Skip to content

4 A-M
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-06-03 07:12:57
JSON

NIPT: K92005016L
Administrator: Ardit Metaliaj
Objekti i Veprimtarisë: Punime elektrike, tregëtim me shumicë e pakicë të materialeve elektrike, import eksportin e tyre, prodhim dhe tregëtim betoni dhe inerte, tregëtim me shumicë dhe me pakicë, import-eksport të artikujve të ndryshëm industrial, ushqimore, elektroshtëpiake, konfeksione, kozmetike. Tregtim dhe shitje produktesh artizanati, kimike, tekstile, artikuj plastike. Tregëtim produktesh të gatshme me shumicë e pakicë, etj. Në fushën e ndërtimit. Në fushën e ndërtimit, projektimin dhe zbatimin duke përfshirë por pa u kufizuar i veprave urbane, civile, industriale, arkitekturore, rrugore dhe hekurudhore, urave dhe veprave të artit, si dhe punime inxhinierike topografike dhe hidrologjike, inxhinierike të impianteve të prodhimit dhe transmetimit të energjisë etj. Ofrimin e rrjeteve dhe shërbimeve të komunikimeve elektronike. Përmirësim dhe shfrytëzim të pyjeve. Transport kombëtar dhe ndërkombëtar për mallra të ndryshëm dhe/ose udhëtarë për të tretë dhe me qira. Transport i karburanteve. Shërbime pastrimi dhe mirëmbajtjeje të ambienteve të brendshme dhe të jashtme, industriale dhe civile, publike dhe private, reklamave e totemeve të ambienteve spitalore, qendrave shëndetësore, qendrave tregtare, hoteleve, zyrave, universiteteve, marketeve, bankave, bar - restoranteve, porteve, aeroporteve, terminaleve, rrugë etj. Tregtim (Shitje - Blerje), furnizim, importim me shumicë e pakicë të detergjentëve, produkteve, materialeve, pajisjeve, mjeteve, aksesorëve, makinerive të pastrimit. Shërbime dhe mirëmbajtje gjelbërimi dhe të mjediseve të gjelbërta. Transport, grumbullim dhe evadim të mbetjeve urbane, pastrim i hapësirave të qyteteve, fshatrave etj, dhe trajtimi e riciklimi i mbetjeve. Transport me mjete jashtë norme. Riparimi dhe mirëmbajtja e pjesëve mekanike dhe të motorit, të mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove. Riparimi dhe mirëmbajtja e karrocerisë, të mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove. Riparimi dhe mirëmbajtja e impiantit elektrik, të mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove. Riparimi dhe mirëmbajtja e gomave, të mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove. Blerja, shitja e mjeteve me motor dhe rimorkio. Mbledhja, depozitimi, shkatërrimi i mjeteve ose pjesëve të tyre të dala të përdorimit apo të braktisura.Prodhim, shfrytezim, përpunim, tregtim, transport i gurit gëlqeror.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 04/08/2009
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 288 764 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1) Tiranë, Automjet me targë AA 782 MA (Tërheqës, marka SCANIA)
2) Tiranë, Automjet me targë AA 987 XI (Kamion, marka Mercedes Benz)
3) Tiranë, Automjet me targë AA 986 XI (Kamion, marka Mercedes Benz)
4) Tiranë, Automjet me targë AA 956 SO (Tërheqës, marka Daf)
5) Tiranë, Automjet me targë AA 840 PN (Tërheqës, marka Mercedes Benz)
6) Tiranë, Automjet me targë AA 029 MA (Tërheqës, marka Scania)
7) Tiranë, Autobus Mercedes Benz me targë AA 184 PX
8) Tiranë, Automjet me targë AA 479 NN (Tërheqës, marka Scania)
9) Tiranë, Automjet me targë AER 697, Gjysëm Rimorkio Moslein
10) Tiranë, Automjet me Targë AA 143 VA (Tërheqës, Marka Man)
11) Tiranë, Automjet me targë AA 062 KS, Tërheqës Volvo
12) Tiranë, Automjet me targë ADR 791, Gjysëm Rimorkio Goldhofer
13) Tiranë, Automjet me targë AA 985 XI (Kamion, marka Mercedes Benz)
14) Tiranë, Automjet me targë AA 841 PN (Tërheqës, marka SCANIA)
15) Tiranë, Automjet me targë AA 215 KJ (Tërheqës, marka Scania)
16) Tiranë, Automjet me targë AA 984 XI (Kamion, marka Mercedes Benz)
17) Tiranë, Automjet me targë AA 253 UC (Tërheqës, marka VOLVO)
18) Tiranë, Automjet me Targë AA 605 SB (Kamion, Marka IVECO MAGIRUS)
19) Tiranë, Automjet me targë AA 967 PN (Tërheqës, marka Scania)
20) Tiranë, Automjet me targë AA 842 PN (Tërheqës, marka SCANIA)
21) Tiranë, Automjet me targë AA 566 ME, Kamion Mercedes Benz 4
22) Tiranë, Automjet me targë AA 352 LA (Tërheqës, marka Mercedes Benz)
23) Tirane, Automjeti me targe: AB 281 AZ "ATV, marka VOLVO
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: VII.2 - Transport rrugor ndërkombëtar mallrash për të tretë e me qira
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
VII.3.B.1 - Autoriparimi i mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
III.7.B - Shpues profesionist për ujë
II.4 - Prodhimi dhe/ose tregtimi i farave dhe/ose fidanëve
III.7.A - Shërbime të ekspertizës dhe/ose profesionale lidhur me pyje dhe/ose kullota
I.2.A - Shërbime ekspertize
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Artan Lenja Pallati i 4 A-M, Apartamenti A 1, kati i i-rë

