Skip to content

"DRICONS"
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-02-27 13:14:35
JSON

NIPT: L52013020H
Administrator: Kristofor Jano
Objekti i Veprimtarisë: Studim, projektim, mbikqyrje, kolaudim, konsulence per ndertim e zbatim te veprave ndertimore publike dhe private, objekte turislike, ushtarake, kulti, industriale dhe te veprave ndertimore te te gjitha llojeve sipas legjislacionit shqipiar; restaurime ne pergjithesi, rikonstuksione veprash arti. Studime urbanistike te te gjitha niveleve; planifikim urban; projektim arkitektonik; projektim strukturash mbajtese betoan arme, metalike; projektim rrugesh te te gjitha niveleve, ura, tunele, nenkalime, autostrada, trase hekurudhore mbi dhe nentoke, portesh, aeroportesh, heliportesh; projektim linjash dhe sistemesh se prodhimit dhe shperndarjes se energjise elektrike: Linja mbitokesore dhe nentokesore per energjine dhe telekomunikacionet, centrale; projektim ujesjelles, kanalizime, vepra ujitjeje, vepra bonifikuese e ujore, vepra kullimi, impiante vaditese, diga, dampa, etj; projektim vepra naftesjelles, gasjelles, etj.; projektim fotogrametrik, hartografik, topografik; konsulenca teknikoekonomike sipas kategorive dhe nenkategorive te licensave profesionale dhe cdo lloj studimi dhe projektimi, qe nuk permendet me siper. Studime fizibiliteti; vleresime mjedisore. dhe ndermjetesime financiare; Ushtrimi i veprimtarive te tjera financiare, keshillime per bizneset mbi sherbime bankare, keshillime te sigurimit te 8 llojeve te ndryshme: keshillime per financime te ndryshme, modelim i bisnesit, keshillime mbi ristrukturimin e organizim financiar, studime tregu, studime plan biznesi, keshillime ne fushen e tatim taksave. Analiza per industri te ndryshme, analizim i strukturave operative financiare. Keshillime financiare per performancen e kompanise ne treg ne krahasim me degen e industrise qe operon; analiza dhe vleresim te biznesit, keshillime mbi transaksionet e shitjeve dhe analiza per strategjine e shitjeve, keshillime mbi partnershipe te ndryshme dhe negocime te termave te marreveshjes: keshillime mbi vleresimin e aseteve te kompanive dhe te aseteve njerezore; asistime ne pergatitjen e raporteve vjetore, vleresime risku dhe keshilllime per mitigimin e tyre. Ristrukturime te bizneseve ne veshtiresi, keshillime dhe asistence ne marredheniet me institucionet financiare, keshillime dhe bashkepunime me dhe per sektorin publik. Studime dhe auditime ne fushen e sigurise rrugore, etj.
Emërtime të tjera Tregtare: "DRICONS"SHPK
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 03/08/2015
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga Skenderbej, Pallati Nr.8, Shkalla 3

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 02.08.2021
Akti i themelimit
Kontrate shitblerje 03.05.2017
Kontrate shitje kuotash 23.08.2018
Kontrate shitje kuote kapitali date 16.04.2021
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 08.05.2023
Kontrate Shitje Kuotash date 25.02.2022
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 27.02.2024
Kontratë Shitje Kuotash Kapitali datë 27.06.2023
Kontratë Shitje Kuotash Kapitali datë 07.08.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësiTransaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 6 601 700,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 22 196 122,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 2 770 014,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 5 857 050,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 9 813 499,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 1 757 145,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 3 155 981,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:25 735 881,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:54 058 894,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:14 622 346,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:16 380 546,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:18 312 904,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:8 529 544,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:4 973 540,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja / P. Nikolli