Skip to content

" KRWM " SH.A
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-09 09:08:43
JSON

NIPT: K84227001O
Administrator: Nikolin Balli
Objekti i Veprimtarisë: Mbledhja, transporti, administrimi, depozitimi i mbetjeve bashkiake dhe komunale, industriale, mbetjeve të spitaleve, ndërtimeve, sistemit të ujërave të zeza, kanalizimit, rezervuarëve, mbetjeve bujqësore, mbetjeve voluminoze bashkiake dhe komunale.
Emërtime të tjera Tregtare: KRWM SH.A
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 05/06/2008
Rrethi: Maliq
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 3 740 300,00
Numri i pjesëve: 226
Lloji i pronësisë: Publike
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Florenc Muçollari; Edvis Koki; Joan Deli; Gentian Keco; Paskalino Ziko
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Çështje Ligjore: MASAT KONSERVATIVE:
01.Ne date 11.02.2019: Ne baze te Urdhërit Nr.33 Prot., Nr. 282 Regj., datë 04.02.2019, te lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “Avdulaj Bailiff Services” sh.p.k., është urdhëruar: "Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat/aksionet e palës debitore shoqëria “"KRWM " SH.A” sh.a, me Nuis (Nipt)- K84227001O, deri në një urdhër të dytë".
Ndryshime
Shënime: Ne date 06.07.2020: Ne baze te Shkreses se Drejtorise se Pergjithshme te Tatimeve Nr.11797Prot date 25.06.2020 eshte bere ndryshimi i pronesise ne QKB nga "Shqiptare 100%" ne "Shqiptare Shteterore".
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Maliq; Vend Depozitimi Saniatar i mbetjeve Maliq; zona kadastrale 1667, Nr.pasurie 23/5, 17/74, 20/75, 19/100, 19/99.

Adresa:
-01.Korçë; Bilisht Bilisht; Kryqëzimi i rrugës Bilisht-Hocisht, rruga e Babanit km. i 2, zona kadastrale 1202, Nr.pasurie 783.
-02.Korçë; Mollas Molec; Fshati Milec, zona kadastrale 2691, nr.pasurie 321/1.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Shoqërisë -Datë 04.09.2021
Ndryshimi i Administratorit& Anëtarëve
Ndryshimi i Aksionarit
Ndryshimi i Kapitalit Themeltar
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 12.04.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 09.04.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2008
Pasqyra Financiare 2010
Pasqyra Financiare 2011
Pasqyra Financiare 2012
Pasqyra Financiare 2013
Pasqyra Financiare 2014
Pasqyra Financiare 2015
Pasqyra Financiare 2016
Pasqyra Financiare 2017
Akti i Themelimit të Shoqërisë
Pasqyra Financiare 2018
Pasqyra Financiare 2018 (Shenimet Shpjeguese)
Pasqyra Financiare 2019
Pasqyra Financiare 2019 (Shenimet Shpjeguese)
Pasqyra Financiare 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: -799 252,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 11 293 384,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 19 606 822,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -229 356,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: -90 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: -12 095,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:64 636 389,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:69 943 947,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:77 541 784,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:35 296 034,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:5 803 473,00
Punuar Nga : A.B/ A.Baja / P. Nikolli