Skip to content

ENERGY DEVELOPMENT GROUP (Ish FRIGO FOOD ENERGY INVEST) Zotëruese e një koncesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-05-03 13:23:44
JSON

NIPT: K82124007R
Administrator: Sokol Meqemeja
Objekti i Veprimtarisë: Studimin, projektimin, konsulencen, sipermarrjen zbatuese dhe/ose investimin per realizimin me fonde publike dhe/ose jo publike te heceve, financimin, venien ne pune, administrimin, prodhimin, shperndarjen, eksportimin dhe shitjen e energjise elektrike si dhe ndertimin e linjave te transmetimit te energjise elektrike per tregtim te saj, konsulence teknike ne fusha te ndryshme, supervizion, menaxhime dhe studime te te gjitha llojeve, realizimi i kontratave, marreveshjeve, ortakerive, shoqerive te perbashketa apo forma te tjera si dhe te realizoje tregtimin dhe import-eksportin e mallrave te ndryshem, industriale, ushqimore, mjekesore, te ndertimit, te mediave, te mjeteve kryesore dhe ndihmese te prodhimit etj.Studimi, projektimi, vleresimi, konsulenca, monitorimi ne kerkimin, zbulimin, shfrytezimin, perpunimin dhe tregtimin ne import eskport te mineraleve metalore dhe jometalore, rera bituminoze, materiale ndertimore. "Aktivitetet ne fushen e studimit, projektimit dhe zbatimit te punimeve ne pyje, kullota dhe zona te mbrojtura". Kryerja e aktivitetit ne fushen e kerkimit te naftes dhe gazit natyror, perfshire por pa u kufizuar ne: kerkim, studim gjeologjik - gjeofozik, projektim, vleresim, interpretim i te dhenave, shpim i puseve, prodhim, perpunim, transportim, shitje dhe/ose shkembim, eksport i gazit natyror, naftes dhe nenprodukteve te saj. Ndertimi dhe montimi i te gjitha mjeteve, pajisjeve dhe instalimeve te kerkuara ne fushen e prodhimit, perpunimit, tregtimit te naftes, gazit dhe nenprodukteve te tyre. Asistence, keshillim, studim, projektim, supervizim, vleresim, sipermarrje zbatuese dhe/ose investim me fonde publike ose jo publike (private) brenda dhe jashte territorit te Republikes se Shqiperise, ne optimizimin dhe implementimin e teknikave te permiresuara te prodhimit dhe furnizimit, pergatitjen e buxheteve, negociatave me bankat e huaja, blerjen e mallrave, materialeve dhe sherbimeve jashte Republikes se Shqiperise ne fushen e hidrokarbureve dhe gazit natyror. Per te realizuar objektin e veprimtarise se saj, shoqeria mund te veproje brenda dhe jashte territorit te Republikes se Shqiperise dhe te kryeje cdo aktivitet tjeter te nevojshem te lidhur, instrumental, te dobishem, te perafert, elementar, etj., ne funksion te veprimtarise se saj, ne fushen e kerkimit, perpunimit, tregetimit te naftes, gazit dhe nenprodukteve te tyre.
Emërtime të tjera Tregtare: ENERGY DEVELOPMENT GROUP
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 16/09/2008
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 2 000 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. HEC - i DRAGOSTUNJE, nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 28.10.2009 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K92230003T, me adrese Tirane, Rruga e "Elbasanit", Vila nr.71, me administrator Imer Memetaj. ENERGY DEVELOPMENT GROUP zoteron 80% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 03.05.2022)

II. EDG NATURAL GAS, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 15/04/2021 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT M11707029T, me adrese Tirane, Rruga e Elbasanit, Vila Nr.71, Njësia Administrative Nr.2, Tiranë, Shqipëri, me administrator Erald Bakiu. ENERGY DEVELOPMENT GROUP zoteron 90% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 03.05.2022)

III. EDG SERVICE, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 04/12/2020 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT M02409024E, me adrese Tirane, Rruga Elbasanit, Vila nr. 71, me administrator Erald Bakiu. ENERGY DEVELOPMENT GROUP zoteron 110% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 03.05.2022)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Nefail Leka, Sonila Goxha, Mimoza Mana
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
Çështje Ligjore: I. Me date 03.08.2012, me ane te Urdhrit Nr.10838 Prot, Dosje Nr.569, leshuar nga shoqeria permbaruese private “E.P.S.A”, u urdherua vendosja e mases se sekuestros mbi aksionet qe zoteron prane cdo subjekti tregtar debitori Sokol Meqemeja, duke ndaluar tjetersimin apo disponimin e tyre. Kreditor: Artan Mullaymeri. Objekti i sekuestros: Pagim faturash.

II. Me date 30.04.2013, me ane te Urdhrit Nr.5620 Prot, lëshuar nga Shoqëria permbaruese private "E.P.S.A" sh.p.k, u urdherua heqja e sekuestros mbi kuotat e debitorit Sokol Meqemeja e kerkuar me shkresen Nr.10838 dt.03.08.2012 si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave duke ndaluar tjetersimin ose disponimin e tyre si dhe ushtrimin e te drejtave qe rrjedhin nga keto kuota.

III. Me date 08.04.2014, me ane te urdhrit Nr. 2825, Nr. 4573 Prot, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “ Strati Bailiff’s Service“ sh.p.k, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e regjistruara pranë jush që pala debitore Z.Sokol Luan Meqemeja në këto shoqëri: “ Energy Development Group” Sh.A, me Nuis ( Nipt) K 82124007 R. Këto aktive do të qëndrojnë të bllokuara deri në një urdhër të dytë

IV. Me date 30.07.2018, me ane te urdhrit Nr. 2825, Nr. 5988 Prot, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “Strati Bailiff’s Service“ sh.p.k, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative mbi aktivet që pala debitore Z.Sokol Luan Meqemeja zoteron në shoqërine : “ Energy Development Group” Sh.A, me Nuis (Nipt) K82124007R. Kreditor: Hysen Ruka. Objekti i sekuestros: Kthim shume.

V. Me date 18.09.2018, me ane te Urdhrit Nr.1084 Prot, protokolluar nga QKB me Nr.10670 Prot., date 20.09.2018 lëshuar nga Zyra Permbarimore E.G Bailiff Service, drejtuar QKB-se, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga pala debitore Z. Sokol Meqemeja ne shoqerine “ENERGY DEVELOPMENT GROUP” SH.A., me NUIS- K82124007R me administrator Z. Sokol Meqemeja, ne masen 100%. Kreditor: Hysen Ruka. Objekti i sekuestros: Pagim shume.

VI. Me date 30.11.2018, me ane te Urdhrit Nr.1285 Prot, lëshuar nga Zyra Permbarimore E.G Bailiff Service, drejtuar QKB-së, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative, vendosur me shkresën, Nr. 1084 Prot. date 18.09.2018, mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga pala debitore, Z. Sokol Meqemeja, në shoqerinë “ENERGY DEVELOPMENT GROUP” SH.A., me NUIS- K82124007R , në masën 45%. Kreditor: Hysen Ruka. Objekti i sekuestros: Pagim shume.

VII. Me date 20.09.2021, me vendim te asamblese se pergjithshme, u miratua marrja e nje huaje per qellime tregtare ne vleren prej 2.000.000 Euro, nga ana e huadhenesit shoqeria "Duferco Pobreg" SHPK, hua e cila do te garantohet nepermjet vendosjes peng prej aksionarit Sokol Meqemeja te 100% te kuotave qe ai zoteron ne kete shoqeri. Depozitimi i Marreveshjes Siguruese Nr. 3715 Rep. Nr. 2816 Kol., date 20.09.2021.

VIII. Me date 12.08.2021, me ane te shkresës nr. 9244 Prot, për Vendosjen e Mases se Sigurimit te Detyrimit Tatimor, lëshuar nga Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve (Rajoni Qëndror) , u kerkua te mos lejohet tjetërsimi mbi pasurine dhe te drejtat pasurore qe i perkasin subjektit “ENERGY DEVELOPMENT GROUP” SHA, pajisur me NUIS (NIPT)- K82124007R.

IX. Me date 25.11.2021, me ane te kërkesës për heqjen e barres sigurese mbi titujt e pronësisë Nr. 16996 Prot., lëshuar nga Drejtoria e Mbledhjes se Detyrimeve Tatimore Rajoni Qendror, u njoftua QKB se: Tatimpaguesi “ENERGY DEVELOPMENT GROUP” SHPK, pajisur me NUIS (NIPT)- K82124007R ka paguar detyrimet tatimore per kete arsye është vendosur lirimi nga Vendosja e Barrës Siguruese mbi titujt e pronësisë me Nr. 9244 Prot, datë 12.08.2021, nga Drejtoria e Mbledhjes se Detyrimeve Tatimore Rajoni Qendror.

X. Sipas deklarates Nr.5066 Rep., Nr.3733 Kol., date 13.12.2021j, u hoq pengu i vendosur mbi aksionet e ENERGY DEVELOPMENT GROUP me NIPT K82124007R, me numer Regjistrimi A20210930091003543.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga e Elbasanit, vila nr. 71.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 03.05.2022
Akti i themelimit
Deklarate noteriale date 13.12.2021
Vendimi i asamblese per miratimin e marrjes se huase, date 20.09.2021
Urdher per vendosjen e sekuestros mbi kuotat e debitorit, date 03.08.2012
Urdher per venien e sekuestros konservative date 18.09.2018
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyrat financiare 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 254 111,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -2 548 635,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -1 369 814,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 2 729 445,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -1 779 070,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -5 975 400,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -5 739 304,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -3 886 839,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 449 486,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:1 814 403,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:2 722 865,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:2 855 043,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:4 923 173,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:2 660 203,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:571 694,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 416 203,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 1 627 612,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 9 104 550,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala