Skip to content

ALBANIAN ENERGY SUPPLIER
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-19 13:00:45
JSON

NIPT: L42304017T
Administrator: Doriglen Gojka
Objekti i Veprimtarisë: Import, eksport, tregtim dhe furnizim me shumice dhe pakice te energjise elektrike. Ndertimi, zhvillimi dhe menaxhimi i impianteve, sistemeve, te prodhimit, shperndarjes, transmetimit te energjise elektrike. Shitja, blerja, dhenia me qira e pasurive te paluajteshme. Ofrimi i sherbimeve te konsulences, projektimit inxhinierik dhe asistences teknike. Çdo veprimtari tjeter qe do te konsiderohet e nevojshme dhe e dobishme per realizimin e qellimit te Shoqerise dhe qe nuk bie ndesh me legjislacionin shqiptar ne fuqi.
Emërtime të tjera Tregtare: ALBANIAN ENERGY SUPPLIER
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 28/10/2014
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: “Balfin - Balkan Finance Investment Group”, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, e themeluar me datë 11/09/2007, me NIPT K72223031K, me seli qendrore ne Tirane, Njesia bashkiake nr.2, Rruga Papa Gjon Pali II, Ndertesa Nr.12, Kati 11, Zyra nr.1206, Kodi Postar 1010, dhe me administrator Edlira Muka. Ortak i Vetëm i shoqërisë është Samir Mane. (Sipas të dhënave të QKB deri me datë 13.04.2023)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 07.10.2022, terhequr nga QKB date 13.04.2023, Pronar perfitues te subjektit “ALBANIAN ENERGY SUPPLIER”, zoterues te 25% te kapitalit e me teper janë:

Samir Mane, shtetas shqiptar, i datelindjes 1967, pronar perfitues prej 51% te kapitalit, pasi zotëron 100% të kapitali të shoqërisë “Balfin - Balkan Finance Investment Group”, e cila zotëron 51% të kapitalit të “ALBANIAN ENERGY SUPPLIER”. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 28.10.2014.

Avni Ponari, shtetas shqiptar, i datelindjes 1957, pronar perfitues prej 49% te kapitalit. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 20.09.2022.

Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: “IONIAN REFINING COMPANY”, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e se drejtës shqiptare, e themeluar me datë 17/02/2016, me NIPT L61418018I, me seli qendrore ne Tirane, Njesia Bashkiake Nr. 1, Rruga Luigj Gurakuqi, Pallati Nr. 89, Shkalla A, Kati 9, Ap. Nr. 33 dhe administrator Lulzim Merdani. “ALBANIAN ENERGY SUPPLIER” zotëron 20.84% të kapitalit. (Sipas të dhënave të QKB deri me datë 13.04.2023)

Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Me date 28.12.2021, u lidh Marreveshja e Barres Siguruese Nr. 5302 Rep., Nr. 3917 Kol, lidhur midis Barredhenesit “ Balfin - Balkan Finance Investment Group” shpk dhe Barremarresit: BANKA E TIRANES SH.A, me objekt vendosje barre mbi 100% te aksioneve te zoteruara prej barredhenesit ne kapitalin e shoqerise “ALBANIAN ENERGY SUPPLIER” Sh.p.k me Nipt L42304017T, te cilat barresohen ne favor te Bankes per te siguruar pagimin, permbushjen dhe shlyerjen e kredise bankare qe kredimarresi shoqeria “ Albchrome “ shpk me Nipt K11613001M ka marre prane Barremarresit. Barra siguruese siguron permbushjen e detyrimeve te kontrates per dhenie kredie bankara ne nje llogari rrjedhese (overdraft) ne shumen 6.000.000 (gjashte milion) USD.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Njesia bashkiake nr.2, Rruga Papa Gjon Pali II, Ndertesa Nr.12, Kati 11, zyra 1206, Kodi postar 1010,

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 09.04.2022
Statuti i shoqerise
Vendimi i asamblese per rritjen e kapitalit 19.12.2016
VENDIM Nr.45, datë 18.3.2020 MBI RINOVIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “ALBANIAN ENERGY SUPPLIER” SH.P.K., NR. 276, SERIA T15, NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË
Marreveshje siguruese date 28.12.2021
Vendimi i asamblese se ortakeve per zvogelimin e kapitalit date 07.02.2022
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 09.04.2022
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 13.04.2023
Vendim i Asamblesë së Përgjithshme, Zvogëlim Kapitali datë 01.07.2022
Kontratë për Shitjen e Kuotës datë 12.08.2022
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 13.04.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenime shpjeguese te PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 18 502 037,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 53 374 718,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 69 075 596,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 81 144 904,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -4 025 866,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 446 993,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -1 029 231,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -50 800,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:4 864 044 061,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:1 456 312 714,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:2 202 774 286,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:2 279 796 082,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:253 981 996,00
Punuar Nga : A.Lala / P. Nikolli