma Koxhaj", Yzberisht, zona kadastrale 3866. Nr. Pasurie 312/25+1-N4, vol.31, faqe.23
Vore, Rruga Koder, Vore, Nr.Pas 101/46-N4, Zona Kadastrale 2183
Fier, Lagjja 16 prilli, Rruga Ramiz Aranitasi, Ndertesa nr.32, Kati 1-re
Tirane, Njesia bashkiake nr 4, rruga Xhanfize Keko, banese private nr 5/2
Fier, Rruga Konferenca Peza, Zona kadastrale 8532, Nr. Pasurie 5/44-N3
Tirane, Rruga Frang Bardhi, Kompleksi Kristal, Godina C, kati.1
Tirane, Automjet me targe AB 814 CP Dhe me numer shasie wfolxxtaclll40492
Tirane, Rruga "Vaso Pasha", P.16, SH.3, K.1, AP.18, Tirane
Elbasan, Librazhd, Zona Kadastrale Nr.2446, Nr. pasurie 8/11-N19
Tirane, Rruga Blv.Bajram Curri, Godina ETC-se, Kati 4 perdhe
Tirane, Rruga "Teodor Keko", zona kadastrale 3866, pallatet "Milo 2000", Njesia Tregtare Nr.15, kati perdhe
Elbasan, Bulevardi Qemal Stafa,Lagja Dyli Haxhire,Pallati 8/1,Elbasan
Lezhe, Rruga Kosova, Lagjja Beselidhja, zona kadastrale 8632, nr. Pasurie 7/56
Tirane, Rruga Kavajes, Pallati i ri tek ish Ura Industriale, Kati I-re, Nr 4
Tirane, Rruga "Myslym Shyri", zona kadastrale 8380, Nr. Pasurie 6/124- N1. vol.16, faqe.36
Tirane, Rruga Don Bosko, Kulla 3, Dyqani Nr.3, Kati perdhe
Fier, Lagjja Apollonia, Pasuria Nr 3/99+1-4, Volumi 4 , ZK 8512
Tirane, Rruga 5 Maji, ish-tregu Industrial, Concord Center
Tirane, Rruga e Dibres, p.274, sh.1, k.1, ap.2, me zone kadastrale 8370, vol.3, faqe 105
Tirane, Rruga Don Bosko, Kompleksi Don Bosko, Kulla 4, kati 2

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 15.10.2021
Akti i themelimit dhe statuti
Kontrate shitje kuotash date 14.06.2017
Kontrate shitje te kuotave te kapitalit date 10.10.2011
Kontrate shitje te kuotave te kapitalit date 09.12.2008
Vendimi i asamblese se ortakeve per miratimin e zmadhimit te kapitalit date 14.07.2009
Procesverbal i asamblese se ortakeve per miratimin e zmadhimit te kapitalit date 08.09.2010
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 33 778 873,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 36 933 995,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 15 018 491,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 5 711 266,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 3 522 852,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 1 423 421,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 1 009 232,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 439 849,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 348 914,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:714 318 864,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:634 754 492,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:714 318 864,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:634 754 492,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:692 478 644,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:658 504 660,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 645 446 081,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 644 449 876,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 557 603 143,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala