Skip to content

VITRIOL
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-03-27 15:51:23
JSON

NIPT: L71509008G
Administrator: Ilir Karçini
Objekti i Veprimtarisë: Transporti rrugor nderkombetar per vete dhe per palet e treta, Tregtimi me shumice, i naftes, gazit dhe nenprodukteve te tjera te tyre; Veprimtari imobiliare, veprimtari ne fushen e ndertimit, ndertim, shitje, blerje dhe dhenie me qira e pasurive te paluajtshme, makinerive, projektim, prodhim, investime te ndryshme etj. Importeksport, tregtimi me shumice e pakice i artikujve dhe produkteve te ndryshme, te tilla si por pa u kufizuar ne: produkte dhe artikuj industrial, ndertimore, makineri-pajisje etj.
Emërtime të tjera Tregtare: VITRIOL
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 01/03/2017
Rrethi: Fier
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 4 300 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: “TENET”, një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 09/03/2017 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L71516507R, me adresë aktuale në Durres Porto Romano, Ndertesa 700 m nga hidrovori, Zona Kadastrale 3184, me administrator Gentian Çekrezi. “VITRIOL” zotëron 50% të kapitalit të kësaj shoqërie. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 27.03.2024)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Edisela Demko, Entela Shoto, Redi Theodhor
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1) Fier Patos Automjet me Targe ABR581
2) Fier Patos Automjet me Targe AA 195 XT
3) Fier Patos Automjet me targe AA291ZM
4) Fier Patos Automjet me Targe ABR083
5) Fier Patos Automjet me targe AB 768 MJ
6) Fier Patos Automjet me targe AB352IL
7) Fier Patos Automjet me targe AIR536
8) Fier Patos Automjet me targe AB 722 MJ
9) Fier Patos Automjet me targe ABR076
10) Fier Patos Automjet me Targe AA 246 KN
11) Fier Patos Automjet me Targë AIR 620
12) Fier Patos Automjet me targe AB343IL
13) Fier Patos Automjet me Targe AFR573
14) Fier Patos Automjet me Targe AA 247 KN
15) Fier Patos Automjet me Targe AA 248 KN
16) Fier Patos Automjet me targe AB 761 MJ
17) Fier Patos Automjet me Targe ACR785
18) Fier Patos Automjet me targe AA482DR
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
VIII.1.A - Tregëtimi me shumicë i naftës, gazit, nënprodukteve përfshirë ato bio si dhe lëndët djegëse
Çështje Ligjore: Me datë 28.04.2017, u nënshkrua Marrëveshja për transferimin e Veprimtarisë Ekonomike Nr. 2461 Rep., dhe 916 Kol., midis shoqerise “PRIMAGAS ALBANIA” sh.a (Transferuesi) dhe shoqerise “VITRIOL”sh.a (Marresi i Transferimit) me objekt: Transferimi kundrejt pagimit te nje çmimi, nga transferuesi te marresi i transferimit, i veprimtarise ekonomike dhe posaçerisht i te drejtave te lidhura me shitjen me shumice te gazit te lengshem ne impiantet e gazit te Transferuesit etj...
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Fier Patos Zona Kadastrale 2890, Nr Pasurie 29/22

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 27.03.2024
Akt themelimi i Shoqerise
Kontratë Shitje Aksionesh datë 24.01.2019
Vendim i Asamblesë së Shoqërisë, Zmadhim Kapitali datë 04.07.2019
Kontratë Shitje Kuotash datë 24.03.2021
Kontratë Shitje Kuotash datë 02.12.2021
Marrëveshje për transferimin e Veprimtarisë Ekonomike datë 28.04.2017
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 98 904 853,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 3 160 783,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 992 430,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -1 588 500,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 371 258,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 628 430,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:190 176 684,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:19 200 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:19 200 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:1 880 004,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:2 360 004,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:1 376 668,00
Punuar Nga : P. Nikolli