Skip to content

KOMBEAS
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-04-06 07:44:01
JSON

NIPT: K88103301J
Administrator: Astrit Nabolli, Mhill Ndreca
Objekti i Veprimtarisë: - Ndertime objektesh te ndryshme social kulturore, industriale,rrugore,impiante teknologjike termike dhe kondicionimi, elektrike dhe elektronike. - Ndertim minierash,nxjerrje minerali dhe import- eksport i tyre. - Ndertim hidrocentralesh,prodhim dhe shperndarje te energjise elektrike nga 2 20 deri 50 megavat. - Perdorimi i lendeve plasese. - Projektim, drejtim,zbatim,supervizion e koalidime te punimeve ne fusha te ndryshme. - Tregtim me shumice e pakice te materialeve te ndertimit, ushqimore, elektrike, konfeksione te ndryshme. - Tregtim karburante dhe vajrave lubrifikante me shumice dhe pakice, etj. - Shoqeria mund te ushtroje gjithashtu edhe aktivitete te tjera ndihmese ne perputhje me legjislacionin ne fuqi te konsideruara me perfitim dhe te dobishme per arritjen e objektivave te saj kryesore. - Shoqeria ka te drejte te bashkepunoje me persona juridike ose fizike ose me cilendo tjeter shoqeri me te njejtin objekt veprimtarie brenda ose jashte vendit. - Importeksport, shitje me shumice dhe pakice i mallrave industriale si elektroshtepiake, produkte te ndryshme, elektrike dhe elektronike, aksesore te ndryshem, etj.Mirembajtje rrugesh dhe sinjalistika rrugore. - Dhenie me qira te mjeteve te saj pa dhe me drejtues mjeti. - Kurse te formimit profesional per drejtues mjetesh dhe ne fusha te tjera te ndryshme.
Emërtime të tjera Tregtare: KOMBEAS
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 23.05.2008
Rrethi: Kurbin
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 53 200 000,00
Numri i pjesëve: 53 200
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Valentin Hidri, Flora Ndreca, Edison Kolaj
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1) Lezhe, Milot PROZHME Fshati Prozhme, Rruga Dod Lleshi, pike parkimi ne pasurine me nr.6/50, Zona Kadastrale3441, mjeti APV Ebro me targa LA 3141 A.
2) Lezhe, Milot, PROZHME, Fshati Prozhme, Rruga Dod Lleshi, pike parkimi ne pasurine me nr.6/50, Zona Kadastrale3441,mjeti kamion Man me targa AA614CH
3) Lezhe, Milot, Autostrada Lac-Lezhe, Km 22, Kamion Transporti, Tipi Mercedes, me targe LA 8346 A
4) Lezhe, Milot, PROZHME Fshati Prozhme, Rruga Dod Lleshi, pike parkimi ne pasurine me nr.6/50, Zona Kadastrale3441, mjeti ATV Fiat me targa LA 9619 A.
5) Lezhe, Milot, PROZHME, Fshati Prozhme, Rruga Dod Lleshi, pike parkimi ne pasurine me nr.6/50, Zona Kadastrale3441, makineri teknologjike J.C.B, 3CX ME TARGA LA 8501A.
6) Lezhe, Milot, PROZHME Fshati Prozhme, Rruga Dod Lleshi, pike parkimi ne pasurine me nr.6/50, Zona Kadastrale3441, mjeti kamion Man me targa AA186EM.
7) Lezhe, Milot, PROZHME, Fshati Prozhme, Rruga Dod Lleshi, pike parkimi ne pasurine me nr.6/50, Zona Kadastrale3441, mjeti kamion Mercedes Benz me targa LA 8346 A.
8) Lezhe, Milot, PROZHME Fshati Prozhme, Rruga Dod Lleshi, pike parkimi ne pasurine me nr.6/50, Zona Kadastrale3441, mjeti kamion Skania me targa AA613CH.
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: V.1 - Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me zhvillim e territorit dhe/ose ndërtimin
Çështje Ligjore: I. Me date 06.02.2017, me ane te Urdherit Nr.498/4 Prot, depozituar nga permbarues Z. Dionis Mekshaj protokolluar nga QKB me Nr.1972date 09.02.2017, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative mbi aksionet e shoqerise “ KOMBEAS"sh.a me NIPT-K88103301J.

II. Me date 11.02.2021, me ane te Kërkesës Nr.163 /4 Prot “Kërkesë për vendosjen e masës së sigurimit tatimor”, ardhur nga Drejtoria Rajonale e Tatimeve Shkoder, u kerkua vendosja e masës së sigurimit tatimor mbi pasuritë e tatimpaguesit “KOMBEAS” sh.p.k, pajisur me NUIS (NIPT) K88103301J, duke moslejuar tjetërsimin mbi pasurinë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij subjekti.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Lezhe, Kurbin, Milot, PROZHME Fshati Prozhme, Rruga Dod LLeshi, ne pasurine me nr.6/50, Zona Kadastrale 3441.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 06.04.2021
Akti i themelimit
Kontrate shitblerje kuotash kapitali 02.11.2012
Akt-marreveshje 22.02.2012
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 3 934 732,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 3 684 965,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 2 770 142,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 3 308 733,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 3 363 997,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 816 601,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 2 104 388,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 4 483 619,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:112 491 405,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:104 461 161,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:129 780 645,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:145 635 996,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:168 199 858,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 116 926 736,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 108 056 415,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 192 883 903,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala