Skip to content

EUROMED
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-03-01 07:50:58
JSON

NIPT: K71718012P
Administrator: Armand Alliu
Objekti i Veprimtarisë: Import-eksport të pajisjeve dhe materialeve elektromjeksore, laboratorike, spitalore, të ndryshme, shitjen e tyre me shumicë dhe pakicë, mirëmbajtjen dhe servisin e tyre. Të gjitha operacionet tregtare, industriale dhe financiare në pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme, të konsideruara të dobishme dhe të nevojshme për realizimin e objektit social si dhe të atyre qëllimeve që qoftë dhe indirekt janë lidhur me të, përfshirë dhe pjesëmarrjen në shoqëri të tjera që kanë objekt të njëjtë apo të ngjashme, ose në një fare mënyrë janë lidhur direkt apo indirekt me këtë objekt social dhe dezinfektim, deratizim, dezinsektim ambjentesh. Ndërtime dhe shërbime dhe konsulence në fushën e ndërtimit. Ndërtime dhe rikonstruksione të godinave civile dhe industriale një dhe shumë katëshe. Ndërtime dhe rikonstruksione të objekteve turistike. Ndërtime dhe rikonstruksione rruge ura autostrada. Ndërtime dhe rikonstruksione porte dhe aeroporte. Ndërtime dhe rikonstruksione ujësjellesa dhe kanalizime. Shërbime konsulence në ndërtim, projekte studimore në fushën e ndërtimit. Projektim ndërtesash një dhe shumë katëshe. Supervizion i punimeve të ndërtimit. Kolaudim i punimeve të ndërtimit. Vlerësimi i pasurive të paluajteshme. Ekspertize në fushën e vlerësimit të pasurive të paluajteshme. Projekte energjitike, shërbime dhe konsulencë në fushën energjitike. Projektim dhe ndërtim të objekteve energjitike si hidrocentrale, termocentrale, central eolike, central fotovoltaike, central nga biomasa etj. ESCO energy service kompany. Auditues energjie, audit energjie në banesat publike, private biznese të ndryshme etj. Shërbime dhe konsulencë në fushën e energjive të rinovueshme. Shërbime dhe konsulencë në fushën e eficencës së energjisë. Shërbime dhe konsulencë e performancës energjitike të ndërtesave. Shërbime dhe konsulencë në fushën e mjedisit. Shërbime dhe konsulence në fushën e Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis. Shërbime dhe konsulencë në Vlerësimin e Impaktit Social (social impact). Import, export materialesh të ndryshme. Import, export materiale të ndryshme ndërtimi, elektrike, elektronike, ushqimore, karburante, lënde të parë, minerale etj. Shërbim, konsulencë dhe vlerësim të aktiviteteve të industrisë ushqimore, kulinarise, përpunimit dhe tregtimit të produkteve bujqësore, blegtorale e industriale, aktivitete të hotelerisë dhe turizmit. Menaxhim dhe organizim eventesh, skena, foni, dekore të ndryshme, ndriçime skenike dhe publike, publicitete, spote televizive. Organizime mbi trashëgimitë kulturore, artistike, teatrale, spektakle brenda dhe jashtë vendit. Import -export medikamente veterinare, pesticide plehra kimike blektorale, fara bujqesore, makineri, pajisje, prodhime e mallra te tjere industrial-bujqesor. Prodhim perpunim ambalazhim magazinim te produkteve bujqesore, blektorale farera bujqesore, pesticide, plehra kimik import-export te mallrave te ndryshem ushqimor, tregetimi i tyre me shumice dhe pakice, farmaci bujqesore tregetim me shumice e pakice te artikujve te ndryshem bujqesor, Sherbim Pest Control dhe DDD - Dezinfektim, Dezinsektim, Deratizim, per kujdesin dhe mbrojtjen e flores dhe faunes, kafsheve, shpendeve, gjitareve zvarranikeve, peshqve dhe mjedisit ne teresi.
Emërtime të tjera Tregtare: EUROMED
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 10.05.2006
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 35 000 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1) Tiranë, Fiat Doblo TR 8327 P
2) Tiranë, Automjet tip Hyundai me targe TR9288F
3) Tiranë, Mercedesbenz me shasi nr.WDB9066331S437598, me targe AA 480 SO
4) Tiranë, Automjet tip Mazda me targe AA214UD
5) Tiranë, Renault ngjyre e bardhe me targe TR 7109 J
6) Tirane, Tipi i automjetit Volkswagen Kaddy ngjyre e bardhe, Nr. shasie WV1ZZZ2KZAX056432, Targa AB 849 AF
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.8.B - Shërbime ndërhyrese higjeno-shëndetesore
Çështje Ligjore: I. Më datë 11.02.2015, me anë të shkresës Nr. 12538 Prot, të Drejtorisë Rajonale Tatimore Tiranë, u vendos të mos lejohen të kryhen tjetërsime mbi titujt e pronësisë, përfshirë dhe shitblerje aksionesh deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore, për tatimpaguesin “EUROMED” sh.p.k., me NIPT K71718012P.

II. Më datë 11.03.2015, me anë të shkresës Nr. 18516 Prot, lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë, u kërkua lirimi nga barra e titujve të pronësisë për subjektin “EUROMED”, me NUIS- K71718012P, vendosur me shkresën Nr.12538 Prot, datë 11.2.2015.

III. Më datë 15.06.2017, u lidh kontrata Nr.1376 Rep, Nr.344 Kol “Pranim detyrimi mjetesh monetare dhe pengu” me objekt: Qëllimi i kësaj kontrate eshte sanksionimi i nje marrëveshje ndërmjet Z.Hervin Fora, ne vijim i quajtur Kreditor dhe Z.Engjëll Hoxha, në vijim të quajtur Debitor, që pranon ekzistencën e një detyrimi monetar me detyrimin për ta kthyer këtë detyrim tek kreditori sipas kushteve të kësaj kontrate.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Bulevardi Bajram Curri, Prane Marternitetit te ri

Adresa:
Tiranë, SH.HAKA ISH KOMB. POLIGRAFIK

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 24.06.2021
Akti i themelimit
Kontrate pranim detyrimi mjetesh monetare dhe pengu 15.06.2017
Kontrate shitje kuotash 15.06.2017
Kontrate dhurimi kuotash 13.10.2008
Vendimi per shtimin e kapitalit 03.12.2014
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese te PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 72 882 867,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 60 015 788,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 59 458 814,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 53 438 024,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 26 111 098,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 10 621 391,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 6 898 544,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 8 603 082,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:416 256 118,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:370 430 257,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:380 562 801,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:283 827 416,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:332 522 480,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 201 313 427,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 166 037 454,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 136 847 658,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala