Skip to content

KEVIN CONSTRUKSION
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-08-11 09:26:55
JSON

NIPT: K71401004W
Administrator: Lavdrim Gjici
Objekti i Veprimtarisë: Veprimtari ne fushen e ndertimit privat dhe public, germime dheu, prodhime materiale inerte-gure, prodhim elemente betoni e beton arme te zakonshme, ndertime civile, industriale, turistike, bujqesore. Rikonstruksione, ndertim banesa me skela mbi 8 kate, ndertim rruge, punime te mirembajtjes dhe sinjalizimit ne rruge, ndertim mbi shtresa rrugore, punime hekurudhore, ndertim ura dhe vepra arti deri dhe mbi 10m, ndertim ujesjellesash kanalazime, kanale e impinate vaditje, pastrim te siperfaqeve urbane etj. Çertifikim dhe trajnim profesional te punonjesve ne fushen e ndertimit. Grumbullim, transportim i mbetjeve urbane. Grumbullim, transportim i mbetjeve nga ndertimet dhe prishjet. Importim, tregtim, instalim te mjeteve te sistemit vrojtues, sinjalizues, audioviziv, mjeteve te mbrojtjes kundra zjarrit, gazit, pajisjeve te nderlidhjes te teknikave te tjera te lejuara, projektim, instalim dhe programimin e ketyre pajisjeve dhe sistemeve. Importim, tregtim, instalim, programim te pajisjeve te telekomunikacionit, radiokomunikacionit, radioalarmit dhe sistemeve te kontrollit dhe monitorimit ne distance te automjeteve. Sherbime te integruara sigurie per godinat, ne institucionet e arsimit parashkollor, shkollor, profesional dhe universitar dhe çdo godine industriale, civile, ekonomike etj. Ofrimin e servisit per mirembajtje te sistemit te kamerave, sistemit te sinjal alarmeve, aparateve te 2 sinjaleve, sistemit te nderlidhjes, radio dore etj. Blerje, shitje dhe tregtim automjetesh te llojeve te ndryshme. Importim, eksportim, tregtim pakice - shumice, furnizim, blerje, te te gjitha llojeve te materialeve, elektrike, hidraulike, sanitare, ndertimore, bujqesore, elektronike, dekorative, pastrimi, gjelberimi, kosha pastrimi, kosha dekorativ, peme, peme frutore, bare natyral dhe artificial, vaj makinash, vaji industrial, vaj lubrifikant, vaj gatimi, vegla pune, stola parqesh, karrige zyrash, ulese per institucione shteterore, karrige, tavolina, banka shkolle, dritare alumini druri dhe hekuri, kompiutera, laptop, telefona, dhe çdo send tjeter te luajtshem te ligjshem per tu tregtuar ne Republiken e Shqiperise.
Emërtime të tjera Tregtare: KEVIN CONSTRUKSION
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 04/12/2006
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 88 692 102,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane, TR 0482 T.
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: I.2.A - Shërbime ekspertize
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Adem Jashari, Ndertesa 4, Hyrja 10, Njesia Bashkiake Nr.5

Adresa:
Tirane, Kamez, Laknas, Numer Pasurie 37/2, Zone Kadastrale 2372, Volumi 3, faqe 107

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 03.06.2021
Akti i themelimit
Kontrate dhurimi kuotash dhe kapitalesh 19.04.2014
Vendimi i ortakut per zmadhimin e kapitalit 28.06.2013
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 15.07.2010
Vendim i ortakut per rritjen e kapitalit 22.10.2018
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 19.01.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 25.05.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 11.08.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenime shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenime shpjeguese te PF 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Shenime shpjeguese te PF 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 24 803 459,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 60 879 851,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 42 062 888,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 16 176 383,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 33 237 261,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 19 604 355,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 28 140 635,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 14 219 658,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 17 249 070,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 31 415 438,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 31 269 321,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:342 329 052,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:1 329 549 321,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:1 238 398 351,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:74 344 953,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:230 248 936,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:248 365 420,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:297 789 860,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:187 272 127,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 218 323 977,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 599 317 879,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 513 752 363,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/A.Baja / P. Nikolli