Skip to content

ARLIS - NDERTIM
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-09-04 09:43:32
JSON

NIPT: K82116012N
Administrator: Ferzilet Hajdëri
Objekti i Veprimtarisë: Zbatim, projektim të ndërtimeve civile, ekonomike, punime dheu, sistemim tarracime, prodhime elementesh të parafabrikuara, betoni e beton arme, ndërtime civile e turistike, rrugësh, vepra arti, hekurudha e kanalizime, punime karpentierie, investime në sektorin e energjetikës, etj.
Emërtime të tjera Tregtare: ARLIS - NDERTIM
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 16/09/2008
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 22 198 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: ARMAAR GROUP eshte nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 11/03/2020 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT M01517007J, me adrese Tirane, Rr: "Muhedin Llagami", Pallati Vala, K. 1, Nr. 7, me administratore Kismete Sulçe dhe me ortak te vetem Armand Lilo (Sipas te dhenave te QKB deri me date 04.09.2021)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Çështje Ligjore: I. Me date 10.07.2021, me ane te urdherit Nr. 520 Prot, lëshuar nga Permbaruesi Gjyqesor Privat “Endrit Hasa”, u urdherua ndalimi i tjetersimit te pasurive te luajtshme dhe te paluajtshme dhe te drejtave reale mbi kredite e debitorit, shoqeria “ARLIS - NDERTIM” sh.p.k me NUIS (NIPT) – K82116012N. Sekuestro do te vazhdoje deri ne shlyerjen e detyrimeve te shoqerise “Arlis –Ndertim” ne shumen 7.735.275 (shtate milion e shtateqind e tridhjete e pese mije e dyqind e shtatedhjete e pese) leke ndaj personit fizik Elton Gongo.

II. Me date 26.07.2021, me ane te urdherit Nr. 534 Prot, lëshuar nga Permbaruesi Gjyqesor Privat “Endrit Hasa”, u urdherua heqja e menjehershme e shenimit ne regjistrat ne QKB, per subjektin Shoqeria “ARLIS – NDERTIM” shpk, me NIPT K82116012N, me administrator Zj Ferzilet Hajdëri te vendosur me urdher /shkrese Nr.37/2021.Dosje/Nr.520.Prot, dt.10.07.2021 nga permbarues Gjyqesor Endrit Hasa PF me NIPT M01321051K, pas shlyerjes se detyrimeve.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njesia Bashkiake Nr.7, Rr.Muhedin Llagani, Pallati 12-katesh (Vala), Kati 1, Nr.7, prane Policise Bashkiake, ZK.8250

Adresa:
Tirane, Rruga e Kavajes Zona Kadastrale 8250 (shesh ndertimi/ kantier ndertimi)
Tirane, Rruga e Dibres, Njesia Administrative nr.4 (Shesh Ndertimi/Kantier Ndertimi)

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 04.09.2021
Akti i themelimit
Vendimi ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit date 09.10.2015
Urdher per venien e sekuestros konservative date 10.07.2021
Kontrate shitje kuotash date 01.06.2020
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit date 10.07.2013
Vendim i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit date 02.12.2011
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit date 14.07.2014
Vendimi i ortakut te vetem per zvogelimin e kapitalit date 27.12.2014
Vendimi i ortakut te vetem per miratimin e raportit te ekspertit kontabel per zmadhimin e kapitalit date 31.07.2017
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit date 25.04.2018
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 62 336 905,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 51 004 355,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 32 299 502,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 152 266 607,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 60 601 772,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 267 964 411,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 13 004 066,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 64 960 783,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 9 327 225,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:1 174 419 817,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:1 032 015 334,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:651 841 964,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:1 003 994 793,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:488 147 603,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:1 587 834 448,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 277 289 537,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 884 554 229,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 228 845 468,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala