Skip to content

ENERGY PROJECT
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2017-12-13 14:45:29
JSON

NIPT: K81421038P
Administrator: Klodian Allajbeu
Objekti i Veprimtarisë: 1-Prodhim realizim impiante prodhimi energjie elektrike dhe nga burime të tjera. 2-Në fushën e projektimit të impianteve të energjisë elektrike, Konsulencës teknike në fushën e energjisë elektrike, importit dhe eksportit me shumicë e pakicë të të gjitha pajisjeve dhe lëndëve të para ndihmëse për realizimin e impianteve të energjisë elektrike. Import-eksport dhe tregti me shumicë e pakicë të të gjitha materialeve të ndërtimit. Aktivitet në fushën e ndërtimit.
Emërtime të tjera Tregtare: ENERGY PROJECT
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 18.02.2008
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 238 000 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Numri i ceshtjes: CN-905539-03-15 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i shkresës Nr. 15861/2 Prot, datë 25.02.2015, lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë, ku është kërkuar: Vendosja e Barrës së 6 Sigurisë mbi titujt e pronësisë, ndaj tatimpaguesit debitor, "Energy Project", me NUIS (NIPT) – K81421038P.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
KASHAR Autostrada Tirane - Durres Km. 1, Tregu Agro Ushqimore, Objekti B Ekz-3.6 (zyre). Zona Kadastrale 2679, Pasuria Nr. 52/8

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -9 856 148,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -14 071 482,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 5 918 716,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 95 746 575,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 161 269 298,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 23 237 112,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: -371 128,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 53 276 282,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014