Skip to content

ASHEL GROUP ( shoqeria e perthithur “ ASHEL”)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-04-10 10:29:36
JSON

NIPT: L88319701F
Administrator: Ardian Dushaj
Objekti i Veprimtarisë: Menaxhimin e magazinave dhe depozitave, tregtimin dhe trajtimin e mallrave, import eksport i mallrave, Import eksport i perpunimit aktiv per artikuj te ndryshem industrial, Investim ne veprimtarine e enegjise se rinovuar, montim dhe shitje panele diellor dhe aksesoret e tyre, logjistikës, transportin e mallrave per llogari te te treteve, transportin rrugor te personave ne emer te paleve te treta,dorezimin e korrespondences.transportin e vlerave, numerimin e vlerave, mbikeqyrja e zonave te sigurise, mbikeqyrja e paarmatosur, roja e sigurise, kujdestar dhe portier per kontratat publike dhe private; menaxhimin e parkimit, parkimin e makinave, zonat e portit, aeroportin, qendrat tregtare, restorantet dhe bare te kompanise, furnizimet ushqimore, keshilla dhe asistence ne fushen e higjenes dhe sigurise profesionale; parandalimin e aksidenteve, mbrojtjen e mjedisit ne favor te kompanive; pastrimi civil dhe industrial.teknike, spitalore, sanitare mjedisore, dezinfektim; pastertine urbane dhe sherbimet e operatoreve ekologjike; mbledhjen dhe transportirnin e mbeturinave te ngurta urbane dhe industriale, kanalizimet e gjakut, pusetat rrugore, gropa biologjike dhe spastrimet industrial ne pergjithesi; mbjelljen dhe mirembajtjen e parqeve, kopshteve publike dhe private dhe siperfaqeve te gjelbra ne pergjithesi; transferimet e te gjitha llojeve, montimi dhe montimi i orendive; perkthime tekstesh, perkthime simultane, sherbime telefonike dhe telematike si telemarketing, teleselling, asistence per back office; organizimi i udhetimeve dhe i kongreseve dhe ngjarjeve te ngjashme me sherbimet e asistences, pritjes, shoqerirnit, sekretariatit dhe te ngjashme; bashkepunimi familjar, kujdesi shtepiak per te moshuarit, femijet dhe personat me aftesi te kufizuar, asistence infermierike e drejtperdrejte ose ne spitale publike ose private ose ne marreveshje me organe publike, klinika dhe struktura te tjera shendetesore publike dhe private; ndertimi, ristrukturimi, riparimi dhe mirembajtja e prodhimeve civile, komerciale, industriale dhe rurale, direkt ose nepermjet mbeshtetjes ne marreveshje me te tretet, si publike ashtu edhe private; ekzekutimi i punimeve te ndertimit ne gjini sipas llogarise vetjake ose te trete, gjithashtu me ane te marrjes se marreveshjeve me publike apo private; blerjen, shitjen, shkembimin, administrimin, menaxhimin, dhenien me qira dhe dhenien me qira (jofinanciare) te ndertesave, si ne fshatra dhe qytete, civile, industriale dhe komerciale; dhenie me qira pa drejtues te makinave, furgoneve, kamioneve, pajisjeve te ndryshme dhe pirun.Te gjitha keto, brenda kufijve te ligjeve dhe rregulloreve ne fuqi, pas marrjes se autorizimeve te nevojshme, duke shfrytezuar aty ku kerkohet nga puna e profesionisteve ose teknikeve te kualifikuar, me perjashtim te aktiviteteve te kufizuara me ligj ne regjistrat e regjistruar profesional dhe ne pergjithesi ne perputhje me rregulloret aktuale mbi temen e ushtrimit te profesioneve te mbrojtura.
Emërtime të tjera Tregtare: ASHEL GROUP
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 14/09/2018
Rrethi: Malesi e Madhe
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 4 347 184,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Projekt Bashkimi me Perthithje

Me date 19.10.2020, me ane te Vendimit te Shoqerise “ ASHEL” shpk date 28.09.2020 u miratua nisja e proçedurave te Bashkimit me Perthithje, Shoqeria e perthithur “ ASHEL” shpk - L38222701M dhe Shoqeria Perthithese “ Ashel Group” shpk - L88319701F.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Malesi e Madhe, Koplik, Rruga Nacionale -Km1, KoplikShkoder, nr pasurie 375/1, zona kadastrale 1238

Adresa:
Malesi e Madhe, Koplik, Lagjia Palvar, Rruga Koplik-Shkoder, Km.1, Magazine, godine 1-kateshe, nr.12.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 02.12.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Projekt Marreveshje Bashkimi me Perthithje date 28.09.2020
Vendim i Ortakut te Vetem, Zmadhim Kapitali date 25.11.2020
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 10.04.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 6 734 291,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 2 540 109,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -2 371 523,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -198 125,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:126 307 122,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:47 455 684,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:3 232 758,00
Punuar Nga : A.Baja