Skip to content

EN-EL
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-19 14:15:59
JSON

NIPT: L22405011A
Administrator: Bujar Bendo (Likuidues)
Objekti i Veprimtarisë: Ndertim dhe rikonstruksione te objekteve te ndryshme,rruge,godina banimi te karakterit civil,tregetar e me tej si dhe tregetim materiale ndertimi dhe aktivitete te lidhura me ndertimin si dhe dhenien me qera dhe shitje te pasurive te luajtshme dhe te paluajtshme. Importeksport,shperndarje te mallrave te ndryshem industriale,veshmbathje etj.Ne fushen e kerkimit, nxjerrjes, perpunimit dhe tregtimit me shumice e pakice(importeksport)te mineraleve te ndryshme dhe cdo lloj skrapi. Transport i te gjitha llojeve te skrapit, import-eksporte. Hapje bar- restorante, hoteleri, diskotek, qendra estetike. Tregeti me pakice te te gjitha llojeve te karburanteve, etj. Agjenci udhetimesh turistik, agjenci imobiliare, shitje biletash te transportit urban, hekurudhor, ajror, dhe detar, etj. Veprimtari private ne fushen e studimit, projektimit, supervizionimit dhe ndertimit te linjave elektrike 2 mbitokesore (ajrore) dhe nentokesore (kabllore)per energjine elektrike )linja te fuqise) dhe telekomunikacionit, nenstacionet elektrike te tensionit te larte T.L. IT.M dhe tensionit te mesem T.M.I T.U. (kabinat elektrike, centralet dhehidrocentralet, rrjete inxhinierikeperporteeaeroporte, objekte turistike, objekte industriael, realizimin e studimeve urbane, ndertimin e ndertesave publike, digave dhe veprave bonifikuese ujore, rehabilitimin e veprave ujitese, ujesjellesave. Realizimin e impianteve te telekomunikacionit, sherbimeve te nderlidhjes ne internet, administrimi, konsulence lidhur me to. Studim dhe projektim per makineri elektrike, transformatore te tipeve dhe llojeve te ndryshme, pajisje dhe aparate mates, furra elektrike, dhe te linjave te ndryshme industrial, per keto prodhime elektrike. Mirembajtje, remont profilaktik te mesem e kapital te transformatoreve elektrike te cdo lloji, makinave elektrike si dhe pajisjeve elektrike, Import - eksportin e mjeteve kryesore dhe ndihmese te prodhimit, tregtimin e mallrave te gatshem dhe gjysem te gatshem. Marrja pjese dhe dhenia e asistences, trajnimeve dhe konsultimeve ne fushen e informatikes. Marrja pjese dhe dhenia e asistences inxhinierike dhe trajnimeve e konsultimeve ne fushen e mergjencave dhe perditesimi i njohurive ne fushen e aviacionit civil. Shitblerja e pajisjeve TI - teknologjise se Informacionit te tilla si kompjutera, laptope, server, projektore, kamera digitale, scanner, printera, fotokopje, fax, etj. Krijimi i linjave per montimin e kompjuterave dhe studjove digitale. Sigurimi i pjeseve te kembimitper te gjitha llojet e pajisjeve te tilla dhe realizimi i sherbimit te mirembajtjes, garancise e te riparimit. Realizimi i projektimit dhe instalimit te rrjeteve kompjuterike, informatike dhe mirembajtjen e tyre. Realizimi i projektimit dhe instalimit te sistemeve te menaxhimit elektronik, elektrik dhe te sigurise se ndertesave. Programim programesh informatike te ndryshme te aplikueshem ne sektore te ndryshem. Programim faqesh internet-i (web design-development) si dhe mirembajtjen e tyre. Tregtim te programeve informatike (software-ve). Implementim i sitemeve dhe programeve informatike (software-ve), mirembajtje sistemesh dhe programesh informatike, asistence dhe konsulence per pergatitjen e programeve informatike (software-ve). Perpunim i te dhenave ne kompjuter e pajisje te tjera me synim realizimin e sherbimeve te tillasi pergatitje faqe internet, pergatitje reklamash, posterash, ftesash, kartevizitash e deri ne shtypje e lidhje libri. Kryerja e veprimeve te tjera tregtare si shitja dhe blerja me shumice e pakice te artikujve te kancelarise, pajisje elektrike dhe elektronike shtepiake„etj Shitja dhe blerja e sistemeve kompjuterike e informatike me qellim perdorimi dhe menaxhimi te sistemit banker. Realizim i import-eksportit te te gjithe artikujve te permendur me siper.
Emërtime të tjera Tregtare: EN-EL
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 05/12/2012
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Shoqëri në Likuidim e Sipër
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Me datë 08.02.2023, me vendim të asamblesë së ortakëve, u vendos të fillohen menjëher procedurat e likuidimit të shoqërisë dhe u caktua në pozicionin e likuiduesit Z. Bujar Bendo. Statusi i shoqërisë ishte "Aktiv" u be "Shoqeri ne Likuidim e Siper".
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Vaqarr, Godine 3-kateshe,prane Ures se Beshirit

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 31.10.2020
Statuti i shoqerise
Kontrate shitje kuotash 02.08.2013
Kontrate shitje kuotash 12.04.2015
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 08.04.2023
Kontratë Shitblerje Kuotash datë 10.11.2020
Vendim i Asamblesë së Ortakëve, Likuidimi i Shoqërisë datë 08.02.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 19.04.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenimet Shpjeguese PF 2022
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: -136 921 365,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -3 745 454,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -6 822 502,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -7 247 919,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -8 165 888,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 186 638 163,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 109 774 937,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 162 567 575,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 26 800 241,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 7 196 709,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:10 890 486,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:17 812 693,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:12 881 359,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:27 160 997,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:32 770 488,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:734 110 115,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:910 259 495,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:1 040 231 843,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 160 613 974,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 72 525 803,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala / P. Nikolli