Skip to content

Info Business Solutions
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-02-07 14:09:38
JSON

NIPT: L02214022G
Administrator: Armand Shara
Objekti i Veprimtarisë: a. Disenjim software-i. Ketu pérfshihet analiza e kerkesave te sistemit software, projektimi i arkitektures dhe projektimi i detajuar i sistemit software; b. Zhvillim dhe mirembajtje sistemesh software. Ketu perfshihet programimi i sistemeve software, kodimi, instalimi, integrimi i te gjithe komponenteve, dokumentimi, identifikimi dhe korrigjimi i gabimeve, modifikimet (pas momentit qe software-i eshte vendosur ne operim), mirembajtja e te gjithe komponenteve, suporti i sistemit si nje teresi komponentesh, qe, ne funksionimin e tyre, realizojne qellimin e Zgjidhjes Informatike. c. Testim software. Ketu perfshihet testimi i funksionaliteteve, te ngarkeses ne pune, te performances, te pranimit, te disponueshmerise dhe te sigurise se sistemit software. d. Disenjim dhe zhvillim sistemesh te komunikimit. Ketu perfshihet analiza, planifikimi, projektimi, zbatimi, vendosja ne pune dhe mirembajtja e sistemeve te komunikimit te rrjeteve té pajisjeve informatike (LAN/ WAN/ WLAN/ MAN/ SAN/ CAN). e. Disenjim dhe zhvillim sistemesh te sigurise. Ketu perfshihet analiza e kerkesave te sigurise se klientit, projektimi i arkitekturès, instalimet dhe konfigurimet e komponenteve, vendosja ne pune, testimet e sigurise dhe mirembajtja perkatese. f. Zhvillim sistemesh migrimi. Ketu perfshihet transferimi i te dhenave dhe infrastruktures perkatese nga nje teknologji e vjeter ne nje teknologji te re. g. Permiresim/upgrade sistemesh informatike. h. Operimi, menaxhimi, suporti i perdorimit, trajnimi dhe auditimi teknik/informatik per sistemet software. i. Qender e formimit profesional per implementim Microsoft Dynamics Nav, Aftesim profesional ne Data Analytics and Business Intelligence, Analize Biznesi ne Business Central, si dhe Implementim Dynamics CRM. Shoqeria mund te kryeje edhe veprimtari te tjera ndihmese te cilat mbeshtesin arritjen e qellimit te saj kryesor ne perputhje me legjislacionin shqiptar ne fuqi.
Emërtime të tjera Tregtare: Info Business Solutions
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 11/10/2010
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 9 788 814,00
Numri i pjesëve: 3
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. “TAG Engineering”, shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 30/11/2017 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L72407008S , me adrese Tirane, Rruga Gjergji Center, Rruga Murat Toptani, kati i 6, zyra 1, me administrator Edlira Shara. Ortak i vetëm i shoqërisë është Armand Shara, zotërues për 100% të kapitalit. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 07.02.2024)

II. “Investment Joti - Infosoft Group”, shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 17/02/2009 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K91425022E , me adrese Tirane, Rruga Murat Toptani, Gjergji Center, me administratore Blerta Elezaj. Ortaket e shoqerise jane Marjeta Joti me 20% te kapitalit dhe Grigor Joti me 80% te kapitalit. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 07.02.2024)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, depozituar në QKB date 19.08.2022, terhequr date 07.02.2024, Pronar perfitues te subjektit “Info Business Solutions”, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, janë:

Armand Shara, shtetas shqiptar, i datelindjes 1971, pronar perfitues për 30% të kapitalit, pasi zotëron 100% të kapitalit të shoqërisë “TAG Engineering” – shoqëria mëmë për 30% të kapitalit të shoqërisë “Info Business Solutions”. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 23.06.2022.

Grigor Joti, shtetas shqiptar, i datelindjes 1956, pronar perfitues për 44% të kapitalit, pasi zotëron 80% të kapitalit të shoqërisë “Investment Joti - Infosoft Group” – shoqëria mëmë për 55% të kapitalit të shoqërisë “Info Business Solutions”. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 23.06.2022.

Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: X.2.B - Formim profesional
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Rruga Murat Toptani, Godina Gjergji Center

Adresa:
I. Tirane Rruga: “Abdi Toptani”, Godina

II. Torre Drin, Business Shopping Center, Ambienti. nr.26 , Tirane

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 20.06.2022
Akti i themelimit
Kontrate per shit-blerjen e kuotave te kapitalit date 22.06.2016
Kontrate per shitjen e kuotes date 20.08.2018
Kontrate per shit-blerjen e kuotave te kapitalit date 20.10.2016
Kontrate per shitjen e kuotave date 13.09.2011
Kontrate per shitjen e kuotave date 20.10.2011
Vendimi i asamblese se ortakeve per miratimin e shitjes se kutoave, date 28.12.2017
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 07.02.2024
Kontratë për Shitjen e Kuotës datë 20.10.2021
Kontratë për Shitjen e Kuotës datë 23.06.2022
Kontratë për Shitjen e Kuotës (Me Kusht) datë 17.07.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 07.02.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 140 485 990,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 143 566 599,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 144 706 671,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 78 932 700,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 29 130 005,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 19 863 447,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 3 896 986,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 11 493 374,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 16 866 917,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 3 896 986,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 1 355 525,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:347 112 721,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:322 208 057,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:219 089 174,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:146 114 213,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:146 114 213,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:54 207 251,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:40 174 687,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:34 679 337,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 40 174 687,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 40 174 687,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 40 174 687,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja / P. Nikolli