Skip to content

SPARK FUTURE
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2017-09-04 16:38:14
JSON

NIPT: L61626003H
Administrator: Gerian Kuka
Objekti i Veprimtarisë: Projektimi, realizimi, instalimi dhe/ose tregtimi i sistemeve elektrike, sistemeve të ndriçimit paneleve diellore. Ofrimin e shërbimit të projektimit, zhvillimit, realizimit, mirëmbajtjes të impianteve/sistemeve elektrike sistemeve të ndriçimit paneleve diellore për përdorim civil dhe/ose industrial; Projektimin, zhvillimin, realizimin si dhe mirëmbajtjen e sistemeve të automatizuara, sistemeve të kontrollit dhe monitorimit. Ushtrimin e drejtpërdrejte, apo të tërthortë, qofte kjo edhe nëpërmjet themelimit të partneriteteve me shoqëri të tjera, të aktivitetit në sektorët e industrisë dhe /ose teknologjisë së përparuar, përfshirë por jo duke u limituar, në fushën e elektronikes, informatikës transportit, energjisë, elektromekanikës, mekanikës dhe ofrimin e shërbimeve të lidhura me fushat e mësipërme. Projektimin, realizimin në terren dhe mirëmbajtje të rrjetit të sinjalistikes të çfarëdo lloji. Projektim, instalim i sistemeve, rrjeteve e pajisjeve fundore të telekomunikacionit, programin e instalimi i sistemeve të radiokomunikacionit. Ndërtime civile të të gjitha kategorive, ndërtime rrugore të kategorisë së parë, dyte, tretë, katërt e të peste, ndërtime hekurudhore, detare, 2 portuale, drenime, hidraulike, hidroteknike, restaurime, në fushën e projektimeve të ndërtimeve civile, industriale, turistike, prodhimin e materialeve inerte, prodhim elemente betoni e beton-arme, Konsulencë në fushën e menaxhimit të investimeve dhe zbatim projektesh. Të marrë pjesë në tenderë publike ose private, kombëtare dhe ndërkombëtare në fushën e ndërtimit, infrastrukturave, të energjisë, sisteme elektrike, sistemeve të ndriçimit, paneleve diellore dhe në fusha të tjera vetëm ose në bashkëpunim me ortakëri të përkohshme me shoqëri të tjera. Ndërtimi i linjave të tensionit e interkoneksionit të të gjitha niveleve të tensionit. Menaxhimi dhe operimi i veprave të ndryshme energjetike. Operimi optimal tekniko ekonomik i sistemeve elektrike, sistemeve të ndri9imit paneleve diellore dhe llojeve të tjera të impianteve të erës, termale, gjeotermale e solare për prodhimin e energjisë elektrike. Të themeloje partneritete për kryerjen e punimeve me rendësi strategjike brenda dhe jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë. Shoqëria, përveç sa me sipër, mund të shesë, të blej dhe të marrë pjesë në formën e aksioneve ose jo edhe në të tjera shoqëri vendase ose të huaja, të cilat kanë objekt të njëjtë veprimtarie ose të ngjashme me të. Operacione blerjesh dhe shitjesh mbi pasuritë e luajtshme dha të paluajtshme. Të kryejë veprimtari tregtare, industriale, financiare, imobilare e hipotekare në përputhje me statutin dhe objektin e saj shoqëror; të kryejë ?do aktivitet tregtar, financiar, dhënie marrje me qira, të vendose pengje dhe barrë hipotekare; aktivitete këto të konsideruara si të dobishme apo të nevojshme për të arritur qëllimet e Shoqërisë dhe që nuk tejkalojnë në mase aktivitetet kryesore, të cituara me sipër. Të krijojë filiale dhe zyra përfaqësie në qytete tg tjera të Shqipërisë ose në shtete të tjera, në përputhje me legjisLaçionin e tyre. Të kryejë aktivitete publikimi dhe reklamimi. Shoqëria kryen trajnime afatshkurtra profesionale mbi fushat ku kjo shoqëri operon. Shoqëria kryen studime dhe analiza në fushën e energjisë në përgjithësi. Tregtim të artikujve të ndryshëm Import-Export, pajisje elektrike dhe elektronike, elektro-shtëpiake, ushqimorë, bujqësore dhe blegtorale, veshmbathje, industrial, lëndë të para për industrinë, materiale ndërtimi dhe hidro-sanitare, pajisje zyrash dhe kancelari, pjesë këmbimi auto e makineri të çdo lloji, pajisje teknologjike, vajra lubrifikante, etj, si dhe tregtimi i tyre brenda dhe jashtë vendit, me shumicë e pakicë. Tregtimin e të gjithë artikujve të mësipërm me shumicë e pakicë, për llogari të vetë shoqërisë si dhe për llogari të të tretëve. Të marrë pjesë me aksione edhe në 3 shoqëri të tjera vendase, të huaja ose me kapital të përbashkët që kanë objekt shoqëror dhe aktivitet të ngjashëm me të\ të ushtrojë çdo veprimtari tjetër të lejuar nga ligji dhe/ose pjesëmarrjen në çdo veprimtari apo aktivitet të ligjshëm që mund të kryejë një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e krijuar në bazë të legjisLaçionit shqiptar.
Emërtime të tjera Tregtare: SPARK FUTURE
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 21.04.2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 4
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Ç’regjistruar
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë Njësia Bashkiake Nr. 2, Rruga "George W. Bush", Nr. 20, 2 Kullat përballë Parlamentit, Kulla 1-re, Kati i 2

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare