Skip to content

A.M.E.S Sh.p.k
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-06-19 12:54:14
JSON

NIPT: K72328006L
Administrator: Aleksandër Gjonaj
Objekti i Veprimtarisë: Punime ndertimi (hekurkthyes, elektrike, hidraulike, rifinitures etj).Ndertim apartamentesh civile.
Emërtime të tjera Tregtare: A.M.E.S Sh.p.k
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 16/11/2007
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 326 200 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Çështje Ligjore: Me datë 13.05.2024, me anë të shkresës Nr. 17373 Prot., për “Kërkesë për Vendosje të Masës së Sigurimit të Detyrimit Tatimor ”, lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Rajoni Qendror, u kërkua: Vendosje të masës së sigurimit të detyrimit tatimor të tatimpaguesit shoqëria “A.M.E.S Sh.p.k“ SH.P.K., pajisur me NUIS (Nipt)- K72328006L. Vendosja e kësaj masë synon të moslejohet tjetërsimi i titujve të pronësisë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij tatimpaguesit deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore.
Ndryshime
Shënime: ***Listohet nga DPT si Subjekt - Procesi i Rindërtimit, Përjashtuar nga TVSH-ja në zbatim të VKM Nr. 143, datë 13.02.2020.

***Adresa Dytësore (NIPT-e) të Përfunduar ndër vite:
I. Tirane, Kashar, YZBERISH, Rruga Mikel Maruli,100 m posht Astirit
II. Tirane, Kashar, YRSHEK, Objekt ne ndertim, Yrshek, Rruga Dardania
III. Tirane, Vore, GJOKAJ, Rruga Dytesore, Fshati Gjokaj, Z.K. 1751, Nr.Pasurie 45/6, Volumi 4, faqe 146
IV. Tirane, Njesia Bashkiake nr.7, Rruga Ana Komnena, fusha e Aviacionit Tirane
V. Tirane, Njesia Administrative nr.7, Rruga Artan Lenja, ish fusha e Aviacionit, ne objektin "I.B.N" shpk
VI. Tirane, KAVAJE, Golem, Fshati Turistik Mak - Albania
VII. Durres, Ishem, Fshati Shetaj, Kompleksi Turistik 41 N19E
VIII. Vlore, Himare, Rruga Nacionale Dhermi-Vlore, Vendi i quajtur "Ajo Nikolla", Dhrale, Zona Kadastrale 1481-1739
IX. Lezhe, Mirdite, Kthelle, PROSEK, Njesia Administrative Kthelle 4606, Prosek, Mirdite Nr. Pasurie 4/9, Zona kadastrale 3060
X. Durres, KRUJE, Nikel, QEREKE, Njesia administrative Nikel, Nr.Pasurie 103/83, ZK.3096, Qereke
XI. Tirane, Rruga Ali Demi, Zona Kadastrale nr.8180, Nr p.3/61, Nr p.3/64, Nr p.3/65, Nr p.3/66, Nr p.3/67, Nr p.3/73
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Rruga Bedri Karapici,Qyteti i nxënësve, Zona kadastrale 8240

Adresa:
I. Tirane Rruga “Hamdi Garunja”, Nj. A. Farkë, Nj. Strukturore FA/24, Tirane
II. Tirane Vaqarr Pasuria me nr. 13/4/1, ZK. 1441, Njesia Administrative Vaqarr

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 19.06.2024
Akt themelimi i Shoqerise
Vendim i Asamblesë së Ortakut të Vetëm, Zmadhim Kapitali datë 15.04.2017
Vendim i Ortakut të Vetëm, Zmadhim Kapitali datë 20.06.2019
Vendim i Ortakut të Vetëm, Zmadhim Kapitali datë 23.06.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyrat Financiare 2015
Pasqyrat Financiare 2016
Pasqyrat Financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 25 064 206,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 13 220 294,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 41 742 089,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 19 166 468,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 26 120 220,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 45 405 180,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 44 786 848,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 99 239 579,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 25 296 399,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 16 633 350,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 3 330 811,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 6 999 212,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 171 083,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 13 810 139,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:141 462 652,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:252 444 956,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:230 333 243,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:95 946 768,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:100 901 059,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:76 322 065,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:100 091 366,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:147 443 920,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 118 904 610,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 96 187 317,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 25 338 687,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 14 738 415,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 20 160 320,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 19 966 439,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : P. Nikolli