Skip to content

FLO-BES CONSTRUCTION
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-02 13:48:43
JSON

NIPT: L71509021K
Administrator: Florian Kallmeti
Objekti i Veprimtarisë: Veprimtari ne fushen e studimeve, projektimit dhe ndertimit, punime germimi ndertimi, prishje te godinave ekzistuese, ndertim te objekteve civile shume kateshe per strehim dhe sherbime punime topografike, ndertim te impianteve dhe rrjetit elektrik hidraulik, prodhimi dhe tregtimi i materialeve te ndertimit. Kompletim te instalimeve, punime restaurimi etj. Sherbime pastrimi gjerberimi te zones urbane.
Emërtime të tjera Tregtare: FLO-BES CONSTRUCTION
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 07/03/2017
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 7 000 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me datë 16.09.2019, me anë të Urdhërit Nr. 10903 Prot, Nr.1215 Dosje., protokolluar nga QKB me Nr. 12136 Prot., datë 20.09.2019, "Për Vendosjen e sekuestros mbi kuotat", lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “Corrector” sh.p.k., u urdhërua: Vendosja e sekuestros mbi kuotat që zotëron debitori subjekti “FLO-BES CONSTRUCTION” sh.p.k., me NUIS (Nipt)– L71509021K, duke ndaluar tjetërsimin ose disponimin e tyre si dhe ushtrimin e të drejtave që rrjedhin nga këto kuota.

II. Me datë 25.09.2019, me anë të Urdhrit Nr.11231 Prot., Nr. Dosje 1215, lëshuar nga Shoqeria Permbarimore “CORRECTOR” sh.p.k, u urdhërua: Heqja e mases se sekuestros konservative mbi kuotat qe zoteron debitori Florian Kallmeti ne subjektin “FLO-BES CONSTRUCTION” sh.p.k, me NUIS (NIPT) - L71509021K.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Njësia Administrative Nr.4, Rruga ''Selaudin Zorba'', "Godinë Banimi dhe Shërbime 7 dhe 8 kat, me 2 Kat Parkim Nëntokë, në Pronë të Familjes Vathi dhe Korfuzi, me Leje Ndërtimi Nr.Prot. S-3643/7, Datë 13.06.2019

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 02.04.2024
Statuti i Shoqerise
Kërkesë për Largim Ortaku datë 10.10.2017
Vendim i Asamblesë së Ortakëve, Largim Ortaku datë 24.10.2017
Urdhër për Vënien e Sekuestros datë 16.09.2019
Urdhër për Heqjen e Sekuestros datë 25.09.2019
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 74 357 371,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 3 698 433,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 4 923 782,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 4 428 115,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:382 725 099,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:71 142 514,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:94 892 428,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:80 281 598,00
Punuar Nga : P. Nikolli