Skip to content

RENDON OIL
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-02-14 09:26:03
JSON

NIPT: L57716501I
Administrator: Skënder Methasani
Objekti i Veprimtarisë: Krijimin instalimin dhe venien ne shfrytezim sipas kushteve teknike te paisjeve, impianteve, stacioneve, reparteve dhe linjave per ushtrimin e tregtimit te hidrokarbureve, bio-karburanteve brenda dhe jashte, import-eksport dhe tregti me shumice e naftes, gazit e nenprodukteve te tyre, vajrave lubrifikante etj, si dhe kryerjen e transportit brenda vendit dhe ate nderkombetar te tyre, me mjetet e veta te transportit tokesor e atij detar ose te te treteve, import-eksport dhe tregti me shumice e pakice te teknologjise dhe pjeseve te kembimit te nevojshme per ushtrimin e veprimtarise hidrokarbure duke perfshire dhe blerjen me qellim shitje jo vetem te tyre por edhe te automjeteve te transportit hidrokarbur, te kokave dhe cisternave bote per to dhe per depozita stacionare te bombulave me ose pa mbushje gazi si dhe dhenien e asistences teknike per venien ne shfrytezim dhe kryerjen e cdo servisi teknik per to, si brenda vendit dhe jashte shtetit, ndertimin dhe venien ne perdorim per vete dhe per te tretet te depove hidrokarbure, rezervuareve te linjave dhe pikave te shitjes se tyre me shumice e pakice sipas projektit perkates teknologjik, import-eksport dhe tregti me shumice e pakice te produkteve e artikujve industriale, bujqesore, blegtorale, ushqimore, ndertimore, elektroshtepiake, atyre audiovizive, elektrike, te te gjitha llojeve e cilesive, te pajisjeve e makinerive e teknologjive per ndertim dhe celjen e pikave te shitjes per artikujt e mesiperm brenda dhe jashte vendit, ndertimin e cdo lloj godine, pallate banimi, qendra biznesi, hotele, bar, restorante, magazina, parkingje, komplekse te ndryshme turistike ne zona malore e bregdetare, te depove stacionere per karburante e nenprodukteve te tyre dhe kryerje te rikonstruksioneve te tyre. Shoqeria mund te ushtroje edhe aktivitete te tjera prodhuese dhe ndihmese ne perputhje me legjislacionin ne fuqi.
Emërtime të tjera Tregtare: RENDON OIL
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 16/03/2015
Rrethi: Lezhe
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 3 500 000,00
Numri i pjesëve: 2
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: KASTRATI GROUP, nje shoqeri aksionare, e themeluar me date 30.04.2002 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K21711502V, me adrese ne Durres, Lagja 14, Rruga "Tiranes", ura e "Dajlanit", me administrator Gani Kastrati. Ortak i vetem i shoqerise eshte Shefqet Kastrati me 100% te kapitalit (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 14.02.2021).

JUKOIL, nje shoqeri aksionare, e themeluar me date 04.10.2011 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L18405501L, me adrese ne Lezhe, Shengjin, ISHULL-SHENGJIN Lezhe, Ishull Shengjin, Godine 4-kateshe, prane kompleksit Jukoil, me nr. Pasurie 180/37, zona kadastrale 1987, me administrator Florian Uldedaj, me ortak Rozë Uldedaj (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 14.02.2021)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Fatbardha Shtrepi, Ylli Ndroqi, Bojan Ajkoviq
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: VIII.1.A - Tregëtimi me shumicë i naftës, gazit, nënprodukteve përfshirë ato bio si dhe lëndët djegëse
Çështje Ligjore: I. Me date 03.08.2020, me ane te shkresës Nr.4430/2k Prot, nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, Departamenti i Policisë Kriminale, protokolluar nga QKB, me Nr.6871 Prot., datë 03.08.2020, me të cilën është përcjellë urdhri i Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar “Për ekzekutimin e vendimit nr.16, datë 01.08.2020, të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar dhe Vendimi nr.16, 01.08.2020. Sipas urdhrit te Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, u urdherua ekzekutimi i vendimit penal nr.16, datë 01.08.2020, të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. Me date 01.08.2020, me ane te vendimit penal nr.16, datë 01.08.2020, u vendos sekuestrimi i kuotave të shoqërisë “RENDON OIL” SHPK, me NIPT- L57716501I, në emër të shtetasit Ylli Ndroqi.- Për administrimin dhe përdorimin e këtyre pasurive, ngarkohet Agjencia për administrimin e Pasurive të Sekuestruara.

II. Me date 05.08.2020, me ane te shkreses Nr.1211 Prot, nga Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara, për zbatim të urdhrit Nr.1184., datë 03.08.2020, u vendos emerimi i Z. Arjan Baci per administrimin e pasurive te sekuestruara. U depozitua vendimi nr. 16 i Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.

III. Me date 08.10.2020, me ane te shkresës Nr.1604 Prot nga Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara, u largua nga detyra administratori Arjan Baci dhe u emeruan si administratore te rinj: Erald Totri dhe Erion Ricku për administrimin e pasurive të sekuestruara, në bazë të Urdhrit të Brendshëm 1587, datë 07.10.2020. Sipas urdhrit te brendshem 1587, date 07.10.2020, u urdherua ndryshimi i administratorit te meparshem dhe emërimi i administratorëve z.Erald Totri dhe Erion Riçku, për administrimin e pasurive të sekuestruara në bazë të vendimit Nr16., datë 01.08.2020 të Gjykatës së Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.

IV. Me date 01.04.2021, me ane te Kërkesës Nr. 423/5 Prot “Kërkesë për vendosjen e masës së sigurimit tatimor”, ardhur nga Drejtoria e mbledhjes së detyrimeve tatimore të papaguara Rajoni Verior, u kerkua vendosja e masës së sigurimit tatimor mbi pasuritë e tatimpaguesit “RENDON OIL” sha pajisur me NUIS (NIPT) L57716501I, duke moslejuar tjetërsimin mbi pasurinë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij subjekti.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Lezhe Shengjin, Rruga e Portit, prane ish godines se Doganes, Godina me Nr.Hipotekor 159, Zona kadastrale 3126.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 14.02.2022
Akti i themelimit
Kontrate shitje kuotash date 01.03.2019
Kerkese e Agjencise se Administrimit te pasurive te sekuestruara dhe te konfiskuara date 08.10.2020, per ndryshimin e administratorit
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -1 159 890,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -351 165,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -312 899,00
Punuar Nga : A.Lala