Adresa:
1) Tiranë, Kamëz, FRUTIKULTURE, Ndërtim Shkolla 9 vjeçare, Lagjja Frutikulturë Kamëz.
2) Tiranë, Vorë, Muçaj, Godina me Funksion Industrial, Magazinë, Shërbime dhe Zyra, Fshati Muçaj, Bashkia Vorë, Zona Kadastrale Nr. 2726 me Nr. Pasurie 321/19 dhe Nr. Pasurie 321 / 18, pranë Terminalit të Doganave
3) Tiranë, Kashar, Mëzez "Strukturë industriale 2, 4 dhe 5 kate, me 2 kate parkim nëntokë dhe mur rrethues", në Superstradën Tiranë-Durrës
4) Tiranë, Vorë, Shargë, Zonë Kadastrale Nr. 3319, Nr. Pasurie 327/1, Z. Kadastrale 3319, Nr. Pasurie 327/2, Z. Kadastrale 3319, Nr. Pasurie 327/3
5) Tirane, Bashkia Tirane, Q /F: Ferraj, Zona Minerare Nr. 121/8, Objekti "Ferraj
6) Korce, Kolonje, Leskovik; 2 Km nga Leskoviku ne rrugen nacionale Erseke-Leskovik, Zona Minerare Nr. 322/3, Objekti “Leskovik”

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 03.06.2022
Vendim i ortakut per rritjen e kapitalit 11.07.2018
Vendim i ortakut per rritjen e kapitalit 24.07.2012
Vendimi per zmadhimin e kapitalit 10.06.2013
Vendimi per shtimin e kapitalit 21.09.2015
Vendimi i ortakut te vetem per shtimin e kapitalit 11.06.2014
Vendimi per shtimin e kapitalit 24.10.2017
Vendimi per shtimin e kapitalit 09.08.2016
Akti i themelimit
Vendim i ortakut te vetem per shtimin e kapitalit 15.12.2020
Vendim i ortakut te vetem per shtimin e kapitalit 28.07.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenime shpjeguese te PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 49 705 493,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 47 078 532,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 77 118 982,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 42 627 358,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 33 962 437,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 30 131 886,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 20 656 166,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 13 140 277,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 12 039 020,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 5 407 701,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 9 006 528,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 1 583 350,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:3 060 279 264,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:2 060 700 053,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:2 057 333 145,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:1 997 245 859,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:1 030 885 030,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:1 039 132 626,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 730 689 936,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 691 863 879,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 338 797 389,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 180 140 316,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 148 126 854,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 25 798 178,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja