Skip to content

Albgaz
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-06-14 11:01:22
JSON

NIPT: L71306034U
Administrator: Arbër Avrami
Objekti i Veprimtarisë: Objekti kryesor i veprimtarisë së shoqërisë “ALBGAZ” sh.a. është operimi si operator i kombinuar në përputhje me parashikimet e Ligjit nr. 102/2015, datë 23.09.2015 “Sektorin e Gazit Natyror” Për të realizuar këtë funksion, Shoqëria: Ushtron aktivitetin si Operator i Sistemit të transmetimit dhe shpërndarjes të gazit natyror, në përputhje me parashikimet e Ligjit Nr. 102/2015, datë 23.09.2015 “Për Sektorin e Gazit Natyror”. Kryen të gjitha aktivitetet e nevojshme për të ndërtuar dhe operuar sisteme gazi për transmetimin, shpërndarjen, depozitimin nëntokësor apo operimin e terminaleve të gazit natyror të lëngëzuar përfshirë edhe aktivitete si ngjeshjen, matjen, marrjen, depozitimin, lëvrimin, operimin dhe 2 përdorimin e sistemeve të dispecerimit dhe kontrollit të funksionimit/ operimit të sistemit të transmetimit, shperndarjes, menaxhimit të interkonjeksionit të transportit të gazit ndërkufitar, depozitimit dhe shpërndarjes. Planifikon, projekton, ndërton, zotëron, operon dhe mirëmban në përputhje me rregullat teknike: a) kapacitetet e reja apo ekzistuese teknike të sigurta të transmetimit, shpërndarjes dhe interkonjeksionit të të gjitha sistemeve të transmetimit dhe shpërndarjes. b) depozitat e gazit natyror si dhe terminaleve të gazit natyror të lëngëzuar, në funksion të rritjes së sigurisë dhe mirëfunksionimit të rrjeteve të transmetimit dhe shperndarjes të gazit natyror. Koordinon dhe bashkëvepron me rrjetin Evropian të Operatorëve të Sistemit tëTransmetimit për Gas (ENTSO-G). Realizon çdo operacion tregtar dhe financiar, lidhur direkt ose indirekt me objektin e veprimtarisë, sipas dispozitave të legjislacionit në fuqi. Harton dhe propozon, kodet e rrjetit të trasmetimit, të shpërndarjes, të depozitimit dhe impianteve të gazit natyror të lëngëzuar. U jep pa diskriminim të gjithë palëve të interesuara në përputhje me kushtet e legjislacionit në fuqi, akses në rrjet si dhe siguron balancimin e rrjetit të transmetimit, të shpërndarjes, të depozitimit dhe të impianteve të gazit natyror. Kryen çdo aktivitet të parashikuar nga legjislacioni në fuqi. Gjithashtu në përputhje me legjislacionin shqiptar dhe licencat e Shoqërisë të lëshuara nga autoritetet kompetente, Shoqëria mund të kryej çdo veprimtari që lidhet drejtpërdrejt ose tërthorazi, apo që ndërvaret ose lidhet me aktivitetet e renditura me sipër. Për arritjen e qëllimeve dhe objektit të veprimtarisë si më sipër, Shoqëria mund të kryej pa u kufizuar vetëm tek to, çdo veprimtari dhe shërbim si për shembull veprimtari tregtare, financiare, arsimore, marketingu, qiradhënie, apo hipotekimi që mund të konsiderohen të dobishme apo të nevojshme për realizimin e objektit të aktivitetit të Shoqërisë.
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 05/01/2017
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 697 499 000,00
Numri i pjesëve: 1 697 499
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: Albanian Gas Service Company, shoqëri me aksionare e së drejtës shqiptare , themeluar më 21.11.2018, me NIPT L82407006D dhe me seli qëndrore në Tiranë, Njesia Administrative Nr.5, Rruga e Kosovareve, Pallati NderPro, Z.Kadastrale 8270, Nr.Pasurie 7/716, me administrator Arbër Lleshi. ALBGAZ zoteron 75% te kapitalit te shoqerise (Sipas ekstraktit historik të shoqërisë, date 22.04.2023)
Lloji i pronësisë: Publike
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Linda Pustina, Vanina Kalemi, Sindi Dushku, Rudina Banushi, Besjan Kadiu
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Në datë 11.07.2018: Në bazë të Urdhrit Nr.1289 Prot., Nr. 1708/1 Dosje datë 02.07.2018, protokolluar nga QKB me Nr.7708 Prot, datë 02.07.2018, të lëshuar nga Shërbimi Permbarimor Privat “ TDR Group” sh.p.k, është urdhëruar: “Vendosja e sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga pala debitore shoqëria ALBGAZ sh.a me Nipt-L71306034U, në nivelin e detyrimit”. Pala kreditore: Shqiponja Doga. Kjo masë e sekuestros konservative është hequr në datë 16.07.2018 në bazë të Urdhrit Nr. 1342Prot., Nr.1708/1Dosje, datë 10.07.2018, të lëshuar nga Florian Shehu përmbarues gjyqësorë privatë pranë shoqërisë Përmbarimore “TDR Group” sh.p.k, protokolluar nga QKB me Nr.8146Prot., datë 11.07.2018.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë; Njësia Administrative Nr.5; Rruga e "Kosovarëve"; Nr. Pasurie 7/716; Zona kadastrale 8270.

Adresa:
Fier; Sheqisht; Godina Qendrore Albagaz; Zona Kadastrale 3981, Nr Pasurie 44/6 .

Faqja Web:
http://albgaz.al/

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ndryshimi i Administratorit & Anëtarëve
Ndryshimi i Aksionarit
Ekstrakti Historik i regjistrit tregtar date 22.04.2023
VKM Nr. 108, datë 2.7.2020 mbi nje ndryshim ne vendimin e Bordit te ERE-s per licencimin e shoqeirse Albgaz ne shperndarjen e gazit natyror
VKM Nr. 109, datë 2.7.2020 mbi disa ndryshime ne vendimin e Bordit te Ere-s Nr. 221 mbi certifikimin e shoqerise Albgaz sha.
Ndryshimi i Kapitalit Themeltar
Vendimi i asamblese se aksionarit date 22.12.2022
Urdher nr. 289 date 13.12.2022 per emerim ne Keshillin Mbikqyres
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 14.06.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2017
Pasqyra Financiare 2018
Pasqyra Financiare 2018 (Shenimet shpejguese)
Pasqyra Financiare 2019
Pasqyra Financiare 2020
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyrat financiare 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 138 637 055,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 177 400 669,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -127 599 400,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -133 071 313,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -94 459 826,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:856 377 501,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:643 909 589,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:528 428 784,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:6 051 081,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:19 208 475,00
Punuar Nga : A.B / A. Lala / P. Nikolli / L.Kanani